बृहस्पति रकामयत – कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय संहिता पाठः | Bruhaspati Rakaamayata – Krishna Yajurveda Taittiriya Samhita Patha

कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीय संहितायां सप्तमकाण्डे चतुर्थः प्रश्नः – सत्रकर्मनिरूपणं

ओ-न्नमः परमात्मने, श्री महागणपतये नमः,
श्री गुरुभ्यो नमः । ह॒रिः॒ ओम् ॥

बृह॒स्पति॑रकामयत॒ श्रन्मे॑ दे॒वा दधी॑र॒-न्गच्छे॑य-म्पुरो॒धामिति॒ स ए॒त-ञ्च॑तुर्विग्ंशतिरा॒त्र-म॑पश्य॒-त्तमा-ऽह॑र॒-त्तेना॑यजत॒ ततो॒ वै तस्मै॒ श्रद्दे॒वा अद॑ध॒ताग॑च्छ-त्पुरो॒धां-यँ ए॒वं-विँ॒द्वाग्ंस॑-श्चतुर्विग्ंशतिरा॒त्र-मास॑ते॒ श्रदे᳚भ्यो मनु॒ष्या॑ दधते॒ गच्छ॑न्ति पुरो॒धा-ञ्ज्योति॒र्गौरायु॒रिति॑ त्र्य॒हा भ॑वन्ती॒यं-वाँव ज्योति॑र॒न्तरि॑क्ष॒-ङ्गौर॒सा-वायु॑- [-वायुः॑, इ॒माने॒व] 1

-रि॒माने॒व लो॒कान॒भ्यारो॑हन्त्यभि पू॒र्व-न्त्र्य॒हा भ॑वन्त्यभिपू॒र्वमे॒व सु॑व॒र्गं-लोँ॒कम॒भ्यारो॑ह॒न्त्यस॑त्रं॒-वाँ ए॒त-द्यद॑छन्दो॒मं-यँच्छ॑न्दो॒मा भव॑न्ति॒ तेन॑ स॒त्र-न्दे॒वता॑ ए॒व पृ॒ष्ठैरव॑ रुन्धते प॒शूञ्छ॑न्दो॒मैरोजो॒ वै वी॒र्य॑-म्पृ॒ष्ठानि॑ प॒शव॑-श्छन्दो॒मा ओज॑स्ये॒व वी॒र्ये॑ प॒शुषु॒ प्रति॑ तिष्ठन्ति बृह-द्रथन्त॒राभ्यां᳚-यँन्ती॒यं-वाँव र॑थन्त॒रम॒सौ बृ॒हदा॒भ्यामे॒व [ ] 2

य॒न्त्यथो॑ अ॒नयो॑रे॒व प्रति॑ तिष्ठन्त्ये॒ते वै य॒ज्ञस्या᳚ञ्ज॒साय॑नी स्रु॒ती ताभ्या॑मे॒व सु॑व॒र्गं-लोँ॒कं-यँ॑न्ति चतुर्विग्ंशतिरा॒त्रो भ॑वति॒ चतु॑र्विग्ंशतिरर्धमा॒सा-स्सं॑​वँथ्स॒र-स्सं॑​वँथ्स॒र-स्सु॑व॒र्गो लो॒क-स्सं॑​वँथ्स॒र ए॒व सु॑व॒र्गे लो॒के प्रति॑ तिष्ठ॒न्त्यथो॒ चतु॑र्विग्ंशत्यक्षरा गाय॒त्री गा॑य॒त्री ब्र॑ह्मवर्च॒स-ङ्गा॑यत्रि॒यैव ब्र॑ह्मवर्च॒समव॑ रुन्धते ऽतिरा॒त्राव॒भितो॑ भवतो ब्रह्मवर्च॒सस्य॒ परि॑गृहीत्यै ॥ 3 ॥
(अ॒सावायु॑ – रा॒भ्यामे॒व – पञ्च॑चत्वारिग्ंशच्च) (अ. 1)

यथा॒ वै म॑नु॒ष्या॑ ए॒व-न्दे॒वा अग्र॑ आस॒-न्ते॑-ऽकामय॒न्ता-ऽव॑र्ति-म्पा॒प्मान॑-म्मृ॒त्यु-म॑प॒हत्य॒ दैवीग्ं॑ स॒ग्ं॒सद॑-ङ्गच्छे॒मेति॒ त ए॒त-ञ्च॑तुर्विग्ंशतिरा॒त्र-म॑पश्य॒-न्तमा-ऽह॑र॒-न्तेना॑यजन्त॒ ततो॒ वै ते-ऽव॑र्ति-म्पा॒प्मान॑-म्मृ॒त्यु-म॑प॒हत्य॒ दैवीग्ं॑ स॒ग्ं॒सद॑मगच्छ॒न्॒. य ए॒वं-विँ॒द्वाग्ंस॑-श्चतुर्विग्ंशतिरा॒त्र-मास॒ते-ऽव॑र्तिमे॒व पा॒प्मान॑-मप॒हत्य॒ श्रिय॑-ङ्गच्छन्ति॒ श्रीर्​हि म॑नु॒ष्य॑स्य॒ [श्रीर्​हि म॑नु॒ष्य॑स्य, दैवी॑ स॒ग्ं॒स-ज्ज्योति॑-] 4

दैवी॑ स॒ग्ं॒स-ज्ज्योति॑-रतिरा॒त्रो भ॑वति सुव॒र्गस्य॑ लो॒कस्यानु॑ख्यात्यै॒ पृष्ठ्य॑-ष्षड॒हो भ॑वति॒ ष-ड्वा ऋ॒तव॑-स्सं​वँथ्स॒रस्त-म्मासा॑ अर्धमा॒सा ऋ॒तवः॑ प्र॒विश्य॒ दैवीग्ं॑ स॒ग्ं॒सद॑मगच्छ॒न्॒. य ए॒वं-विँ॒द्वाग्ंस॑-श्चतुर्विग्ंशतिरा॒त्रमास॑ते सं​वँथ्स॒रमे॒व प्र॒विश्य॒ वस्य॑सीग्ं स॒ग्ं॒सद॑-ङ्गच्छन्ति॒ त्रय॑स्त्रयस्त्रि॒ग्ं॒शा अ॒वस्ता᳚-द्भवन्ति॒ त्रय॑स्त्रयस्त्रि॒ग्ं॒शाः प॒रस्ता᳚-त्त्रयस्त्रि॒ग्ं॒शैरे॒वोभ॒यतो ऽव॑र्ति-म्पा॒प्मान॑मप॒हत्य॒ दैवीग्ं॑ स॒ग्ं॒सद॑-म्मद्ध्य॒तो [स॒ग्ं॒सद॑-म्मद्ध्य॒तः, ग॒च्छ॒न्ति॒ पृ॒ष्ठानि॒ हि] 5

ग॑च्छन्ति पृ॒ष्ठानि॒ हि दैवी॑ स॒ग्ं॒सज्जा॒मि वा ए॒त-त्कु॑र्वन्ति॒ य-त्त्रय॑स्त्रयस्त्रि॒ग्ं॒शा अ॒न्वञ्चो॒ मद्ध्ये-ऽनि॑रुक्तो भवति॒ तेनाजा᳚म्यू॒र्ध्वानि॑ पृ॒ष्ठानि॑ भवन्त्यू॒र्ध्वा-श्छ॑न्दो॒मा उ॒भाभ्याग्ं॑ रू॒पाभ्याग्ं॑ सुव॒र्गं-लोँ॒कं-यँ॒न्त्यस॑त्रं॒-वाँ ए॒त-द्यद॑छन्दो॒मं-यँच्छ॑न्दो॒मा भव॑न्ति॒ तेन॑ स॒त्र-न्दे॒वता॑ ए॒व पृ॒ष्ठैरव॑ रुन्धते प॒शूञ्छ॑न्दो॒मैरोजो॒ वै वी॒र्य॑-म्पृ॒ष्ठानि॑ प॒शव॑- [प॒शवः॑, छ॒न्दो॒मा ओज॑स्ये॒व] 6

-श्छन्दो॒मा ओज॑स्ये॒व वी॒र्ये॑ प॒शुषु॒ प्रति॑ तिष्ठन्ति॒ त्रय॑स्त्रयस्त्रि॒ग्ं॒शा अ॒वस्ता᳚-द्भवन्ति॒ त्रय॑स्त्रयस्त्रि॒ग्ं॒शाः प॒रस्ता॒न्मद्ध्ये॑ पृ॒ष्ठान्युरो॒ वै त्र॑यस्त्रि॒ग्ं॒शा आ॒त्मा पृ॒ष्ठान्या॒त्मन॑ ए॒व त-द्यज॑माना॒-श्शर्म॑ नह्य॒न्ते-ऽना᳚र्त्यै बृह-द्रथन्त॒राभ्यां᳚-यँन्ती॒यं-वाँव र॑थन्त॒रम॒सौ बृ॒हदा॒भ्यामे॒व य॒न्त्यथो॑ अ॒नयो॑रे॒व प्रति॑ तिष्ठन्त्ये॒ते वै य॒ज्ञस्या᳚ञ्ज॒साय॑नी स्रु॒ती ताभ्या॑मे॒व [ताभ्या॑मे॒व, सु॒व॒र्गं-लोँ॒कं-यँ॑न्ति॒] 7

सु॑व॒र्गं-लोँ॒कं-यँ॑न्ति॒ परा᳚ञ्चो॒ वा ए॒ते सु॑व॒र्गं-लोँ॒कम॒भ्यारो॑हन्ति॒ ये प॑रा॒चीना॑नि पृ॒ष्ठान्यु॑प॒यन्ति॑ प्र॒त्यं ष॑ड॒हो भ॑वति प्र॒त्यव॑रूढ्या॒ अथो॒ प्रति॑ष्ठित्या उ॒भयो᳚र्लो॒कयोर॑ ऋ॒द्ध्वो-त्ति॑ष्ठन्ति त्रि॒वृतो-ऽधि॑ त्रि॒वृत॒मुप॑ यन्ति॒ स्तोमा॑ना॒ग्ं॒ सम्प॑त्त्यै प्रभ॒वाय॒ ज्योति॑रग्निष्टो॒मो भ॑वत्य॒यं-वाँव स क्षयो॒-ऽस्मादे॒व तेन॒ क्षया॒न्न य॑न्ति चतुर्विग्ंशतिरा॒त्रो भ॑वति॒ चतु॑र्विग्ंशतिरर्धमा॒सा-स्सं॑​वँथ्स॒र-स्सं॑​वँथ्स॒र-स्सु॑व॒र्गो लो॒क-स्सं॑​वँथ्स॒र ए॒व सु॑व॒र्गे लो॒के प्रति॑ तिष्ठ॒न्त्यथो॒ चतु॑र्विग्ंशत्यक्षरा गाय॒त्री गा॑य॒त्री ब्र॑ह्मवर्च॒स-ङ्गा॑यत्रि॒यैव ब्र॑ह्मवर्च॒समव॑ रुन्धते ऽतिरा॒त्राव॒भितो॑ भवतो ब्रह्मवर्च॒सस्य॒ परि॑गृहीत्यै ॥ 8 ॥
(म॒नु॒ष्य॑स्य – मध्य॒तः – प॒शव॒ – स्ताभ्या॑मे॒व – सं॑​वँथ्स॒र – श्चतु॑र्विग्ंशतिश्च) (अ. 2)

ऋ॒क्षा वा इ॒यम॑लो॒मका॑-ऽऽसी॒-थ्सा-ऽका॑मय॒तौष॑धीभि॒-र्वन॒स्पति॑भिः॒ प्र जा॑ये॒येति॒ सैतास्त्रि॒ग्ं॒शत॒ग्ं॒ रात्री॑रपश्य॒-त्ततो॒ वा इ॒यमोष॑धीभि॒-र्वन॒स्पति॑भिः॒ प्राजा॑यत॒ ये प्र॒जाका॑माः प॒शुका॑मा॒-स्स्युस्त ए॒ता आ॑सीर॒-न्प्रैव जा॑यन्ते प्र॒जया॑ प॒शुभि॑रि॒यं-वाँ अ॑क्षुद्ध्य॒-थ्सैतां-विँ॒राज॑मपश्य॒-त्तामा॒त्म-न्धि॒त्वा-ऽन्नाद्य॒मवा॑ ऽरु॒न्धौष॑धी॒- [-ऽरु॒न्धौष॑धीः, वन॒स्पती᳚-न्प्र॒जा-] 9

-र्वन॒स्पती᳚-न्प्र॒जा-म्प॒शू-न्तेना॑वर्धत॒ सा जे॒मान॑-म्महि॒मान॑-मगच्छ॒द्य ए॒वं-विँ॒द्वाग्ंस॑ ए॒ता आस॑ते वि॒राज॑मे॒वा-ऽऽत्म-न्धि॒त्वा-ऽन्नाद्य॒मव॑ रुन्धते॒ वर्ध॑न्ते प्र॒जया॑ प॒शुभि॑र्जे॒मान॑-म्महि॒मान॑-ङ्गच्छन्ति॒ ज्योति॑रतिरा॒त्रो भ॑वति सुव॒र्गस्य॑ लो॒कस्यानु॑ख्यात्यै॒ पृष्ठ्य॑-ष्षड॒हो भ॑वति॒ ष-ड्वा ऋ॒तव॒-ष्षट् पृ॒ष्ठानि॑ पृ॒ष्ठैरे॒वर्तून॒न्वा-रो॑हन्त्यृ॒तुभि॑-स्सं​वँथ्स॒र-न्ते सं॑​वँथ्स॒र ए॒व [ ] 10

प्रति॑ तिष्ठन्ति त्रयस्त्रि॒ग्ं॒शा-त्त्र॑यस्त्रि॒ग्ं॒शमुप॑ यन्ति य॒ज्ञस्य॒ सन्त॑त्या॒ अथो᳚ प्र॒जाप॑ति॒र्वै त्र॑यस्त्रि॒ग्ं॒शः प्र॒जाप॑तिमे॒वा-ऽऽर॑भन्ते॒ प्रति॑ष्ठित्यै त्रिण॒वो भ॑वति॒ विजि॑त्या एकवि॒ग्ं॒शो भ॑वति॒ प्रति॑ष्ठित्या॒ अथो॒ रुच॑मे॒वा-ऽऽत्म-न्द॑धते त्रि॒वृद॑ग्नि॒ष्टु-द्भ॑वति पा॒प्मान॑मे॒व तेन॒ निर्द॑ह॒न्ते-ऽथो॒ तेजो॒ वै त्रि॒वृ-त्तेज॑ ए॒वा-ऽऽत्म-न्द॑धते पञ्चद॒श इ॑न्द्रस्तो॒मो भ॑वतीन्द्रि॒य-मे॒वा-ऽव॑ [भ॑वतीन्द्रि॒य-मे॒वा-ऽव॑, रु॒न्ध॒ते॒ स॒प्त॒द॒शो भ॑वत्य॒न्नाद्य॒स्या] 11

रुन्धते सप्तद॒शो भ॑वत्य॒न्नाद्य॒स्या व॑रुद्ध्या॒ अथो॒ प्रैव तेन॑ जायन्त एकवि॒ग्ं॒शो भ॑वति॒ प्रति॑ष्ठित्या॒ अथो॒ रुच॑मे॒वा-ऽऽत्म-न्द॑धते चतुर्वि॒ग्ं॒शो भ॑वति॒ अतु॑र्विग्ंशतिरर्धमा॒सा-स्सं॑​वँथ्स॒र-स्सं॑​वँथ्स॒र-स्सु॑व॒र्गो लो॒क-स्सं॑​वँथ्स॒र ए॒व सु॑व॒र्गे लो॒के प्रति॑ तिष्ठ॒न्त्यथो॑ ए॒ष वै वि॑षू॒वान् वि॑षू॒वन्तो॑ भवन्ति॒ य ए॒वं-विँ॒द्वाग्ंस॑ ए॒ता आस॑ते चतुर्वि॒ग्ं॒शा-त्पृ॒ष्ठान्युप॑ यन्ति सं​वँथ्स॒र ए॒व प्र॑ति॒ष्ठाय॑ [ ] 12

दे॒वता॑ अ॒भ्यारो॑हन्ति त्रयस्त्रि॒ग्ं॒शा-त्त्र॑यस्त्रि॒ग्ं॒शमुप॑ यन्ति॒ त्रय॑स्त्रिग्ंश॒द्वै दे॒वता॑ दे॒वता᳚स्वे॒व प्रति॑ तिष्ठन्ति त्रिण॒वो भ॑वती॒मे वै लो॒कास्त्रि॑ण॒व ए॒ष्वे॑व लो॒केषु॒ प्रति॑ तिष्ठन्ति॒ द्वावे॑कवि॒ग्ं॒शौ भ॑वतः॒ प्रति॑ष्ठित्या॒ अथो॒ रुच॑मे॒वा-ऽऽत्म-न्द॑धते ब॒हव॑-ष्षोड॒शिनो॑ भवन्ति॒ तस्मा᳚-द्ब॒हवः॑ प्र॒जासु॒ वृषा॑णो॒ यदे॒ते स्तोमा॒ व्यति॑षक्ता॒ भव॑न्ति॒ तस्मा॑दि॒य -मोष॑धीभि॒-र्वन॒स्पति॑भि॒-र्व्यति॑षक्ता॒ [-र्व्यति॑षक्ता, व्यति॑षज्यन्ते] 13

व्यति॑षज्यन्ते प्र॒जया॑ प॒शुभि॒र्य ए॒वं-विँ॒द्वाग्ंस॑ ए॒ता आस॒ते ऽकॢ॑प्ता॒ वा ए॒ते सु॑व॒र्गं-लोँ॒कं-यँ॑न्त्युच्चाव॒चान् हि स्तोमा॑नुप॒यन्ति॒ यदे॒त ऊ॒र्ध्वाः कॢ॒प्ता-स्स्तोमा॒ भव॑न्ति कॢ॒प्ता ए॒व सु॑व॒र्गं-लोँ॒कं-यँ॑न्त्यु॒भयो॑रे॒भ्यो लो॒कयोः᳚ कल्पते त्रि॒ग्ं॒शदे॒तास्त्रि॒ग्ं॒शद॑क्षरा वि॒राडन्नं॑-विँ॒रा-ड्वि॒राजै॒वान्नाद्य॒मव॑ रुन्धते ऽतिरा॒त्राव॒भितो॑ भवतो॒ ऽन्नाद्य॑स्य॒ परि॑गृहीत्यै ॥ 14 ॥
(ओष॑धीः – सं​वँथ्स॒र ए॒वा – ऽव॑ – प्रति॒ष्ठाय॒ – व्यति॑ष॒क्त्यै – का॒न्नप॑ञ्चा॒शच्च॑) (अ. 3)

प्र॒जाप॑ति-स्सुव॒र्गं-लोँ॒कमै॒-त्त-न्दे॒वा येन॑येन॒ छन्द॒सा-ऽनु॒ प्रायु॑ञ्जत॒ तेन॒ ना-ऽऽप्नु॑व॒-न्त ए॒ता द्वात्रिग्ं॑शत॒ग्ं॒ रात्री॑रपश्य॒-न्द्वात्रिग्ं॑शदक्षरा ऽनु॒ष्टुगा-नु॑ष्टुभः प्र॒जाप॑ति॒-स्स्वेनै॒व छन्द॑सा प्र॒जाप॑ति-मा॒प्त्वा ऽभ्या॒रुह्य॑ सुव॒र्गं-लोँ॒कमा॑य॒न्॒. य ए॒वं-विँ॒द्वाग्ंस॑ ए॒ता आस॑ते॒ द्वात्रिग्ं॑शदे॒ता द्वात्रिग्ं॑शदक्षरा ऽनु॒ष्टुगा-नु॑ष्टुभः प्र॒जाप॑ति॒-स्स्वेनै॒व छन्द॑सा प्र॒जाप॑तिमा॒प्त्वा श्रिय॑-ङ्गच्छन्ति॒ [श्रिय॑-ङ्गच्छन्ति, श्रीर्​हि] 15

श्रीर्​हि म॑नु॒ष्य॑स्य सुव॒र्गो लो॒को द्वात्रिग्ं॑शदे॒ता द्वात्रिग्ं॑शदक्षरा-ऽनु॒ष्टुग्-वाग॑नु॒ष्टुफ् सर्वा॑मे॒व वाच॑माप्नुवन्ति॒ सर्वे॑ वा॒चो व॑दि॒तारो॑ भवन्ति॒ सर्वे॒ हि श्रिय॒-ङ्गच्छ॑न्ति॒ ज्योति॒र्गौरायु॒रिति॑ त्र्य॒हा भ॑वन्ती॒यं-वाँव ज्योति॑र॒न्तरि॑क्ष॒-ङ्गौर॒सावायु॑रि॒माने॒व लो॒कान॒भ्यारो॑हन्त्यभिपू॒र्व-न्त्र्य॒हा भ॑वन्त्यभिपू॒र्वमे॒व सु॑व॒र्गं-लोँ॒कम॒भ्यारो॑हन्ति बृह-द्रथन्त॒राभ्यां᳚-यँन्ती॒- [-​यँन्ति, इ॒यं-वाँव] 16

-यं-वाँव र॑थन्त॒रम॒सौ बृ॒हदा॒भ्यामे॒व य॒न्त्यथो॑ अ॒नयो॑रे॒व प्रति॑ तिष्ठन्त्ये॒ते वै य॒ज्ञस्या᳚ञ्ज॒साय॑नी स्रु॒ती ताभ्या॑मे॒व सु॑व॒र्गं-लोँ॒कं-यँ॑न्ति॒ परा᳚ञ्चो॒ वा ए॒ते सु॑व॒र्गं-लोँ॒कम॒भ्यारो॑हन्ति॒ ये परा॑चस्त्र्य॒हानु॑प॒यन्ति॑ प्र॒त्य-न्त्र्य॒हो भ॑वति प्र॒त्यव॑रूढ्या॒ अथो॒ प्रति॑ष्ठित्या उ॒भयो᳚र्लो॒कयोर्॑. ऋ॒द्ध्वो-त्ति॑ष्ठन्ति॒ द्वात्रिग्ं॑शदे॒तास्तासां॒-याँ स्त्रि॒ग्ं॒श-त्त्रि॒ग्ं॒शद॑क्षरा वि॒राडन्नं॑-विँ॒रा-ड्वि॒राजै॒वा-ऽन्नाद्य॒मव॑ रुन्धते॒ ये द्वे अ॑होरा॒त्रे ए॒व ते उ॒भाभ्याग्ं॑ रू॒पाभ्याग्ं॑ सुव॒र्गं-लोँ॒कं-यँ॑न्त्यतिरा॒त्राव॒भितो॑ भवतः॒ परि॑गृहीत्यै ॥ 17 ॥
(ग॒च्छ॒न्ति॒ – य॒न्ति॒ – त्रि॒ग्ं॒शद॑क्षरा॒ – द्वाविग्ं॑शतिश्च) (अ. 4)

द्वे वाव दे॑वस॒त्रे द्वा॑दशा॒हश्चै॒व त्र॑यस्त्रिग्ंशद॒हश्च॒ य ए॒वं-विँ॒द्वाग्ंस॑स्त्रयस्त्रिग्ंशद॒हमास॑ते सा॒क्षादे॒व दे॒वता॑ अ॒भ्यारो॑हन्ति॒ यथा॒ खलु॒ वै श्रेया॑न॒भ्यारू॑ढः का॒मय॑ते॒ तथा॑ करोति॒ यद्य॑व॒विद्ध्य॑ति॒ पापी॑या-न्भवति॒ यदि॒ नाव॒विद्ध्य॑ति स॒दृं-यँ ए॒वं-विँ॒द्वाग्ंस॑स्त्रयस्त्रिग्ं- शद॒हमास॑ते॒ वि पा॒प्मना॒ भ्रातृ॑व्ये॒णा-ऽऽ व॑र्तन्ते ऽह॒र्भाजो॒ वा ए॒ता दे॒वा अग्र॒ आ-ऽह॑र॒- [आ-ऽह॑रन्न्, अह॒रेको ऽभ॑ज॒ता-] 18

-न्नह॒रेको ऽभ॑ज॒ता-ह॒रेक॒स्ताभि॒र्वैते प्र॒बाहु॑गार्ध्नुव॒न्॒. य ए॒वं-विँ॒द्वाग्ंस॑स्त्रयस्त्रिग्ंशद॒हमास॑ते॒ सर्व॑ ए॒व प्र॒बाहु॑गृद्ध्नुवन्ति॒ सर्वे॒ ग्राम॑णीय॒-म्प्राप्नु॑वन्ति पञ्चा॒हा भ॑वन्ति॒ पञ्च॒ वा ऋ॒तव॑-स्सं​वँथ्स॒र ऋ॒तुष्वे॒व सं॑​वँथ्स॒रे प्रति॑ तिष्ठ॒न्त्यथो॒ पञ्चा᳚क्षरा प॒ङ्क्तिः पाङ्क्तो॑ य॒ज्ञो य॒ज्ञमे॒वाव॑ रुन्धते॒ त्रीण्या᳚श्वि॒नानि॑ भवन्ति॒ त्रय॑ इ॒मे लो॒का ए॒- [इ॒मे लो॒का ए॒षु, ए॒व लो॒केषु॒ प्रति॑] 19

-ष्वे॑व लो॒केषु॒ प्रति॑ तिष्ठ॒न्त्यथो॒ त्रीणि॒ वै य॒ज्ञस्ये᳚न्द्रि॒याणि॒ तान्ये॒वाव॑ रुन्धते विश्व॒जि-द्भ॑वत्य॒न्नाद्य॒स्या व॑रुद्ध्यै॒ सर्व॑पृष्ठो भवति॒ सर्व॑स्या॒भिजि॑त्यै॒ वाग्वै द्वा॑दशा॒हो य-त्पु॒रस्ता᳚-द्द्वादशा॒ह-मु॑पे॒युरना᳚प्तां॒-वाँच॒-मुपे॑यु-रुप॒दासु॑कैषां॒-वाँ-ख्स्या॑-दु॒परि॑ष्टा-द्द्वादशा॒हमुप॑ यन्त्या॒प्तामे॒व वाच॒मुप॑ यन्ति॒ तस्मा॑-दु॒परि॑ष्टा-द्वा॒चा व॑दामो ऽवान्त॒रं- [व॑दामो ऽवान्त॒रम्, वै द॑शरा॒त्रेण॑] 20

-​वैँ द॑शरा॒त्रेण॑ प्र॒जाप॑तिः प्र॒जा अ॑सृजत॒ य-द्द॑शरा॒त्रो भव॑ति प्र॒जा ए॒व त-द्यज॑माना-स्सृजन्त ए॒ताग्ं ह॒ वा उ॑द॒ङ्क-श्शौ᳚ल्बाय॒न-स्स॒त्रस्यर्धि॑मुवाच॒ य-द्द॑शरा॒त्रो य-द्द॑शरा॒त्रो भव॑ति स॒त्रस्यर्ध्या॒ अथो॒ यदे॒व पूर्वे॒ष्वह॑स्सु॒ विलो॑म क्रि॒यते॒ तस्यै॒वैषा शान्ति॑द्र्व्यनी॒का वा ए॒ता रात्र॑यो॒ यज॑माना विश्व॒जि-थ्स॒हाति॑रा॒त्रेण॒ पूर्वा॒-ष्षोड॑श स॒हा ति॑रा॒त्रेणोत्त॑रा॒-ष्षोड॑श॒ य ए॒वं-विँ॒द्वाग्ंस॑स्त्रयस्त्रिग्ंशद॒हमास॑त॒ ऐषा᳚-न्द्व्यनी॒का प्र॒जा जा॑यते ऽतिरा॒त्राव॒भितो॑ भवतः॒ परि॑गृहीत्यै ॥ 21 ॥
(अ॒ह॒र॒- न्ने॒ष्व॑ – वान्त॒रग्ं – षोड॑श स॒ह – स॒प्तद॑श च) (अ. 5)

आ॒दि॒त्या अ॑कामयन्त सुव॒र्गं-लोँ॒कमि॑या॒मेति॒ ते सु॑व॒र्गं-लोँ॒क-न्न प्राजा॑न॒न्न सु॑व॒र्गं-लोँ॒कमा॑य॒-न्त ए॒तग्ं ष॑ट्त्रिग्ंशद्रा॒त्र-म॑पश्य॒-न्तमा-ऽह॑र॒-न्तेना॑यजन्त॒ ततो॒ वै ते सु॑व॒र्गं-लोँ॒क-म्प्राजा॑नन्-थ्सुव॒र्गं-लोँ॒कमा॑य॒न्॒. य ए॒वं-विँ॒द्वाग्ंस॑-ष्षट्त्रिग्ंश-द्रा॒त्रमास॑ते सुव॒र्गमे॒व लोक-म्प्र जा॑नन्ति सुव॒र्गं-लोँ॒कं-यँ॑न्ति॒ ज्योति॑-रतिरा॒त्रो [ज्योति॑-रतिरा॒त्रः, भ॒व॒ति॒ ज्योति॑रे॒व] 22

भ॑वति॒ ज्योति॑रे॒व पु॒रस्ता᳚-द्दधते सुव॒र्गस्य॑ लो॒कस्यानु॑ख्यात्यै षड॒हा भ॑वन्ति॒ ष-ड्वा ऋ॒तव॑ ऋ॒तुष्वे॒व प्रति॑ तिष्ठन्ति च॒त्वारो॑ भवन्ति॒ चत॑स्रो॒ दिशो॑ दि॒क्ष्वे॑व प्रति॑ तिष्ठ॒न्त्यस॑त्रं॒-वाँ ए॒त-द्यद॑छन्दो॒मं-यँच्छ॑न्दो॒मा भव॑न्ति॒ तेन॑ स॒त्र-न्दे॒वता॑ ए॒व पृ॒ष्ठैरव॑ रुन्धते प॒शूञ्छ॑न्दो॒मैरोजो॒ वै वी॒र्य॑-म्पृ॒ष्ठानि॑ प॒शव॑-श्छन्दो॒मा ओज॑स्ये॒व [ ] 23

वी॒र्ये॑ प॒शुषु॒ प्रति॑ तिष्ठन्ति षट्-त्रिग्ंश-द्रा॒त्रो भ॑वति॒ षट्त्रिग्ं॑शदक्षरा बृह॒ती बार्​ह॑ताः प॒शवो॑ बृह॒त्यैव प॒शूनव॑ रुन्धते बृह॒ती छन्द॑सा॒ग्॒ स्वारा᳚ज्यमाश्ञुता-श्ञु॒वते॒ स्वारा᳚ज्यं॒-यँ ए॒वं-विँ॒द्वाग्ंस॑-ष्षट्त्रिग्ंश-द्रा॒त्रमास॑ते सुव॒र्गमे॒व लो॒कं-यँ॑न्त्यतिरा॒त्राव॒भितो॑ भवत-स्सुव॒र्गस्य॑ लो॒कस्य॒ परि॑गृहीत्यै ॥ 24 ॥
(अ॒ति॒रा॒त्र – ओज॑स्ये॒व – षट्त्रिग्ं॑शच्च) (अ. 6)

वसि॑ष्ठो ह॒तपु॑त्रो-ऽकामयत वि॒न्देय॑ प्र॒जाम॒भि सा॑दा॒सा-न्भ॑वेय॒मिति॒ स ए॒तमे॑कस्मा-न्नपञ्चा॒श-म॑पश्य॒-त्तमा-ऽह॑र॒-त्तेना॑यजत॒ ततो॒ वै सो-ऽवि॑न्दत प्र॒जाम॒भि सौ॑दा॒सान॑भव॒द्य ए॒वं-विँ॒द्वाग्ंस॑ एकस्मा-न्नपञ्चा॒शमास॑ते वि॒न्दन्ते᳚ प्र॒जाम॒भि भ्रातृ॑व्या-न्भवन्ति॒ त्रय॑स्त्रि॒वृतो᳚-ऽग्निष्टो॒मा भ॑वन्ति॒ वज्र॑स्यै॒व मुख॒ग्ं॒ सग्ग्​ श्य॑न्ति॒ दश॑ पञ्चद॒शा भ॑वन्ति पञ्चद॒शो वज्रो॒ [वज्रः॑, वज्र॑मे॒व] 25

वज्र॑मे॒व भ्रातृ॑व्येभ्यः॒ प्र ह॑रन्ति षोडशि॒म॑-द्दश॒ममह॑-र्भवति॒ वज्र॑ ए॒व वी॒र्य॑-न्दधति॒ द्वाद॑श सप्तद॒शा भ॑वन्त्य॒न्नाद्य॒स्या व॑रुद्ध्या॒ अथो॒ प्रैव तैर्जा॑यन्ते॒ पृष्ठ्य॑-ष्षड॒हो भ॑वति॒ षड्वा ऋ॒तव॒-ष्षट् पृ॒ष्ठानि॑ पृ॒ष्ठैरे॒वर्तून॒न्वारो॑हन्त्यृ॒तृभि॑-स्सं​वँथ्स॒र-न्ते सं॑​वँथ्स॒र ए॒व प्रति॑ तिष्ठन्ति॒ द्वाद॑शैकवि॒ग्ं॒शा भ॑वन्ति॒ प्रति॑ष्ठित्या॒ अथो॒ रुच॑मे॒वा-ऽऽत्म- [रुच॑मे॒वा-ऽऽत्मन्न्, द॒ध॒ते॒ ब॒हव॑-ष्षोड॒शिनो॑] 26

-न्द॑धते ब॒हव॑-ष्षोड॒शिनो॑ भवन्ति॒ विजि॑त्यै॒ षडा᳚श्वि॒नानि॑ भवन्ति॒ षड्वा ऋ॒तव॑ ऋ॒तुष्वे॒व प्रति॑ तिष्ठन्त्यूनातिरि॒क्ता वा ए॒ता रात्र॑य ऊ॒नास्त-द्यदेक॑स्यै॒ न प॑ञ्चा॒शद-ति॑रिक्ता॒स्त-द्य-द्भूय॑सी-र॒ष्टाच॑त्वारिग्ंशत ऊ॒नाच्च॒ खलु॒ वा अति॑रिक्ताच्च प्र॒जाप॑तिः॒ प्राजा॑यत॒ ये प्र॒जाका॑माः प॒शुका॑मा॒-स्स्युस्त ए॒ता आ॑सीर॒-न्प्रैव जा॑यन्ते प्र॒जया॑ प॒शुभि॑र्वैरा॒जो वा ए॒ष य॒ज्ञो यदे॑कस्मा-न्नपञ्चा॒शो य ए॒वं-विँ॒द्वाग्ंस॑ एकस्मा-न्नपञ्चा॒शमास॑ते वि॒राज॑मे॒व ग॑च्छन्त्यन्ना॒दा भ॑वन्त्यति-रा॒त्राव॒भितो॑ भवतो॒-ऽन्नाद्य॑स्य॒ परि॑गृहीत्यै ॥ 27 ॥
(वज्र॑ – आ॒त्मन् – प्र॒जया॒ – द्वाविग्ं॑शतिश्च) (अ. 7)

सं॒​वँ॒थ्स॒राय॑ दीक्षि॒ष्यमा॑णा एकाष्ट॒काया᳚-न्दीक्षेरन्ने॒षा वै सं॑​वँथ्स॒रस्य॒ पत्नी॒ यदे॑काष्ट॒कैतस्यां॒-वाँ ए॒ष ए॒ताग्ं रात्रिं॑-वँसति सा॒क्षादे॒व सं॑​वँथ्स॒रमा॒रभ्य॑ दीक्षन्त॒ आर्तं॒-वाँ ए॒ते सं॑​वँथ्स॒रस्या॒भि दी᳚क्षन्ते॒ य ए॑काष्ट॒काया॒-न्दीक्ष॒न्ते ऽन्त॑नामानावृ॒तू भ॑वतो॒ व्य॑स्तं॒-वाँ ए॒ते सं॑​वँथ्स॒रस्या॒-ऽभि दी᳚क्षन्ते॒ य ए॑काष्ट॒काया॒-न्दीक्ष॒न्ते-ऽन्त॑नामानावृ॒तू भ॑वतः फल्गुनी पूर्णमा॒से दी᳚क्षेर॒-न्मुखं॒-वाँ ए॒त- [ए॒तत्, सं॒​वँ॒थ्स॒रस्य॒ य-त्फ॑ल्गुनी-] 28

-थ्सं॑​वँथ्स॒रस्य॒ य-त्फ॑ल्गुनी-पूर्णमा॒सो मु॑ख॒त ए॒व सं॑​वँथ्स॒रमा॒रभ्य॑ दीक्षन्ते॒ तस्यैकै॒व नि॒र्या य-थ्साम्मे᳚घ्ये विषू॒वान्-थ्स॒पन्द्य॑ते चित्रापूर्णमा॒से दी᳚क्षेर॒-न्मुखं॒-वाँ ए॒त-थ्सं॑​वँथ्स॒रस्य॒ यच्चि॑त्रापूर्णमा॒सो मु॑ख॒त ए॒व सं॑​वँथ्स॒रमा॒रभ्य॑ दीक्षन्ते॒ तस्य॒ न का च॒न नि॒र्या भ॑वति चतुर॒हे पु॒रस्ता᳚-त्पौर्णमा॒स्यै दी᳚क्षेर॒-न्तेषा॑मेकाष्ट॒काया᳚-ङ्क्र॒य-स्स-म्प॑द्यते॒ तेनै॑काष्ट॒का-न्न छ॒म्ब-ट्कु॑र्वन्ति॒ तेषा᳚- [तेषा᳚म्, पू॒र्व॒प॒क्षे सु॒त्या] 29

-म्पूर्वप॒क्षे सु॒त्या स-म्प॑द्यते पूर्वप॒क्ष-म्मासा॑ अ॒भि स-म्प॑द्यन्ते॒ ते पू᳚र्वप॒क्ष उ-त्ति॑ष्ठन्ति॒ तानु॒त्तिष्ठ॑त॒ ओष॑धयो॒ वन॒स्पत॒यो-ऽनू-त्ति॑ष्ठन्ति॒ तान् क॑ल्या॒णी की॒र्तिरनू-त्ति॑ष्ठ॒त्यरा᳚-थ्सुरि॒मे यज॑माना॒ इति॒ तदनु॒ सर्वे॑ राद्ध्नुवन्ति ॥ 30 ॥
(ए॒त – च्छ॒बण्ट्कु॑र्वन्ति॒ तेषां॒ – चतु॑स्त्रिग्ंशच्च) (अ. 8)

सु॒व॒र्गं-वाँ ए॒ते लो॒कं-यँ॑न्ति॒ ये स॒त्रमु॑प॒यन्त्य॒भीन्ध॑त ए॒व दी॒क्षाभि॑रा॒त्मानग्ग्॑ श्रपयन्त उप॒सद्भि॒-र्द्वाभ्यां॒-लोँमाव॑ द्यन्ति॒ द्वाभ्या॒-न्त्वच॒-न्द्वाभ्या॒मसृ॒-द्द्वाभ्या᳚-म्मा॒ग्ं॒स-न्द्वाभ्या॒मस्थि॒ द्वाभ्या᳚-म्म॒ज्जान॑मा॒त्मद॑क्षिणं॒-वैँ स॒त्रमा॒त्मान॑मे॒व दक्षि॑णा-न्नी॒त्वा सु॑व॒र्गं-लोँ॒कं-यँ॑न्ति॒ शिखा॒मनु॒ प्र व॑पन्त॒ ऋद्ध्या॒ अथो॒ रघी॑याग्ंस-स्सुव॒र्गं-लोँ॒कम॑या॒मेति॑ ॥ 31 ॥
(सु॒व॒र्गं – प॑ञ्चा॒शत्) (अ. 9)

ब्र॒ह्म॒वा॒दिनो॑ वदन्त्यतिरा॒त्रः प॑र॒मो य॑ज्ञक्रतू॒ना-ङ्कस्मा॒-त्त-म्प्र॑थ॒ममुप॑ य॒न्तीत्ये॒तद्वा अ॑ग्निष्टो॒म-म्प्र॑थ॒ममुप॑ य॒न्त्यथो॒क्थ्य॑मथ॑ षोड॒शिन॒-मथा॑तिरा॒त्र-म॑नुपू॒र्वमे॒वैत-द्य॑ज्ञक्र॒तूनु॒पेत्य॒ ताना॒लभ्य॑ परि॒गृह्य॒ सोम॑मे॒वैत-त्पिब॑न्त आसते॒ ज्योति॑ष्टोम-म्प्रथ॒ममुप॑ यन्ति॒ ज्योति॑ष्टोमो॒ वै स्तोमा॑ना॒-म्मुख॑-म्मुख॒त ए॒व स्तोमा॒-न्प्र यु॑ञ्जते॒ ते [ ] 32

सग्ग्​स्तु॑ता वि॒राज॑म॒भि स-म्प॑द्यन्ते॒ द्वे चर्चा॒वति॑ रिच्येते॒ एक॑या॒ गौरति॑रिक्त॒ एक॒या-ऽऽयु॑रू॒न-स्सु॑व॒र्गो वै लो॒को ज्योति॒रूर्ग्-वि॒राट्-थ्सु॑व॒र्गमे॒व तेन॑ लो॒कं-यँ॑न्ति रथन्त॒र-न्दिवा॒ भव॑ति रथन्त॒र-न्नक्त॒मित्या॑हु-र्ब्रह्मवा॒दिनः॒ केन॒ तदजा॒मीति॑ सौभ॒र-न्तृ॑तीयसव॒ने ब्र॑ह्मसा॒म-म्बृ॒ह-त्तन्म॑द्ध्य॒तो द॑धति॒ विधृ॑त्यै॒ तेनाजा॑मि ॥ 33 ॥
(त – एका॒न्नप॑ञ्चा॒शच्च॑) (अ. 10)

ज्योति॑ष्टोम-म्प्रथ॒ममुप॑ यन्त्य॒स्मिन्ने॒व तेन॑ लो॒के प्रति॑ तिष्ठन्ति॒ गोष्टो॑म-न्द्वि॒तीय॒मुप॑ यन्त्य॒न्तरि॑क्ष ए॒व तेन॒ प्रति॑ तिष्ठ॒न्त्यायु॑ष्टोम-न्तृ॒तीय॒मुप॑ यन्त्य॒मुष्मि॑न्ने॒व तेन॑ लो॒के प्रति॑ तिष्ठन्ती॒यं-वाँव ज्योति॑र॒न्तरि॑क्ष॒-ङ्गौर॒सावायु॒-र्यदे॒तान्-थ्स्तोमा॑-नुप॒यन्त्ये॒ष्वे॑व तल्लो॒केषु॑ स॒त्रिणः॑ प्रति॒ तिष्ठ॑न्तो यन्ति॒ ते सग्ग्​स्तु॑ता वि॒राज॑- [वि॒राज᳚म्, अ॒भि सम्प॑द्यन्ते॒ द्वे] 34

-म॒भि सम्प॑द्यन्ते॒ द्वे चर्चा॒वति॑ रिच्येते॒ एक॑या॒ गौरति॑रिक्त॒ एक॒या-ऽऽयु॑रू॒न-स्सु॑व॒र्गो वै लो॒को ज्योति॒रूर्ग्-वि॒राडूर्ज॑-मे॒वाव॑ रुन्धते॒ ते न क्षु॒धा ऽऽर्ति॒मार्च्छ॒न्त्यक्षो॑धुका भवन्ति॒ क्षु-थ्स॑बान्धा इव॒ हि स॒त्रिणो᳚ ऽग्निष्टो॒माव॒भितः॑ प्र॒धी तावु॒क्थ्या॑ मद्ध्ये॒ नभ्य॒-न्त-त्तदे॒त-त्प॑रि॒य-द्दे॑वच॒क्रं-यँदे॒तेन॑ [-​यँदे॒तेन॑, ष॒ड॒हेन॒ यन्ति॑] 35

षड॒हेन॒ यन्ति॑ देवच॒क्रमे॒व स॒मारो॑ह॒न्त्यरि॑ष्ट्यै॒ ते स्व॒स्ति सम॑श्ञुवते षड॒हेन॑ यन्ति॒ षड्वा ऋ॒तव॑ ऋ॒तुष्वे॒व प्रति॑ तिष्ठन्त्युभ॒यतो᳚ ज्योतिषा यन्त्युभ॒यत॑ ए॒व सु॑व॒र्गे लो॒के प्र॑ति॒तिष्ठ॑न्तो यन्ति॒ द्वौ ष॑ड॒हौ भ॑वत॒स्तानि॒ द्वाद॒शाहा॑नि॒ स-म्प॑द्यन्ते द्वाद॒शो वै पुरु॑षो॒ द्वे स॒क्थ्यौ᳚ द्वौ बा॒हू आ॒त्मा च॒ शिर॑श्च च॒त्वार्यङ्गा॑नि॒ स्तनौ᳚ द्वाद॒शौ [ ] 36

त-त्पुरु॑ष॒मनु॑ प॒र्याव॑र्तन्ते॒ त्रय॑-ष्षड॒हा भ॑वन्ति॒ तान्य॒ष्टाद॒शाहा॑नि॒ स-म्प॑द्यन्ते॒ नवा॒न्यानि॒ नवा॒न्यानि॒ नव॒ वै पुरु॑षे प्रा॒णास्त-त्प्रा॒णाननु॑ प॒र्याव॑र्तन्ते च॒त्वार॑-ष्षड॒हा भ॑वन्ति॒ तानि॒ चतु॑र्विग्ंशति॒रहा॑नि॒ स-म्प॑द्यन्ते॒ चतु॑र्विग्ंशतिरर्धमा॒सा-स्सं॑​वँथ्स॒रस्त-थ्सं॑​वँथ्स॒रमनु॑ प॒र्याव॑र्त॒न्ते ऽप्र॑तिष्ठित-स्सं​वँथ्स॒र इति॒ खलु॒ वा आ॑हु॒र्वर्​षी॑या-न्प्रति॒ष्ठाया॒ इत्ये॒ताव॒द्वै सं॑​वँथ्स॒रस्य॒ ब्राह्म॑णं॒-याँव॑न्मा॒सो मा॒सिमा᳚स्ये॒व प्र॑ति॒तिष्ठ॑न्तो यन्ति ॥ 37 ॥
(वि॒राज॑ – मे॒तेन॑ – द्वाद॒शा – वे॒ताव॒द्वा – अ॒ष्टौ च॑) (अ. 11)

|मे॒षस्त्वा॑ पच॒तैर॑वतु॒ लोहि॑तग्रीव॒-श्छागै᳚-श्शल्म॒लिर्वृद्ध्या॑ प॒र्णो ब्रह्म॑णा प्ल॒क्षो मेधे॑न न्य॒ग्रोध॑श्चम॒सैरु॑दु॒बंर॑ ऊ॒र्जा गा॑य॒त्री छन्दो॑भिस्त्रि॒वृ-थ्स्तोमै॒रव॑न्ती॒-स्स्थाव॑न्तीस्त्वा-ऽवन्तु प्रि॒य-न्त्वा᳚ प्रि॒याणां॒-वँर्​षि॑ष्ठ॒माप्या॑ना-न्निधी॒ना-न्त्वा॑ निधि॒पतिग्ं॑ हवामहे वसो मम ॥ 38 ॥
(मे॒षः – ष-ट्त्रिग्ं॑शत्) (अ. 12)

कूप्या᳚भ्य॒-स्स्वाहा॒ कूल्या᳚भ्य॒-स्स्वाहा॑ विक॒र्या᳚भ्य॒-स्स्वाहा॑ ऽव॒ट्या᳚भ्य॒-स्स्वाहा॒ खन्या᳚भ्य॒-स्स्वाहा॒ ह्रद्या᳚भ्य॒-स्स्वाहा॒ सूद्या᳚भ्य॒-स्स्वाहा॑ सर॒स्या᳚भ्य॒-स्स्वाहा॑ वैश॒न्तीभ्य॒-स्स्वाहा॑ पल्व॒ल्या᳚भ्य॒-स्स्वाहा॒ वर्​ष्या᳚भ्य॒-स्स्वाहा॑ ऽव॒र्​ष्याभ्य॒-स्स्वाहा᳚ ह्रा॒दुनी᳚भ्य॒-स्स्वाहा॒ पृष्वा᳚भ्य॒-स्स्वाहा॒ स्यन्द॑मानाभ्य॒-स्स्वाहा᳚ स्थाव॒राभ्य॒-स्स्वाहा॑ नादे॒यीभ्य॒-स्स्वाहा॑ सैन्ध॒वीभ्य॒-स्स्वाहा॑ समु॒द्रिया᳚भ्य॒-स्स्वाहा॒ सर्वा᳚भ्य॒-स्स्वाहा᳚ ॥ 39 ॥
(कूप्या᳚भ्य – श्चत्वारि॒ग्ं॒शत्) (अ. 13)

अ॒द्भ्य-स्स्वाहा॒ वह॑न्तीभ्य॒-स्स्वाहा॑ परि॒वह॑न्तीभ्य॒-स्स्वाहा॑ सम॒न्तं-वँह॑न्तीभ्य॒-स्स्वाहा॒ शीघ्रं॒-वँह॑न्तीभ्य॒-स्स्वाहा॒ शीभं॒-वँह॑न्तीभ्य॒-स्स्वाहो॒ग्रं-वँह॑न्तीभ्य॒-स्स्वाहा॑ भी॒मं-वँह॑न्तीभ्य॒-स्स्वाहा-ऽम्भो᳚भ्य॒-स्स्वाहा॒ नभो᳚भ्य॒-स्स्वाहा॒ महो᳚भ्य॒-स्स्वाहा॒ सर्व॑स्मै॒ स्वाहा᳚ ॥ 40 ॥
(अ॒द्भ्य – एका॒न्नत्रि॒ग्ं॒शत्) (अ. 14)

यो अर्व॑न्त॒-ञ्जिघाग्ं॑सति॒ तम॒भ्य॑मीति॒ वरु॑णः ॥ प॒रो मर्तः॑ प॒र-श्श्वा ॥ अ॒ह-ञ्च॒ त्व-ञ्च॑ वृत्रह॒न्​थ्स-म्ब॑भूव स॒निभ्य॒ आ । अ॒रा॒ती॒वा चि॑दद्रि॒वो-ऽनु॑ नौ शूर मग्ंसतै भ॒द्रा इन्द्र॑स्य रा॒तयः॑ ॥ अ॒भि क्रत्वे᳚न्द्र भू॒रध॒ ज्मन्न ते॑ विव्यम्महि॒मान॒ग्ं॒ रजाग्ं॑सि । स्वेना॒ हि वृ॒त्रग्ं शव॑सा ज॒घन्थ॒ न शत्रु॒रन्तं॑-विँविद-द्यु॒धा ते᳚ ॥ 41 ॥
(वि॒वि॒द॒-द्- द्वे च॑) (अ. 15)

नमो॒ राज्ञे॒ नमो॒ वरु॑णाय॒ नमो-ऽश्वा॑य॒ नमः॑ प्र॒जाप॑तये॒ नमो-ऽधि॑पत॒ये ऽधि॑पतिर॒स्यधि॑पति-म्मा कु॒र्वधि॑पतिर॒ह-म्प्र॒जाना᳚-म्भूयास॒-म्मा-न्धे॑हि॒ मयि॑ धेह्यु॒पाकृ॑ताय॒ स्वाहा ऽऽल॑ब्धाय॒ स्वाहा॑ हु॒ताय॒ स्वाहा᳚ ॥ 42 ॥
(नम॒ – एका॒न्न त्रि॒ग्ं॒शत्) (अ. 16)]

म॒यो॒भूर्वातो॑ अ॒भि वा॑तू॒स्रा ऊर्ज॑स्वती॒रोष॑धी॒रा रि॑शन्ताम् । पीव॑स्वतीर्जी॒वध॑न्याः पिबन्त्वव॒साय॑ प॒द्वते॑ रुद्र मृड ॥ या-स्सरू॑पा॒ विरू॑पा॒ एक॑रूपा॒ यासा॑म॒ग्निरिष्ट्या॒ नामा॑नि॒ वेद॑ । या अङ्गि॑रस॒स्तप॑से॒ह च॒क्रुस्ताभ्यः॑ पर्जन्य॒ महि॒ शर्म॑ यच्छ ॥ या दे॒वेषु॑ त॒नुव॒मैर॑यन्त॒ यासा॒ग्ं॒ सोमो॒ विश्वा॑ रू॒पाणि॒ वेद॑ । ता अ॒स्मभ्य॒-म्पय॑सा॒ पिन्व॑मानाः प्र॒जाव॑तीरिन्द्र [ ] 43

गो॒ष्ठे रि॑रीहि ॥ प्र॒जाप॑ति॒र्मह्य॑मे॒ता ररा॑णो॒ विश्वै᳚र्दे॒वैः पि॒तृभि॑-स्सं​विँदा॒नः । शि॒वा-स्स॒तीरुप॑ नो गो॒ष्ठमा-ऽक॒स्तासां᳚-वँ॒य-म्प्र॒जया॒ सग्ं स॑देम ॥ इ॒ह धृति॒-स्स्वाहे॒ह विधृ॑ति॒-स्स्वाहे॒ह रन्ति॒-स्स्वाहे॒ह रम॑ति॒-स्स्वाहा॑ म॒हीमू॒ षु1 सु॒त्रामा॑णं2 ॥ 44 ॥
(इ॒न्द्रा॒ – ष्टात्रिग्ं॑शच्च) (अ. 17)

किग्ग्​ स्वि॑दासी-त्पू॒र्वचि॑त्तिः॒ किग्ग्​ स्वि॑दासी-द्बृ॒हद्वयः॑ । किग्ग्​ स्वि॑दासी-त्पिशङ्गि॒ला किग्ग्​ स्वि॑दासी-त्पिलिप्पि॒ला ॥ द्यौरा॑सी-त्पू॒र्वचि॑त्ति॒रश्व॑ आसी-द्बृ॒हद्वयः॑ । रात्रि॑रासी-त्पिशङ्गि॒ला ऽवि॑रासी-त्पिलिप्पि॒ला ॥ क-स्स्वि॑देका॒की च॑रति॒ क उ॑ स्विज्जायते॒ पुनः॑ । किग्ग्​ स्वि॑द्धि॒मस्य॑ भेष॒ज-ङ्किग्ग्​ स्वि॑दा॒वप॑न-म्म॒हत् ॥ सूर्य॑ एका॒की च॑रति [ ] 45

च॒न्द्रमा॑ जायते॒ पुनः॑ । अ॒ग्निर्-हि॒मस्य॑ भेष॒ज-म्भूमि॑रा॒वप॑न-म्म॒हत् ॥ पृ॒च्छामि॑ त्वा॒ पर॒मन्त॑-म्पृथि॒व्याः पृ॒च्छामि॑ त्वा॒ भुव॑नस्य॒ नाभि᳚म् । पृ॒च्छामि॑ त्वा॒ वृष्णो॒ अश्व॑स्य॒ रेतः॑ पृ॒च्छामि॑ वा॒चः प॑र॒मं-व्योँ॑म ॥ वेदि॑माहुः॒ पर॒मन्त॑-म्पृथि॒व्या य॒ज्ञमा॑हु॒ र्भुव॑नस्य॒ नाभि᳚म् । सोम॑माहु॒र्वृष्णो॒ अश्व॑स्य॒ रेतो॒ ब्रह्मै॒व वा॒चः प॑र॒मं-व्योँ॑म ॥ 46 ॥
(सूर्य॑ एका॒की च॑रति॒ – षट्च॑त्वारिग्ंशच्च) (अ. 18)

अबें॒ अबां॒ल्यम्बि॑के॒ न मा॑ नयति॒ कश्च॒न । स॒सस्त्य॑श्व॒कः ॥ सुभ॑गे॒ काम्पी॑लवासिनि सुव॒र्गे लो॒के स-म्प्रोर्ण्वा॑थाम् । आ-ऽहम॑जानि गर्भ॒धमा त्वम॑जासि गर्भ॒धम् ॥ तौ स॒ह च॒तुरः॑ प॒द-स्स-म्प्र सा॑रयावहै ॥ वृषा॑ वाग्ं रेतो॒धा रेतो॑ दधा॒तू-थ्स॒क्थ्यो᳚र्गृ॒द-न्धे᳚ह्य॒ञ्जिमुद॑ञ्जि॒मन्व॑ज । य-स्स्त्री॒णा-ञ्जी॑व॒भोज॑नो॒ य आ॑सा- [य आ॑साम्, बि॒ल॒धाव॑नः ।] 47

-म्बिल॒धाव॑नः । प्रि॒य-स्स्त्री॒णाम॑पी॒च्यः॑ ॥ य आ॑सा-ङ्कृ॒ष्णे लक्ष्म॑णि॒ सर्दि॑गृदि-म्प॒राव॑धीत् ॥ अबें॒ अबां॒ल्यम्बि॑के॒ न मा॑ यभति॒ कश्च॒न । स॒सस्त्य॑श्व॒कः ॥ ऊ॒र्ध्वा-मे॑ना॒मुच्छ्र॑यता-द्वेणुभा॒र-ङ्गि॒रावि॑व । अथा᳚स्या॒ मद्ध्य॑मेधताग्ं शी॒ते वाते॑ पु॒नन्नि॑व ॥ अबें॒ अबां॒ल्यम्बि॑के॒ न मा॑ यभति॒ कश्च॒न । स॒सस्त्य॑श्व॒कः ॥ यद्ध॑रि॒णी यव॒मत्ति॒ न [ ] 48

पु॒ष्ट-म्प॒शु म॑न्यते । शू॒द्रा यदर्य॑जारा॒ न पोषा॑य धनायति ॥ अबें॒ अबां॒ल्यम्बि॑के॒ न मा॑ यभति॒ कश्च॒न । स॒सस्त्य॑श्व॒कः ॥ इ॒यं-यँ॒का श॑कुन्ति॒का ऽऽहल॒मिति॒ सर्प॑ति । आह॑त-ङ्ग॒भे पसो॒ नि ज॑ल्गुलीति॒ धाणि॑का ॥ अबें॒ अबां॒ल्यम्बि॑के॒ न मा॑ यभति॒ कश्च॒न । स॒सस्त्य॑श्व॒कः ॥ मा॒ता च॑ ते पि॒ता च॒ ते-ऽग्रं॑-वृँ॒क्षस्य॑ रोहतः । 49

प्र सु॑ला॒मीति॑ ते पि॒ता ग॒भे मु॒ष्टिम॑तग्ंसयत् ॥ द॒धि॒क्राव्.ण्णो॑ अकारिष-ञ्जि॒ष्णोरश्व॑स्य वा॒जिनः॑ । सुर॒भि नो॒ मुखा॑ कर॒-त्प्रण॒ आयूग्ं॑षि तारिषत् ॥ आपो॒ हि ष्ठा म॑यो॒भुव॒स्ता न॑ ऊ॒र्जे द॑धातन । म॒हेरणा॑य॒ चक्ष॑से ॥ यो व॑-श्शि॒वत॑मो॒ रस॒स्तस्य॑ भाजयते॒ह नः॑ । उ॒श॒तीरि॑व मा॒तरः॑ ॥ तस्मा॒ अर॑-ङ्गमाम वो॒ यस्य॒ क्षया॑य॒ जिन्व॑थ । आपो॑ ज॒नय॑था च नः ॥ 50 ॥
(आ॒सा॒ – मत्ति॒ न – रो॑हतो॒ – जिन्व॑थ – च॒त्वारि॑ च) (अ. 19)

भूर्भुव॒-स्सुव॒र्वस॑वस्त्वा ऽञ्जन्तु गाय॒त्रेण॒ छन्द॑सा रु॒द्रास्त्वा᳚ ऽञ्जन्तु॒ त्रैष्टु॑भेन॒ छन्द॑सा, ऽऽदि॒त्यास्त्वा᳚-ऽञ्जन्तु॒ जाग॑तेन॒ छन्द॑सा॒ य-द्वातो॑ अ॒पो अग॑म॒दिन्द्र॑स्य त॒नुव॑-म्प्रि॒याम् । ए॒तग्ग्​ स्तो॑तरे॒तेन॑ प॒था पुन॒रश्व॒मा व॑र्तयासि नः ॥ लाजी(3)-ञ्छाची(3)न् यशो॑ म॒मा(4) । य॒व्यायै॑ ग॒व्याया॑ ए॒त-द्दे॑वा॒ अन्न॑मत्तै॒तदन्न॑मद्धि प्रजापते ॥ यु॒ञ्जन्ति॑ ब्र॒द्ध्न-म॑रु॒ष-ञ्चर॑न्त॒-म्परि॑ त॒स्थुषः॑ । रोच॑न्ते रोच॒ना दि॒वि ॥ यु॒ञ्जन्त्य॑स्य॒ काम्या॒ हरी॒ विप॑क्षसा॒ रथे᳚ । शोणा॑ धृ॒ष्णू नृ॒वाह॑सा ॥ के॒तु-ङ्कृ॒ण्वन्न॑के॒तवे॒ पेशो॑ मर्या अपे॒शसे᳚ । समु॒षद्भि॑रजायथाः ॥ 51 ॥
(ब्र॒द्ध्नं – पञ्च॑विग्ंशतिश्च) (अ. 20)

प्रा॒णाय॒ स्वाहा᳚ व्या॒नाय॒ स्वाहा॑ ऽपा॒नाय॒ स्वाहा॒ स्नाव॑भ्य॒-स्स्वाहा॑ सन्ता॒नेभ्य॒-स्स्वाहा॒ परि॑सन्तानेभ्य॒-स्स्वाहा॒ पर्व॑भ्य॒-स्स्वाहा॑ स॒धान्ने᳚भ्य॒-स्स्वाहा॒ शरी॑रेभ्य॒-स्स्वाहा॑ य॒ज्ञाय॒ स्वाहा॒ दक्षि॑णाभ्य॒-स्स्वाहा॑ सुव॒र्गाय॒ स्वाहा॑ लो॒काय॒ स्वाहा॒ सर्व॑स्मै॒ स्वाहा᳚ ॥ 52 ॥
(प्रा॒णाया॒ – ष्टाविग्ं॑शतिः) (अ. 21)

सि॒ताय॒ स्वाहा ऽसि॑ताय॒ स्वाहा॒ ऽभिहि॑ताय॒ स्वाहा ऽन॑भिहिताय॒ स्वाहा॑ यु॒क्ताय॒ स्वाहा ऽयु॑क्ताय॒ स्वाहा॒ सुयु॑क्ताय॒ स्वाहो -द्यु॑क्ताय॒ स्वाहा॒ विमु॑क्ताय॒ स्वाहा॒ प्रमु॑क्ताय॒ स्वाहा॒ वञ्च॑ते॒ स्वाहा॑ परि॒वञ्च॑ते॒ स्वाहा॑ सं॒​वँञ्च॑ते॒ स्वाहा॑ ऽनु॒वञ्च॑ते॒ स्वाहो॒–द्वञ्च॑ते॒ स्वाहा॑ य॒ते स्वाहा॒ धाव॑ते॒ स्वाहा॒ तिष्ठ॑ते॒ स्वाहा॒ सर्व॑स्मै॒ स्वाहा᳚ ॥ 53 ॥
(सि॒ताया॒ – ष्टात्रिग्ं॑शत्) (अ. 22)

(बृह॒स्पति॒-श्श्र–द्य॒था वा – ऋ॒क्षा वै – प्र॒जाप॑ति॒र्येन॑येन॒ – द्वे वाव दे॑वस॒त्रे – आ॑दि॒त्या अ॑कामयन्त सुव॒र्गं – ​वँसि॑ष्ठः – सं​वँथ्स॒राय॑ -सुर्व॒र्गं-येँ स॒त्रं – ब्र॑ह्मवा॒दिनो॑-ऽतिरा॒त्रो – ज्योति॑ष्टोमं – मे॒षः – कूप्या᳚भ्यो॒ – ऽद्भ्यो – यो – नमो॑ – मयो॒भूः – किग्ग्​ स्वि॒द – म्बे॒ – भूः – प्रा॒णाय॑ – सि॒ताय॒ – द्वाविग्ं॑शतिः)

(बृह॒स्पतिः॒ – प्रति॑ तिष्ठन्ति॒ – वै द॑शरा॒त्रेण॑ – सुव॒र्गं – ​योँ अर्व॑न्तं॒ – भू – स्त्रिप॑ञ्चा॒शत्)

(बृह॒स्पति॒, स्सर्व॑स्मै॒ स्वाहा᳚)

॥ हरिः॑ ओम् ॥

॥ कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीय संहितायां सप्तमकाण्डे चतुर्थः प्रश्न-स्समाप्तः ॥

Leave a Comment