प्रजननं ज्योतिरग्निः – कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय संहिता पाठः | Prajananam Jyothiragnih – Krishna Yajurveda Taittiriya Samhita Patha

कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीय संहितायां सप्तमकाण्डे प्रथमः प्रश्नः- अश्वमेधगतमन्त्राणामभिधानं

ओ-न्नमः परमात्मने, श्री महागणपतये नमः,
श्री गुरुभ्यो नमः । ह॒रिः॒ ओम् ॥

प्र॒जन॑न॒-ञ्ज्योति॑र॒ग्नि-र्दे॒वता॑ना॒-ञ्ज्योति॑र्वि॒राट् छन्द॑सा॒-ञ्ज्योति॑र्वि॒रा-ड्वा॒चो᳚-ऽग्नौ स-न्ति॑ष्ठते वि॒राज॑म॒भि सम्प॑द्यते॒ तस्मा॒-त्तज्ज्योति॑रुच्यते॒ द्वौ स्तोमौ᳚ प्रातस्सव॒नं-वँ॑हतो॒ यथा᳚ प्रा॒णश्चा॑-ऽपा॒नश्च॒ द्वौ माद्ध्य॑दिन्न॒ग्ं॒ सव॑नं॒-यँथा॒ चक्षु॑श्च॒ श्रोत्र॑-ञ्च॒ द्वौ तृ॑तीयसव॒नं-यँथा॒ वाक्च॑ प्रति॒ष्ठा च॒ पुरु॑षसम्मितो॒ वा ए॒ष य॒ज्ञो-ऽस्थू॑रि॒- [य॒ज्ञो-ऽस्थू॑रिः, य-ङ्काम॑-ङ्का॒मय॑ते॒] 1

-र्य-ङ्काम॑-ङ्का॒मय॑ते॒ तमे॒तेना॒भ्य॑श्ञुते॒ सर्व॒ग्ग्॒ ह्यस्थू॑रिणा-ऽभ्यश्ञु॒ते᳚ ऽग्निष्टो॒मेन॒ वै प्र॒जाप॑तिः प्र॒जा अ॑सृजत॒ ता अ॑ग्निष्टो॒मेनै॒व पर्य॑गृह्णा॒-त्तासा॒-म्परि॑गृहीताना-मश्वत॒रो-ऽत्य॑प्रवत॒ तस्या॑नु॒हाय॒रेत॒ आ-ऽद॑त्त॒ त-द्ग॑र्द॒भे न्य॑मा॒र्-ट्तस्मा᳚-द्गर्द॒भो द्वि॒रेता॒ अथो॑ आहु॒र्वड॑बाया॒-न्न्य॑मा॒र्डिति॒ तस्मा॒-द्वड॑बा द्वि॒रेता॒ अथो॑ आहु॒-रोष॑धीषु॒- [आहु॒-रोष॑धीषु, न्य॑मा॒र्डिति॒] 2

-न्य॑मा॒र्डिति॒ तस्मा॒दोष॑ध॒यो ऽन॑भ्यक्ता रेभ॒न्त्यथो॑ आहुः प्र॒जासु॒ न्य॑मा॒र्डिति॒ तस्मा᳚-द्य॒मौ जा॑येते॒ तस्मा॑दश्वत॒रो न प्र जा॑यत॒ आत्त॑रेता॒ हि तस्मा᳚-द्ब॒र्॒हिष्यन॑वकॢप्त-स्सर्ववेद॒से वा॑ स॒हस्रे॒ वा-ऽव॑ कॢ॒प्तो-ऽति॒ ह्यप्र॑वत॒ य ए॒वं-विँ॒द्वान॑ग्निष्टो॒मेन॒ यज॑ते॒ प्राजा॑ताः प्र॒जा ज॒नय॑ति॒ परि॒ प्रजा॑ता गृह्णाति॒ तस्मा॑दाहुर्ज्येष्ठय॒ज्ञ इति॑ [ ] 3

प्र॒जाप॑ति॒र्वाव ज्येष्ठ॒-स्स ह्ये॑तेनाग्रे-ऽय॑जत प्र॒जाप॑तिरकामयत॒ प्र जा॑ये॒येति॒ स मु॑ख॒तस्त्रि॒वृत॒-न्निर॑मिमीत॒ तम॒ग्निर्दे॒वता ऽन्व॑सृज्यत गाय॒त्री छन्दो॑ रथन्त॒रग्ं साम॑ ब्राह्म॒णो म॑नु॒ष्या॑णाम॒जः प॑शू॒ना-न्तस्मा॒-त्ते मुख्या॑ मुख॒तो ह्यसृ॑ज्य॒न्तोर॑सो बा॒हुभ्या᳚-म्पञ्चद॒श-न्निर॑मिमीत॒ तमिन्द्रो॑ दे॒वता ऽन्व॑सृज्यत त्रि॒ष्टु-प्छन्दो॑ बृ॒ह- [बृ॒हत्, साम॑ राज॒न्यो॑] 4

-थ्साम॑ राज॒न्यो॑ मनु॒ष्या॑णा॒मविः॑ पशू॒ना-न्तस्मा॒-त्ते वी॒र्या॑वन्तो वी॒र्या᳚द्ध्यसृ॑ज्यन्त मद्ध्य॒त-स्स॑प्तद॒श-न्निर॑मिमीत॒ तं-विँश्वे॑ दे॒वा दे॒वता॒ अन्व॑सृज्यन्त॒ जग॑ती॒ छन्दो॑ वै रू॒पग्ं साम॒ वैश्यो॑ मनु॒ष्या॑णा॒-ङ्गावः॑ पशू॒ना-न्तस्मा॒-त्त आ॒द्या॑ अन्न॒धाना॒द्ध्य सृ॑ज्यन्त॒ तस्मा॒-द्भूयाग्ं॑सो॒ ऽन्येभ्यो॒ भूयि॑ष्ठा॒ हि दे॒वता॒ अन्वसृ॑ज्यन्त प॒त्त ए॑कवि॒ग्ं॒ श-न्निर॑मिमीत॒ तम॑नु॒ष्टु-प्छन्दो- [तम॑नु॒ष्टु-प्छन्दः॑, अन्व॑सृज्यत] 5

-ऽन्व॑सृज्यत वैरा॒जग्ं साम॑ शू॒द्रो म॑नु॒ष्या॑णा॒-मश्वः॑ पशू॒ना-न्तस्मा॒-त्तौ भू॑तस-ङ्क्रा॒मिणा॒वश्व॑श्च शू॒द्रश्च॒ तस्मा᳚च्छू॒द्रो य॒ज्ञे-ऽन॑वकॢप्तो॒ न हि दे॒वता॒ अन्वसृ॑ज्यत॒ तस्मा॒-त्पादा॒वुप॑ जीवतः प॒त्तो ह्यसृ॑ज्येता-म्प्रा॒णा वै त्रि॒वृद॑र्धमा॒साः प॑ञ्चद॒शः प्र॒जाप॑ति-स्सप्तद॒शस्त्रय॑ इ॒मे लो॒का अ॒सावा॑दि॒त्य ए॑कवि॒ग्ं॒श ए॒तस्मि॒न् वा ए॒ते श्रि॒ता ए॒तस्मि॒-न्प्रति॑ष्ठिता॒ य ए॒वं-वेँदै॒तस्मि॑न्ने॒व श्र॑यत ए॒तस्मि॒-न्प्रति॑ तिष्ठति ॥ 6 ॥
(अस्थू॑रि॒ – रोष॑धीषु – ज्येष्ठय॒ज्ञ इति॑ – बृ॒ह – द॑नु॒ष्टु-प्छन्दः॒ – प्रति॑ष्ठिता॒ – नव॑ च) (अ. 1)

प्रा॒त॒स्स॒व॒ने वै गा॑य॒त्रेण॒ छन्द॑सा त्रि॒वृते॒ स्तोमा॑य॒ ज्योति॒र्दध॑देति त्रि॒वृता᳚ ब्रह्मवर्च॒सेन॑ पञ्चद॒शाय॒ ज्योति॒र्दध॑देति पञ्चद॒शेनौज॑सा वी॒र्ये॑ण सप्तद॒शाय॒ ज्योति॒र्दध॑देति सप्तद॒शेन॑ प्राजाप॒त्येन॑ प्र॒जन॑नेनैकवि॒ग्ं॒शाय॒ ज्योति॒र्दध॑देति॒ स्तोम॑ ए॒व त-थ्स्तोमा॑य॒ ज्योति॒र्दध॑दे॒त्यथो॒ स्तोम॑ ए॒व स्तोम॑म॒भि प्र ण॑यति॒ याव॑न्तो॒ वै स्तोमा॒स्ताव॑न्तः॒ कामा॒स्ताव॑न्तो लो॒का -स्ताव॑न्ति॒ ज्योतीग्॑ष्ये॒ताव॑त ए॒व स्तोमा॑ने॒ताव॑तः॒ कामा॑ने॒ताव॑तो लो॒काने॒ताव॑न्ति॒ ज्योती॒ग्॒ष्यव॑ रुन्धे ॥ 7 ॥
(ताव॑न्तो लो॒का – स्त्रयो॑दश च) (अ. 2)

ब्र॒ह्म॒वा॒दिनो॑ वदन्ति॒ स त्वै य॑जेत॒ यो᳚-ऽग्निष्टो॒मेन॒ यज॑मा॒नो-ऽथ॒ सर्व॑स्तोमेन॒ यजे॒तेति॒ यस्य॑ त्रि॒वृत॑मन्त॒र्यन्ति॑ प्रा॒णाग्​-स्तस्या॒न्तर्य॑न्ति प्रा॒णेषु॒ मे-ऽप्य॑स॒दिति॒ खलु॒ वै य॒ज्ञेन॒ यज॑मानो यजते॒ यस्य॑ पञ्चद॒शम॑न्त॒र्यन्ति॑ वी॒र्य॑-न्तस्या॒न्तर्य॑न्ति वी॒र्ये॑ मे-ऽप्य॑स॒दिति॒ खलु॒ वै य॒ज्ञेन॒ यज॑मानो यजते॒ यस्य॑ सप्तद॒श-म॑न्त॒र्यन्ति॑ [ ] 8

प्र॒जा-न्तस्या॒न्तर्य॑न्ति प्र॒जाया॒-म्मे-ऽप्य॑स॒दिति॒ खलु॒ वै य॒ज्ञेन॒ यज॑मानो यजते॒ यस्यै॑कवि॒ग्ं॒शम॑न्त॒र्यन्ति॑ प्रति॒ष्ठा-न्तस्या॒न्तर्य॑न्ति प्रति॒ष्ठाया॒-म्मे-ऽप्य॑स॒दिति॒ खलु॒ वै य॒ज्ञेन॒ यज॑मानो यजते॒ यस्य॑ त्रिण॒वम॑न्त॒र्यन्त्यृ॒तूग्​श्च॒ तस्य॑ नक्ष॒त्रिया᳚-ञ्च वि॒राज॑म॒न्तर्य॑न्त्यृ॒तुषु॒ मे-ऽप्य॑सन्नक्ष॒त्रिया॑या-ञ्च वि॒राजीति॒ [वि॒राजीति॑, खलु॒ वै] 9

खलु॒ वै य॒ज्ञेन॒ यज॑मानो यजते॒ यस्य॑ त्रयस्त्रि॒ग्ं॒शम॑न्त॒र्यन्ति॑ दे॒वता॒स्तस्या॒न्तर्य॑न्ति दे॒वता॑सु॒ मे-ऽप्य॑स॒दिति॒ खलु॒ वै य॒ज्ञेन॒ यज॑मानो यजते॒ यो वै स्तोमा॑नामव॒म-म्प॑र॒मता॒-ङ्गच्छ॑न्तं॒-वेँद॑ पर॒मता॑मे॒व ग॑च्छति त्रि॒वृद्वै स्तोमा॑नामव॒मस्त्रि॒वृ-त्प॑र॒मो य ए॒वं-वेँद॑ पर॒मता॑मे॒व ग॑च्छति ॥ 10 ॥
(स॒प्त॒द॒शम॑न्त॒र्यन्ति॑ – वि॒राजीति॒ – चतु॑श्चत्वारिग्ंशच्च) (अ. 3)

अङ्गि॑रसो॒ वै स॒त्रमा॑सत॒ ते सु॑व॒र्गं-लोँ॒कमा॑य॒-न्तेषाग्ं॑ ह॒विष्माग्॑श्च हवि॒ष्कृच्चा॑-ऽहीयेता॒-न्ताव॑कामयेताग्ं सुव॒र्गं-लोँ॒कमि॑या॒वेति॒ तावे॒त-न्द्वि॑रा॒त्रम॑पश्यता॒-न्तमा-ऽह॑रता॒-न्तेना॑यजेता॒-न्ततो॒ वै तौ सु॑व॒र्गं-लोँ॒कमै॑तां॒-यँ ए॒वं-विँ॒द्वा-न्द्वि॑रा॒त्रेण॒ यज॑ते सुव॒र्गमे॒व लो॒कमे॑ति॒ तावैता॒-म्पूर्वे॒णाह्ना ऽग॑च्छता॒-मुत्त॑रेणा- [-मुत्त॑रेण, अ॒भि॒प्ल॒वः पूर्व॒] 11

-भिप्ल॒वः पूर्व॒-मह॑र्भवति॒ गति॒रुत्त॑र॒-ञ्ज्योति॑ष्टोमो-ऽग्निष्टो॒मः पूर्व॒मह॑र्भवति॒ तेज॒स्तेनाव॑ रुन्धे॒ सर्व॑स्तोमो-ऽतिरा॒त्र उत्त॑र॒ग्ं॒ सर्व॒स्या-ऽऽप्त्यै॒ सर्व॒स्या-ऽव॑रुद्ध्यै गाय॒त्र-म्पूर्वे-ऽह॒न्​थ्साम॑ भवति॒ तेजो॒ वै गा॑य॒त्री गा॑य॒त्री ब्र॑ह्मवर्च॒स-न्तेज॑ ए॒व ब्र॑ह्मवर्च॒समा॒त्म-न्ध॑त्ते॒ त्रैष्टु॑भ॒मुत्त॑र॒ ओजो॒ वै वी॒र्य॑-न्त्रि॒ष्टुगोज॑ ए॒व वी॒र्य॑मा॒त्म-न्ध॑त्ते रथन्त॒र-म्पूर्वे॑- [रथन्त॒र-म्पूर्वे᳚, अह॒न्-थ्साम॑] 12

-ऽह॒न्-थ्साम॑ भवती॒यं-वैँ र॑थन्त॒रम॒स्यामे॒व प्रति॑ तिष्ठति बृ॒हदुत्त॑रे॒-ऽसौ वै बृ॒हद॒मुष्या॑मे॒व प्रति॑ तिष्ठति॒ तदा॑हुः॒ क्व॑ जग॑ती चा-ऽनु॒ष्टु-प्चेति॑ वैखान॒स-म्पूर्वे-ऽह॒न्-थ्साम॑ भवति॒ तेन॒ जग॑त्यै॒ नैति॑ षोड॒श्युत्त॑रे॒ तेना॑नु॒ष्टुभो-ऽथा॑ ऽऽहु॒र्य-थ्स॑मा॒ने᳚-ऽर्धमा॒से स्याता॑-मन्यत॒रस्याह्नो॑ वी॒र्य॑मनु॑ पद्ये॒तेत्य॑-मावा॒स्या॑या॒-म्पूर्व॒मह॑-र्भव॒त्युत्त॑रस्मि॒-न्नुत्त॑र॒-न्नानै॒वा ऽर्ध॑मा॒सयो᳚र्भवतो॒ नाना॑वीर्ये भवतो ह॒विष्म॑न्निधन॒-म्पूर्व॒मह॑र्भवति हवि॒ष्कृन्नि॑धन॒-मुत्त॑र॒-म्प्रति॑ष्ठित्यै ॥ 13 ॥
(उत्त॑रेण – रथन्त॒र-म्पूर्वे – ऽन्वे – क॑विग्ंशतिश्च) (अ. 4)

आपो॒ वा इ॒दमग्रे॑ सलि॒लमा॑सी॒-त्तस्मि॑-न्प्र॒जाप॑ति-र्वा॒युर्भू॒त्वा ऽच॑र॒-थ्स इ॒माम॑पश्य॒-त्तां-वँ॑रा॒हो भू॒त्वा-ऽह॑र॒-त्तां-विँ॒श्वक॑र्मा भू॒त्वा व्य॑मा॒ट्र्-थ्सा-ऽप्र॑थत॒ सा पृ॑थि॒व्य॑भव॒-त्त-त्पृ॑थि॒व्यै पृ॑थिवि॒त्व-न्तस्या॑मश्राम्य-त्प्र॒जाप॑ति॒-स्स दे॒वान॑सृजत॒ वसू᳚-न्रु॒द्राना॑दि॒त्या-न्ते दे॒वाः प्र॒जाप॑तिमब्रुव॒-न्प्रजा॑यामहा॒ इति॒ सो᳚-ऽब्रवी॒- [सो᳚-ऽब्रवीत्, यथा॒-ऽहं-] 14

-द्यथा॒-ऽहं-युँ॒ष्माग्​स्तप॒सा ऽसृ॑क्ष्ये॒व-न्तप॑सि प्र॒जन॑न-मिच्छद्ध्व॒मिति॒ तेभ्यो॒-ऽग्निमा॒यत॑न॒-म्प्रा-ऽय॑च्छदे॒तेना॒-ऽऽयत॑नेन श्राम्य॒तेति॒ ते᳚-ऽग्निना॒-ऽऽयत॑नेना-ऽ-श्राम्य॒-न्ते सं॑​वँथ्स॒र एका॒-ङ्गाम॑सृजन्त॒ तां-वँसु॑भ्यो रु॒द्रेभ्य॑ आदि॒त्येभ्यः॒ प्रा-ऽय॑च्छन्ने॒ताग्ं र॑क्षद्ध्व॒मिति॒ तां-वँस॑वो रु॒द्रा आ॑दि॒त्या अ॑रक्षन्त॒ सा वसु॑भ्यो रु॒द्रेभ्य॑ आदि॒त्येभ्यः॒ प्राजा॑यत॒त्रीणि॑ च [ ] 15

श॒तानि॒ त्रय॑स्त्रिग्ंशत॒-ञ्चाथ॒ सैव स॑हस्रत॒म्य॑भव॒-त्ते दे॒वाः प्र॒जाप॑तिमब्रुवन्-थ्स॒हस्रे॑ण नो याज॒येति॒ सो᳚-ऽग्निष्टो॒मेन॒ वसू॑नयाजय॒-त्त इ॒मं-लोँ॒कम॑जय॒-न्तच्चा॑ददु॒-स्स उ॒क्थ्ये॑न रु॒द्रान॑याजय॒-त्ते᳚-ऽन्तरि॑क्षमजय॒-न्तच्चा॑ददु॒-स्सो॑-ऽतिरा॒त्रेणा॑-ऽऽदि॒त्यान॑याजय॒-त्ते॑-ऽमुं-लोँ॒कम॑जय॒-न्तच्चा॑-ऽददु॒-स्तद॒न्तरि॑क्षं॒- [-स्तद॒न्तरि॑क्षम्, व्यवै᳚र्यत॒] 16

-​व्यँवै᳚र्यत॒ तस्मा᳚-द्रु॒द्रा घातु॑का अनायत॒ना हि तस्मा॑दाहु-श्शिथि॒लं-वैँ म॑द्ध्य॒म-मह॑स्त्रिरा॒त्रस्य॒ वि हि तद॒वैर्य॒तेति॒ त्रैष्टु॑भ-म्मद्ध्य॒मस्याह्न॒ आज्य॑-म्भवति सं॒​याँना॑नि सू॒क्तानि॑ शग्ंसति षोड॒शिनग्ं॑ शग्ंस॒त्यह्नो॒ धृत्या॒ अशि॑थिलम्भावाय॒ तस्मा᳚-त्त्रिरा॒त्रस्या᳚ग्निष्टो॒म ए॒व प्र॑थ॒ममह॑-स्स्या॒दथो॒क्थ्यो ऽथा॑-ऽतिरा॒त्र ए॒षां-लोँ॒कानां॒-विँधृ॑त्यै॒ त्रीणि॑त्रीणि श॒ता-न्य॑नूचीना॒ह-मव्य॑वच्छिन्नानि ददा- [ददाति, ए॒षां-लोँ॒काना॒-] 17

-त्ये॒षां-लोँ॒काना॒-मनु॒ सन्त॑त्यै द॒शत॒-न्न विच्छि॑न्द्या-द्वि॒राज॒-न्नेद्वि॑च्छि॒नदा॒नीत्यथ॒ या स॑हस्रत॒म्यासी॒-त्तस्या॒मिन्द्र॑श्च॒ विष्णु॑श्च॒ व्याय॑च्छेता॒ग्ं॒ स इन्द्रो॑-ऽमन्यता॒नया॒ वा इ॒दं-विँष्णु॑-स्स॒हस्रं॑-वँर्क्ष्यत॒ इति॒ तस्या॑मकल्पेता॒-न्द्विभा॑ग॒ इन्द्र॒स्तृती॑ये॒ विष्णु॒स्तद्वा ए॒षा-ऽभ्यनू᳚च्यत उ॒भा जि॑ग्यथु॒रिति॒ तां-वाँ ए॒ताम॑च्छावा॒क [ए॒ताम॑च्छावा॒कः, ए॒व] 18

ए॒व शग्ं॑स॒त्यथ॒ या स॑हस्रत॒मी सा होत्रे॒ देयेति॒ होता॑रं॒-वाँ अ॒भ्यति॑रिच्यते॒ यद॑ति॒रिच्य॑ते॒ होता ऽना᳚प्तस्या-ऽऽपयि॒ता ऽथा॑-ऽहुरुन्ने॒त्रे देयेत्यति॑रिक्ता॒ वा ए॒षा स॒हस्र॒स्याति॑रिक्त उन्ने॒तर्त्विजा॒मथा॑-ऽऽहु॒-स्सर्वे᳚भ्य-स्सद॒स्ये᳚भ्यो॒ देयेत्यथा॑-ऽऽहुरुदा॒ कृत्या॒ सा वश॑-ञ्चरे॒दित्यथा॑-ऽऽहुर्ब्र॒ह्मणे॑ चा॒ग्नीधे॑ च॒ देयेति॒ [देयेति, द्विभा॑ग-] 19

द्विभा॑ग-म्ब्र॒ह्मणे॒ तृती॑यम॒ग्नीध॑ ऐ॒न्द्रो वै ब्र॒ह्मा वै᳚ष्ण॒वो᳚-ऽग्नीद्यथै॒व तावक॑ल्पेता॒मित्यथा॑ ऽऽहु॒र्या क॑ल्या॒णी ब॑हुरू॒पा सा देयेत्यथा॑ ऽऽहु॒र्या द्वि॑रू॒पोभ॒यत॑एनी॒ सा देयेति॑ स॒हस्र॑स्य॒ परि॑गृहीत्यै॒ तद्वा ए॒त-थ्स॒हस्र॒स्या-ऽय॑नग्ं स॒हस्रग्ग्॑ स्तो॒त्रीया᳚-स्स॒हस्र॒-न्दक्षि॑णा-स्स॒हस्र॑सम्मित-स्सुव॒र्गो लो॒क-स्सु॑व॒र्गस्य॑ लो॒कस्या॒भिजि॑त्यै ॥ 20 ॥
(अ॒ब्र॒वी॒ – च्च॒ – तद॒न्तरि॑क्षं – ददात्य – च्छावा॒क – श्च॒ देयेति॑ – स॒प्तच॑त्वारिग्ंशच्च) (अ. 5)

सोमो॒ वै स॒हस्र॑मविन्द॒-त्तमिन्द्रो ऽन्व॑विन्द॒-त्तौ य॒मो न्याग॑च्छ॒-त्ताव॑ब्रवी॒दस्तु॒ मे-ऽत्रा-ऽपीत्यस्तु॒ ही(3) इत्य॑ब्रूता॒ग्ं॒ स य॒म एक॑स्यां-वीँ॒र्य॑-म्पर्य॑पश्यदि॒यं-वाँ अ॒स्य स॒हस्र॑स्य वी॒र्य॑-म्बिभ॒र्तीति॒ ताव॑ब्रवीदि॒य-म्ममास्त्वे॒त-द्यु॒वयो॒रिति॒ ताव॑ब्रूता॒ग्ं॒ सर्वे॒ वा ए॒तदे॒तस्यां᳚-वीँ॒र्य॑- [ए॒तदे॒तस्यां᳚-वीँ॒र्य᳚म्, परि॑] 21

-म्परि॑ पश्या॒मो-ऽग्ंश॒मा ह॑रामहा॒ इति॒ तस्या॒मग्ंश॒मा-ऽह॑रन्त॒ ताम॒फ्सु प्रा-ऽवे॑शय॒न्-थ्सोमा॑यो॒देहीति॒ सा रोहि॑णी पिङ्ग॒लैक॑हायनी रू॒प-ङ्कृ॒त्वा त्रय॑स्त्रिग्ंशता च त्रि॒भिश्च॑ श॒तै-स्स॒होदै-त्तस्मा॒-द्रोहि॑ण्या पिङ्ग॒लयैक॑हायन्या॒ सोम॑-ङ्क्रीणीया॒द्य ए॒वं-विँ॒द्वा-न्रोहि॑ण्या पिङ्ग॒लयैक॑हायन्या॒ सोम॑-ङ्क्री॒णाति॒ त्रय॑स्त्रिग्ंशता चै॒वास्य॑ त्रि॒भिश्च॑ [ ] 22

श॒तै-स्सोमः॑ क्री॒तो भ॑वति॒ सुक्री॑तेन यजते॒ ताम॒फ्सु प्रावे॑शय॒-न्निन्द्रा॑यो॒देहीति॒ सा रोहि॑णी लक्ष्म॒णा प॑ष्ठौ॒ही वार्त्र॑घ्नी रू॒प-ङ्कृ॒त्वा त्रय॑स्त्रिग्ंशता च त्रि॒भिश्च॑ श॒तै-स्स॒होदै-त्तस्मा॒-द्रोहि॑णीं-लँक्ष्म॒णा-म्प॑ष्ठौ॒हीं-वाँर्त्र॑घ्नी-न्दद्या॒द्य ए॒वं-विँ॒द्वा-न्रोहि॑णीं-लँक्ष्म॒णा-म्प॑ष्ठौ॒हीं-वाँर्त्र॑घ्नी॒-न्ददा॑ति॒ त्रय॑स्त्रिग्ंशच्चै॒वास्य॒ त्रीणि॑ च श॒तानि॒ सा द॒त्ता [द॒त्ता, भ॒व॒ति॒ ताम॒फ्सु] 23

भ॑वति॒ ताम॒फ्सु प्रावे॑शयन् य॒मायो॒देहीति॒ सा जर॑ती मू॒र्खा त॑ज्जघ॒न्या रू॒प-ङ्कृ॒त्वा त्रय॑स्त्रिग्ंशता च त्रि॒भिश्च॑ श॒तै-स्स॒होदै-त्तस्मा॒ज्जर॑ती-म्मू॒र्खा-न्त॑ज्जघ॒न्या-म॑नु॒स्तर॑णी-ङ्कुर्वीत॒ य ए॒वं-विँ॒द्वाञ्जर॑ती-म्मू॒र्खा-न्त॑ज्जघ॒न्या-म॑नु॒स्तर॑णी-ङ्कुरु॒ते त्रय॑स्त्रिग्ंशच्चै॒वास्य॒ त्रीणि॑ च श॒तानि॒ सा-ऽमुष्मि॑​ल्लोँ॒के भ॑वति॒ वागे॒व स॑हस्रत॒मी तस्मा॒- [तस्मा᳚त्, वरो॒ देय॒-स्सा] 24

-द्वरो॒ देय॒-स्सा हि वर॑-स्स॒हस्र॑मस्य॒ सा द॒त्ता भ॑वति॒ तस्मा॒-द्वरो॒ न प्र॑ति॒गृह्य॒-स्सा हि वर॑-स्स॒हस्र॑मस्य॒ प्रति॑गृहीत-म्भवती॒यं-वँर॒ इति॑ ब्रूया॒दथा॒न्या-म्ब्रू॑यादि॒य-म्ममेति॒ तथा᳚-ऽस्य॒ त-थ्स॒हस्र॒-मप्र॑तिगृहीत-म्भवत्युभयतए॒नी स्या॒-त्तदा॑हुरन्यत ए॒नी स्या᳚-थ्स॒हस्र॑-म्प॒रस्ता॒देत॒मिति॒ यैव वरः॑ [वरः॑, क॒ल्या॒णी रू॒पस॑मृद्धा॒ सा] 25

कल्या॒णी रू॒पस॑मृद्धा॒ सा स्या॒-थ्सा हि वर॒-स्समृ॑द्ध्यै॒ तामुत्त॑रे॒णा-ऽऽग्नी᳚द्ध्र-म्पर्या॒णीया॑-ऽऽहव॒नीय॒स्यान्ते᳚ द्रोणकल॒शमव॑ घ्रापये॒दा जि॑घ्र क॒लश॑-म्मह्यु॒रुधा॑रा॒ पय॑स्व॒त्या त्वा॑ विश॒न्त्विन्द॑व-स्समु॒द्रमि॑व॒ सिन्ध॑व॒-स्सा मा॑ स॒हस्र॒ आ भ॑ज प्र॒जया॑ प॒शुभि॑-स्स॒ह पुन॒र्मा ऽऽवि॑शता-द्र॒यिरिति॑ प्र॒जयै॒वैन॑-म्प॒शुभी॑ र॒य्या स- [र॒य्या सम्, अ॒र्ध॒य॒ति॒ प्र॒जावा᳚-] 26

-म॑र्धयति प्र॒जावा᳚-न्पशु॒मा-न्र॑यि॒मा-न्भ॑वति॒ य ए॒वं-वेँद॒ तया॑ स॒हा-ऽऽग्नी᳚द्ध्र-म्प॒रेत्य॑ पु॒रस्ता᳚-त्प्र॒तीच्या॒-न्तिष्ठ॑न्त्या-ञ्जुहुयादु॒भा जि॑ग्यथु॒र्न परा॑ जयेथे॒ न परा॑ जिग्ये कत॒रश्च॒नैनोः᳚ । इन्द्र॑श्च विष्णो॒ यदप॑स्पृधेथा-न्त्रे॒धा स॒हस्रं॒-विँ तदै॑रयेथा॒मिति॑, त्रेधाविभ॒क्तं-वैँ त्रि॑रा॒त्रे स॒हस्रग्ं॑ साह॒स्रीमे॒वैना᳚-ङ्करोति स॒हस्र॑स्यै॒वैना॒-म्मात्रा᳚- [-म्मात्रा᳚म्, क॒रो॒ति॒ रू॒पाणि॑ जुहोति] 27

-ङ्करोति रू॒पाणि॑ जुहोति रू॒पैरे॒वैना॒ग्ं॒ सम॑र्धयति॒ तस्या॑ उपो॒त्थाय॒ कर्ण॒मा ज॑पे॒दिडे॒ रन्ते-ऽदि॑ते॒ सर॑स्वति॒ प्रिये॒ प्रेय॑सि॒ महि॒ विश्रु॑त्ये॒तानि॑ ते अघ्निये॒ नामा॑नि सु॒कृत॑-म्मा दे॒वेषु॑ ब्रूता॒दिति॑ दे॒वेभ्य॑ ए॒वैन॒मा वे॑दय॒त्यन्वे॑न-न्दे॒वा बु॑द्ध्यन्ते ॥ 28 ॥
( ए॒तदे॒तस्यां᳚-वीँ॒र्य॑ – मस्य त्रि॒भिश्च॑ – द॒त्ता – स॑हस्रत॒मी तस्मा॑ – दे॒व वरः॒ – सं – मात्रा॒ – मेका॒न्नच॑त्वारि॒ग्ं॒शच्च॑) (अ. 6)

स॒ह॒स्र॒त॒म्या॑ वै यज॑मान-स्सुव॒र्गं-लोँ॒कमे॑ति॒ सैनग्ं॑ सुव॒र्गं-लोँ॒क-ङ्ग॑मयति॒ सा मा॑ सुव॒र्गं-लोँ॒क-ङ्ग॑म॒येत्या॑ह सुव॒र्गमे॒वैनं॑-लोँ॒क-ङ्ग॑मयति॒ सा मा॒ ज्योति॑ष्मन्तं-लोँ॒क-ङ्ग॑म॒येत्या॑ह॒ ज्योति॑ष्मन्तमे॒वैनं॑-लोँ॒क-ङ्ग॑मयति॒ सा मा॒ सर्वा॒-न्पुण्या᳚-​ल्लोँ॒का-न्ग॑म॒येत्या॑ह॒ सर्वा॑ने॒वैन॒-म्पुण्यां᳚-लोँ॒का-न्ग॑मयति॒ सा [सा, मा॒ प्र॒ति॒ष्ठा-ङ्ग॑मय प्र॒जया॑] 29

मा᳚ प्रति॒ष्ठा-ङ्ग॑मय प्र॒जया॑ प॒शुभि॑-स्स॒ह पुन॒र्मा-ऽऽ वि॑शता-द्र॒यिरिति॑ प्र॒जयै॒वैन॑-म्प॒शुभी॑ र॒य्या-म्प्रति॑ ष्ठापयति प्र॒जावा᳚-न्पशु॒मा-न्र॑यि॒मा-न्भ॑वति॒ य ए॒वं-वेँद॒ ताम॒ग्नीधे॑ वा ब्र॒ह्मणे॑ वा॒ होत्रे॑ वोद्गा॒त्रे वा᳚-ऽद्ध्व॒र्यवे॑ वा दद्या-थ्स॒हस्र॑मस्य॒ सा द॒त्ता भ॑वति स॒हस्र॑मस्य॒ प्रति॑गृहीत-म्भवति॒ यस्तामवि॑द्वा- [यस्तामवि॑द्वान्, प्र॒ति॒गृ॒ह्णाति॒] 30

-न्प्रतिगृ॒ह्णाति॒ ता-म्प्रति॑गृह्णीया॒देका॑-ऽसि॒ न स॒हस्र॒मेका᳚-न्त्वा भू॒ता-म्प्रति॑ गृह्णामि॒ न स॒हस्र॒मेका॑ मा भू॒ता-ऽऽ वि॑श॒ मा स॒हस्र॒मित्येका॑मे॒वैना᳚-म्भू॒ता-म्प्रति॑गृह्णाति॒ न स॒हस्रं॒-यँ ए॒वं-वेँद॑ स्यो॒ना-ऽसि॑ सु॒षदा॑ सु॒शेवा᳚ स्यो॒ना मा ऽऽवि॑श सु॒षदा॒ मा ऽऽवि॑श सु॒शेवा॒ मा ऽऽवि॒शे- [मा ऽऽवि॑श, इत्या॑ह] 31

-त्या॑ह स्यो॒नैवैनग्ं॑ सु॒षदा॑ सु॒शेवा॑ भू॒ता-ऽऽ वि॑शति॒ नैनग्ं॑ हिनस्ति ब्रह्मवा॒दिनो॑ वदन्ति स॒हस्रग्ं॑ सहस्रत॒म्यन्वे॒ती(3) स॑हस्रत॒मीग्ं स॒हस्रा(3)मिति॒ य-त्प्राची॑मु-थ्सृ॒जे-थ्स॒हस्रग्ं॑ सहस्रत॒म्यन्वि॑या॒-त्त-थ्स॒हस्र॑मप्रज्ञा॒त्रग्ं सु॑व॒र्गं-लोँ॒क-न्न प्र जा॑नीया-त्प्र॒तीची॒-मुथ्सृ॑जति॒ ताग्ं स॒हस्र॒मनु॑ प॒र्याव॑र्तते॒ सा प्र॑जान॒ती सु॑व॒र्गं-लोँ॒कमे॑ति॒ यज॑मान -म॒भ्यु-थ्सृ॑जति क्षि॒प्रे स॒हस्र॒-म्प्र जा॑यत उत्त॒मा नी॒यते᳚ प्रथ॒मा दे॒वा-न्ग॑च्छति ॥ 32 ॥
(लो॒का-न्ग॑मयति॒ सा – ऽवि॑द्वान्थ् – सु॒शेवा॒ मा-ऽऽ वि॑श॒ – यज॑मानं॒ – द्वाद॑श च) (अ. 7)

अत्रि॑रददा॒दौर्वा॑य प्र॒जा-म्पु॒त्रका॑माय॒ स रि॑रिचा॒नो॑-ऽमन्यत॒ निर्वी᳚र्य-श्शिथि॒लो या॒तया॑मा॒ स ए॒त-ञ्च॑तूरा॒त्र-म॑पश्य॒-त्तमा-ऽह॑र॒-त्तेना॑यजत॒ ततो॒ वै तस्य॑ च॒त्वारो॑ वी॒रा आ-ऽजा॑यन्त॒ सुहो॑ता॒ सू᳚द्गाता॒ स्व॑द्ध्वर्यु॒-स्सुस॑भेयो॒ य ए॒वं-विँ॒द्वाग्​श्च॑तूरा॒त्रेण॒ यज॑त॒ आ-ऽस्य॑ च॒त्वारो॑ वी॒रा जा॑यन्ते॒ सुहो॑ता॒ सू᳚द्गाता॒ स्व॑द्ध्वर्यु॒-स्सुस॑भेयो॒ ये च॑तुर्वि॒ग्ं॒शाः पव॑माना ब्रह्मवर्च॒स-न्त- [ब्रह्मवर्च॒स-न्तत्, य उ॒द्यन्त॒-] 33

-द्य उ॒द्यन्त॒-स्स्तोमा॒-श्श्री-स्सा ऽत्रिग्ग्॑ श्र॒द्धादे॑वं॒-यँज॑मान-ञ्च॒त्वारि॑ वी॒र्या॑णि॒ नोपा॑-ऽनम॒-न्तेज॑ इन्द्रि॒य-म्ब्र॑ह्मवर्च॒स-म॒न्नाद्य॒ग्ं॒ स ए॒ताग्​श्च॒तुर॒श्चतु॑ष्टोमा॒न्-थ्सोमा॑न-पश्य॒-त्ताना-ऽह॑र॒-त्तैर॑यजत॒ तेज॑ ए॒व प्र॑थ॒मेना ऽवा॑रुन्धेन्द्रि॒य-न्द्वि॒तीये॑न ब्रह्मवर्च॒स-न्तृ॒तीये॑ना॒न्नाद्य॑-ञ्चतु॒र्थेन॒ य ए॒वं-विँ॒द्वाग्​श्च॒तुर॒श्चतु॑ष्टोमा॒न्-थ्सोमा॑ना॒हर॑ति॒ तैर्यज॑ते॒ तेज॑ ए॒व प्र॑थ॒मेनाव॑ रुन्ध इन्द्रि॒य-न्द्वि॒तीये॑न ब्रह्मवर्च॒स-न्तृ॒तीये॑ना॒-ऽन्नाद्य॑-ञ्चतु॒र्थेन॒ यामे॒वात्रि॒र्॒ ऋद्धि॒मार्ध्नो॒-त्तामे॒व यज॑मान ऋद्ध्नोति ॥ 34 ॥
( तत्-तेज॑ ए॒वा-ष्टाद॑श च) (अ. 8)

ज॒मद॑ग्निः॒ पुष्टि॑काम-श्चतूरा॒त्रेणा॑-यजत॒ स ए॒ता-न्पोषाग्ं॑ अपुष्य॒-त्तस्मा᳚-त्पलि॒तौ जाम॑दग्नियौ॒ न स-ञ्जा॑नाते ए॒ताने॒व पोषा᳚-न्पुष्यति॒ य ए॒वं-विँ॒द्वाग्​श्च॑तूरा॒त्रेण॒ यज॑ते पुरोडा॒शिन्य॑ उप॒सदो॑ भवन्ति प॒शवो॒ वै पु॑रो॒डाशः॑ प॒शूने॒वाव॑ रु॒न्धे ऽन्नं॒-वैँ पु॑रो॒डाशो-ऽन्न॑मे॒वाव॑ रुन्धे ऽन्ना॒दः प॑शु॒मा-न्भ॑वति॒ य ए॒वं-विँ॒द्वाग्​श्च॑तूरा॒त्रेण॒ यज॑ते ॥ 35 ॥
(ज॒मद॑ग्नि – र॒ष्टाच॑त्वारिग्ंशत्) (अ. 9)

सं॒​वँ॒थ्स॒रो वा इ॒दमेक॑ आसी॒-थ्सो॑-ऽकामयत॒र्तून्-थ्सृ॑जे॒येति॒ स ए॒त-म्प॑ञ्चरा॒त्रम॑पश्य॒-त्तमा-ऽह॑र॒-त्तेना॑यजत॒ ततो॒ वै स ऋ॒तून॑सृजत॒ य ए॒वं-विँ॒द्वा-न्प॑ञ्चरा॒त्रेण॒ यज॑ते॒ प्रैव जा॑यते॒ त ऋ॒तव॑-स्सृ॒ष्टा न व्याव॑र्तन्त॒ त ए॒त-म्प॑ञ्चरा॒त्रम॑पश्य॒-न्तमा-ऽह॑र॒-न्तेना॑यजन्त॒ ततो॒ वै ते व्याव॑र्तन्त॒ [व्याव॑र्तन्त, य ए॒वं-विँ॒द्वा-न्प॑ञ्चरा॒त्रेण॒] 36

य ए॒वं-विँ॒द्वा-न्प॑ञ्चरा॒त्रेण॒ यज॑ते॒ वि पा॒प्मना॒ भ्रातृ॑व्ये॒णा-ऽऽ व॑र्तते॒ सार्व॑सेनि-श्शौचे॒यो॑-ऽकामयत पशु॒मान्-थ्स्या॒मिति॒ स ए॒त-म्प॑ञ्चरा॒त्रमा-ऽह॑र॒-त्तेना॑-ऽयजत॒ ततो॒ वै स स॒हस्र॑-म्प॒शू-न्प्रा-ऽऽप्नो॒द्य ए॒वं-विँ॒द्वा-न्प॑ञ्चरा॒त्रेण॒ यज॑ते॒ प्र स॒हस्र॑-म्प॒शूना᳚प्नोति बब॒रः प्रावा॑हणि-रकामयत वा॒चः प्र॑वदि॒ता स्या॒मिति॒ स ए॒त-म्प॑ञ्चरा॒त्रमा- [ए॒त-म्प॑ञ्चरा॒त्रमा, आ॒ह॒र॒-त्तेना॑-] 37

-ऽह॑र॒-त्तेना॑-यजत॒ ततो॒ वै स वा॒चः प्र॑वदि॒ता-ऽभ॑व॒द्य ए॒वं-विँ॒द्वा-न्प॑ञ्चरा॒त्रेण॒ यज॑ते प्रवदि॒तैव वा॒चो भ॑व॒त्यथो॑ एनं-वाँ॒चस्पति॒-रित्या॑हु॒रना᳚प्त-श्चतूरा॒त्रो-ऽति॑रिक्त-ष्षड्-रा॒त्रो-ऽथ॒ वा ए॒ष स॑प्र॒न्ति य॒ज्ञो य-त्प॑ञ्चरा॒त्रो य ए॒वं-विँ॒द्वा-न्प॑ञ्चरा॒त्रेण॒ यज॑ते सम्प्र॒त्ये॑व य॒ज्ञेन॑ यजते पञ्चरा॒त्रो भ॑वति॒ पञ्च॒ वा ऋ॒तव॑-स्सं​वँथ्स॒र [ऋ॒तव॑-स्सं​वँथ्स॒रः, ऋ॒तुष्वे॒व सं॑​वँथ्स॒रे] 38

ऋ॒तुष्वे॒व सं॑​वँथ्स॒रे प्रति॑ तिष्ठ॒त्यथो॒ पञ्चा᳚क्षरा प॒ङ्क्तिः पाङ्क्तो॑ य॒ज्ञो य॒ज्ञमे॒वाव॑ रुन्धे त्रि॒वृद॑ग्निष्टो॒मो भ॑वति॒ तेज॑ ए॒वाव॑ रुन्धे पञ्चद॒शो भ॑वतीन्द्रि॒यमे॒वाव॑ रुन्धे सप्तद॒शो भ॑वत्य॒न्नाद्य॒स्या-व॑रुद्ध्या॒ अथो॒ प्रैव तेन॑ जायते पञ्चवि॒ग्ं॒शो᳚ ऽग्निष्टो॒मो भ॑वति प्र॒जाप॑ते॒राप्त्यै॑ महाव्र॒तवा॑-न॒न्नाद्य॒स्या-व॑रुद्ध्यै विश्व॒जि-थ्सर्व॑पृष्ठो-ऽतिरा॒त्रो भ॑वति॒ सर्व॑स्या॒भिजि॑त्यै ॥ 39 ॥
(ते व्याव॑र्तन्त – प्रवदि॒ता स्या॒मिति॒ स ए॒त-म्प॑ञ्चरा॒त्रमा – सं॑​वँथ्स॒रो॑- भिजि॑त्यै) (अ. 10)

दे॒वस्य॑त्वा सवि॒तुः प्र॑स॒वे᳚-ऽश्विनो᳚र्बा॒हुभ्या᳚-म्पू॒ष्णो हस्ता᳚भ्या॒मा द॑द इ॒माम॑गृभ्ण-न्रश॒नामृ॒तस्य॒ पूर्व॒ आयु॑षि वि॒दथे॑षु क॒व्या । तया॑ दे॒वा-स्सु॒तमा ब॑भूवुर्-ऋ॒तस्य॒ साम᳚न्-थ्स॒रमा॒रप॑न्ती ॥ अ॒भि॒धा अ॑सि॒ भुव॑नमसि य॒न्ता-ऽसि॑ ध॒र्ता-ऽसि॒ सो᳚-ऽग्निं-वैँ᳚श्वान॒रग्ं सप्र॑थस-ङ्गच्छ॒ स्वाहा॑कृतः पृथि॒व्यां-यँ॒न्ता राड् य॒न्ता-ऽसि॒ यम॑नो ध॒र्ता-ऽसि॑ ध॒रुणः॑ कृ॒ष्यै त्वा॒ क्षेमा॑य त्वा र॒य्यै त्वा॒ पोषा॑य त्वा पृथि॒व्यै त्वा॒ ऽन्तरि॑क्षाय त्वा दि॒वे त्वा॑ स॒ते त्वा-ऽस॑ते त्वा॒द्भ्यस्त्वौ-ष॑धीभ्यस्त्वा॒ विश्वे᳚भ्यस्त्वा भू॒तेभ्यः॑ ॥ 40 ॥
(ध॒रुणः॒ – पञ्च॑विग्ंशतिश्च) (अ. 11)

वि॒भूर्मा॒त्रा प्र॒भूः पि॒त्राश्वो॑-ऽसि॒ हयो॒-ऽस्यत्यो॑-ऽसि॒ नरो॒-ऽस्यर्वा॑-ऽसि॒ सप्ति॑रसि वा॒ज्य॑सि॒ वृषा॑-ऽसि नृ॒मणा॑ असि॒ ययु॒र्नामा᳚स्यादि॒त्याना॒-म्पत्वान्वि॑ह्य॒ग्नये॒ स्वाहा॒ स्वाहे᳚न्द्रा॒ग्निभ्या॒ग्॒ स्वाहा᳚ प्र॒जाप॑तये॒ स्वाहा॒ विश्वे᳚भ्यो दे॒वेभ्य॒-स्स्वाहा॒ सर्वा᳚भ्यो दे॒वेता᳚भ्य इ॒ह धृति॒-स्स्वाहे॒ह विधृ॑ति॒-स्स्वाहे॒ह रन्ति॒-स्स्वाहे॒ -ह रम॑ति॒-स्स्वाहा॒ भूर॑सि भु॒वे त्वा॒ भव्या॑य त्वा भविष्य॒ते त्वा॒ विश्वे᳚भ्यस्त्वा भू॒तेभ्यो॒ देवा॑ आशापाला ए॒त-न्दे॒वेभ्यो-ऽश्व॒-म्मेधा॑य॒ प्रोक्षि॑त-ङ्गोपायत ॥ 41 ॥
(रन्ति॒-स्स्वाहा॒ – द्वाविग्ं॑शतिश्च) (अ. 12)

आय॑नाय॒ स्वाहा॒ प्राय॑णाय॒ स्वाहो᳚द्द्रा॒वाय॒ स्वाहोद्द्रु॑ताय॒ स्वाहा॑ शूका॒राय॒ स्वाहा॒ शूकृ॑ताय॒ स्वाहा॒ पला॑यिताय॒ स्वाहा॒ ऽऽपला॑यिताय॒ स्वाहा॒ ऽऽवल्ग॑ते॒ स्वाहा॑ परा॒वल्ग॑ते॒ स्वाहा॑ ऽऽय॒ते स्वाहा᳚ प्रय॒ते स्वाहा॒ सर्व॑स्मै॒ स्वाहा᳚ ॥ 42 ॥
(आय॑ना॒योत्त॑रमा॒पला॑यिताय॒ षड्विग्ं॑शतिः) (अ. 13)

अ॒ग्नये॒ स्वाहा॒ सोमा॑य॒ स्वाहा॑ वा॒यवे॒ स्वाहा॒ ऽपा-म्मोदा॑य॒ स्वाहा॑ सवि॒त्रे स्वाहा॒ सर॑स्वत्यै॒ स्वाहे-न्द्रा॑य॒ स्वाहा॒ बृह॒स्पत॑ये॒ स्वाहा॑ मि॒त्राय॒ स्वाहा॒ वरु॑णाय॒ स्वाहा॒ सर्व॑स्मै॒ स्वाहा᳚ ॥ 43 ॥
(अ॒ग्नये॑ वा॒यवे॒-ऽपा-म्मोदा॒येन्द्रा॑य॒ त्रयो॑विग्ंशतिः) (अ. 14)

पृ॒थि॒व्यै स्वाहा॒ ऽन्तरि॑क्षाय॒ स्वाहा॑ दि॒वे स्वाहा॒ सूर्या॑य॒ स्वाहा॑ च॒न्द्रम॑से॒ स्वाहा॒ नक्ष॑त्रेभ्य॒-स्स्वाहा॒ प्राच्यै॑ दि॒शे स्वाहा॒ दक्षि॑णायै दि॒शे स्वाहा᳚ प्र॒तीच्यै॑ दि॒शे स्वाहो-दी᳚च्यै दि॒शे स्वाहो॒र्ध्वायै॑ दि॒शे स्वाहा॑ दि॒ग्भ्य-स्स्वाहा॑ ऽवान्तरदि॒शाभ्य॒-स्स्वाहा॒ समा᳚भ्य॒-स्स्वाहा॑ श॒रद्भ्य॒-स्स्वाहा॑ ऽहोरा॒त्रेभ्य॒-स्स्वाहा᳚ ऽर्धमा॒सेभ्य॒-स्स्वाहा॒ मासे᳚भ्य॒-स्स्वाह॒र्तुभ्य॒-स्स्वाहा॑ सं​वँथ्स॒राय॒ स्वाहा॒ सर्व॑स्मै॒ स्वाहा᳚ ॥ 44 ॥
(पृ॒थि॒व्यै सूर्या॑य॒ नक्ष॑त्रेभ्यः॒ प्राच्यै॑ स॒प्तच॑त्वारिग्ंशत्) (अ. 15)

अ॒ग्नये॒ स्वाहा॒ सोमा॑य॒ स्वाहा॑ सवि॒त्रे स्वाहा॒ सर॑स्वत्यै॒ स्वाहा॑ पू॒ष्णे स्वाहा॒ बृह॒स्पत॑ये॒ स्वाहा॒ ऽपा-म्मोदा॑य॒ स्वाहा॑ वा॒यवे॒ स्वाहा॑ मि॒त्राय॒ स्वाहा॒ वरु॑णाय॒ स्वाहा॒ सर्व॑स्मै॒ स्वाहा᳚ ॥ 45 ॥
(अ॒ग्नये॑ सवि॒त्रे पू॒ष्णे॑-ऽपा-म्मोदा॑य वा॒यवे॒ त्रयो॑विग्ंशतिः) (अ. 16)

पृ॒थि॒व्यै स्वाहा॒ ऽन्तरि॑क्षाय॒ स्वाहा॑ दि॒वे स्वाहा॒ ऽग्नये॒ स्वाहा॒ सोमा॑य॒ स्वाहा॒ सूर्या॑य॒ स्वाहा॑ च॒न्द्रम॑से॒ स्वाहा ऽह्ने॒ स्वाहा॒ रात्रि॑यै॒ स्वाह॒र्जवे॒ स्वाहा॑ सा॒धवे॒ स्वाहा॑ सुक्षि॒त्यै स्वाहा᳚ क्षु॒धे स्वाहा॑ ऽऽशिति॒म्ने स्वाहा॒ रोगा॑य॒ स्वाहा॑ हि॒माय॒ स्वाहा॑ शी॒ताय॒ स्वाहा॑ ऽऽत॒पाय॒ स्वाहा ऽर॑ण्याय॒ स्वाहा॑ सुव॒र्गाय॒ स्वाहा॑ लो॒काय॒ स्वाहा॒ सर्व॑स्मै॒ स्वाहा᳚ ॥ 46 ॥
(पृ॒थि॒व्या अ॒ग्नये-ऽह्ने॒ रात्रि॑यै॒ चतु॑श्चत्वारिग्ंशत्) (अ. 17)

भुवो॑ दे॒वाना॒-ङ्कर्म॑णा॒-ऽपस॒र्तस्य॑ प॒थ्या॑-ऽसि॒ वसु॑भि-र्दे॒वेभि॑-र्दे॒वत॑या गाय॒त्रेण॑ त्वा॒ छन्द॑सा युनज्मि वस॒न्तेन॑ त्व॒र्तुना॑ ह॒विषा॑ दीक्षयामि रु॒द्रेभि॑-र्दे॒वेभि॑-र्दे॒वत॑या॒ त्रैष्टु॑भेन त्वा॒ छन्द॑सा युनज्मि ग्री॒ष्मेण॑ त्व॒र्तुना॑ ह॒विषा॑ दीक्षया-म्यादि॒त्येभि॑-र्दे॒वेभि॑-र्दे॒वत॑या॒ जाग॑तेन त्वा॒ छन्द॑सा युनज्मि व॒र्॒षाभि॑स्त्व॒र्तुना॑ ह॒विषा॑ दीक्षयामि॒ विश्वे॑भि-र्दे॒वेभि॑-र्दे॒वत॒या ऽऽनु॑ष्टुभेन त्वा॒ छन्द॑सा युनज्मि [ ] 47

श॒रदा᳚ त्व॒र्तुना॑ ह॒विषा॑ दीक्षया॒म्यङ्गि॑रोभि-र्दे॒वेभि॑-र्दे॒वत॑या॒ पाङ्क्ते॑न त्वा॒ छन्द॑सा युनज्मि हेमन्तशिशि॒राभ्या᳚-न्त्व॒र्तुना॑ ह॒विषा॑ दीक्षया॒म्या-ऽह-न्दी॒क्षाम॑रुहमृ॒तस्य॒ पत्नी᳚-ङ्गाय॒त्रेण॒ छन्द॑सा॒ ब्रह्म॑णा च॒र्तग्ं स॒त्ये॑-ऽधाग्ं स॒त्यमृ॒ते॑-ऽधाम् ॥ म॒ही मू ॒षु >1सु॒त्रामा॑ण >2-मि॒ह धृति॒-स्स्वाहे॒ह विधृ॑ति॒-स्स्वाहे॒ह रन्ति॒-स्स्वाहे॒ह रम॑ति॒-स्स्वाहा᳚ ॥ 48 ॥
(आनु॑ष्टुभेन त्वा॒ छन्द॑सा युन॒ज्म्ये – का॒न्न प॑ञ्चा॒शच्च॑) (अ. 18)

ई॒कां॒राय॒ स्वाहे-ङ्कृ॑ताय॒ स्वाहा॒ क्रन्द॑ते॒ स्वाहा॑ ऽव॒क्रन्द॑ते॒ स्वाहा॒ प्रोथ॑ते॒ स्वाहा᳚ प्र॒प्रोथ॑ते॒ स्वाहा॑ ग॒न्धाय॒ स्वाहा᳚ घ्रा॒ताय॒ स्वाहा᳚ प्रा॒णाय॒ स्वाहा᳚ व्या॒नाय॒ स्वाहा॑ ऽपा॒नाय॒ स्वाहा॑ सन्दी॒यमा॑नाय॒ स्वाहा॒ सन्दि॑ताय॒ स्वाहा॑ विचृ॒त्यमा॑नाय॒ स्वाहा॒ विचृ॑त्ताय॒ स्वाहा॑ पलायि॒ष्यमा॑णाय॒ स्वाहा॒ पला॑यिताय॒ स्वाहो॑परग्ग्​स्य॒ते स्वाहोप॑रताय॒ स्वाहा॑ निवेक्ष्य॒ते स्वाहा॑ निवि॒शमा॑नाय॒ स्वाहा॒ निवि॑ष्टाय॒ स्वाहा॑ निषथ्स्य॒ते स्वाहा॑ नि॒षीद॑ते॒ स्वाहा॒ निष॑ण्णाय॒ स्वाहा॑- [निष॑ण्णाय॒ स्वाहा᳚, आ॒सि॒ष्य॒ते स्वाहा] 49

-ऽऽसिष्य॒ते स्वाहा ऽऽसी॑नाय॒ स्वाहा॑ ऽऽसि॒ताय॒ स्वाहा॑ निपथ्स्य॒ते स्वाहा॑ नि॒पद्य॑मानाय॒ स्वाहा॒ निप॑न्नाय॒ स्वाहा॑ शयिष्य॒ते स्वाहा॒ शया॑नाय॒ स्वाहा॑ शयि॒ताय॒ स्वाहा॑ सम्मीलिष्य॒ते स्वाहा॑ स॒मीं​लँ॑ते॒ स्वाहा॒ सम्मी॑लिताय॒ स्वाहा᳚ स्वफ्स्य॒ते स्वाहा᳚ स्वप॒ते स्वाहा॑ सु॒प्ताय॒ स्वाहा᳚ प्रभोथ्स्य॒ते स्वाहा᳚ प्र॒बुद्ध्य॑मानाय॒ स्वाहा॒ प्रबु॑द्धाय॒ स्वाहा॑ जागरिष्य॒ते स्वाहा॒ जाग्र॑ते॒ स्वाहा॑ जागरि॒ताय॒ स्वाहा॒ शुश्रू॑षमाणाय॒ स्वाहा॑ शृण्व॒ते स्वाहा᳚ श्रु॒ताय॒ स्वाहा॑ वीक्षिष्य॒ते स्वाहा॒ [वीक्षिष्य॒ते स्वाहा᳚, वीक्ष॑माणाय॒ स्वाहा॒] 50

वीक्ष॑माणाय॒ स्वाहा॒ वीक्षि॑ताय॒ स्वाहा॑ सग्ंहास्य॒ते स्वाहा॑ स॒जिंहा॑नाय॒ स्वाहो॒-ज्जिहा॑नाय॒ स्वाहा॑ विवर्थ्स्य॒ते स्वाहा॑ वि॒वर्त॑मानाय॒ स्वाहा॒ विवृ॑त्ताय॒ स्वाहो᳚-त्थास्य॒ते स्वाहो॒त्तिष्ठ॑ते॒ स्वाहोत्थि॑ताय॒ स्वाहा॑ विधविष्य॒ते स्वाहा॑ विधून्वा॒नाय॒ स्वाहा॒ विधू॑ताय॒ स्वाहो᳚-त्क्रग्ग्​स्य॒ते स्वाहो॒त्क्राम॑ते॒ स्वाहोत्क्रा᳚न्ताय॒ स्वाहा॑ चङ्क्रमिष्य॒ते स्वाहा॑ चङ्क्र॒म्यमा॑णाय॒ स्वाहा॑ चङ्क्रमि॒ताय॒ स्वाहा॑ कण्डूयिष्य॒ते स्वाहा॑ कण्डू॒यमा॑नाय॒ स्वाहा॑ कण्डूयि॒ताय॒ स्वाहा॑ निकषिष्य॒ते स्वाहा॑ नि॒कष॑माणाय॒ स्वाहा॒ निक॑षिताय॒ स्वाहा॒ यदत्ति॒ तस्मै॒ स्वाहा॒ य-त्पिब॑ति॒ तस्मै॒ स्वाहा॒ यन्मेह॑ति॒ तस्मै॒ स्वाहा॒ यच्छकृ॑-त्क॒रोति॒ तस्मै॒ स्वाहा॒ रेत॑से॒ स्वाहा᳚ प्र॒जाभ्य॒-स्स्वाहा᳚ प्र॒जन॑नाय॒ स्वाहा॒ सर्व॑स्मै॒ स्वाहा᳚ ॥ 51 ॥
(निष॑ण्णाय॒ स्वाहा॑ – वीक्षिष्य॒ते स्वाहा॑ – नि॒कष॑माणाय॒ स्वाहा॑ – स॒प्तविग्ं॑शतिश्च) (अ. 19)

अ॒ग्नये॒ स्वाहा॑ वा॒यवे॒ स्वाहा॒ सूर्या॑य॒ स्वाह॒र्त-म॑स्यृ॒तस्य॒र्तम॑सि स॒त्यम॑सि स॒त्यस्य॑ स॒त्य-म॑स्यृ॒तस्य॒ पन्था॑ असि दे॒वाना᳚-ञ्छा॒या-ऽमृत॑स्य॒ नाम॒ त-थ्स॒त्यं-यँ-त्त्व-म्प्र॒जाप॑ति॒रस्यधि॒ यद॑स्मिन् वा॒जिनी॑व॒ शुभ॒-स्स्पर्ध॑न्ते॒ दिव॒-स्सूर्ये॑ण॒ विशो॒-ऽपो वृ॑णा॒नः प॑वते क॒व्य-न्प॒शु-न्न गो॒पा इर्यः॒ परि॑ज्मा ॥ 52 ॥
(अ॒ग्नये॑ वा॒यवे॒ सूर्या॑या॒ – ऽष्टाच॑त्वारिग्ंशत्) (अ. 20)

(प्र॒जन॑नं – प्रातस्सव॒ने वै – ब्र॑ह्मवा॒दिन॒-स्स त्वा – अङ्गि॑रस॒- आपो॒ वै – सोमो॒ वै – स॑हस्रत॒म्या – त्रि॑ – र्ज॒मद॑ग्निः – सं​वँथ्स॒रो – दे॒वस्य॑ -वि॒भू – राय॑नाया॒- ऽग्नये॑ – पृथि॒व्या – अ॒ग्नये॑ – पृथि॒व्यै – भुव॑ – ईकां॒राया॒ – ग्नये॑ वा॒यवे॒ सूर्या॑य – विग्ंश॒तिः )

(प्र॒जन॑न॒ – मङ्गि॑रसः॒ – सोमो॒ वै – प्र॑तिगृ॒ह्णाति॑ – वि॒भू – र्वीक्ष॑माणाय॒ – द्विप॑ञ्चा॒शत्)

(प्र॒जन॑न॒, म्परि॑ज्मा)

॥ हरिः॑ ओम् ॥

॥ कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीय संहितायां सप्तमकाण्डे प्रथमः प्रश्न-स्समाप्तः ॥

Leave a Comment