प्रजवं वा एतेन यन्ति – कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय संहिता पाठः | Prajavam Vaa Etena Yanti – Krishna Yajurveda Taittiriya Samhita Patha

कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीय संहितायां सप्तमकाण्डे तृतीयः प्रश्नः – सत्रजातनिरूपणं

ओ-न्नमः परमात्मने, श्री महागणपतये नमः,
श्री गुरुभ्यो नमः । ह॒रिः॒ ओम् ॥

प्र॒जवं॒-वाँ ए॒तेन॑ यन्ति॒ य-द्द॑श॒ममहः॑ पापाव॒हीयं॒-वाँ ए॒तेन॑ भवन्ति॒ य-द्द॑श॒ममह॒र्यो वै प्र॒जवं॑-यँ॒तामप॑थेन प्रति॒पद्य॑ते॒ य-स्स्था॒णुग्ं हन्ति॒ यो भ्रेष॒-न्न्येति॒ स ही॑यते॒ स यो वै द॑श॒मे-ऽह॑न्नविवा॒क्य उ॑पह॒न्यते॒ स ही॑यते॒ तस्मै॒ य उप॑हताय॒ व्याह॒ तमे॒वान्वा॒रभ्य॒ सम॑श्ञु॒ते-ऽथ॒ यो व्याह॒ स [व्याह॒ सः, ही॑यते॒ तस्मा᳚-द्दश॒मे] 1

ही॑यते॒ तस्मा᳚-द्दश॒मे ऽह॑न्नविवा॒क्य उप॑हताय॒ न व्युच्य॒मथो॒ खल्वा॑हुर्य॒ज्ञस्य॒ वै समृ॑द्धेन दे॒वा-स्सु॑व॒र्गं-लोँ॒कमा॑यन् य॒ज्ञस्य॒ व्यृ॑द्धे॒नासु॑रा॒-न्परा॑-ऽभावय॒न्निति॒ य-त्खलु॒ वै य॒ज्ञस्य॒ समृ॑द्ध॒-न्त-द्यज॑मानस्य॒ यद्व्यृ॑द्ध॒-न्तद्भ्रातृ॑व्यस्य॒ स यो वै द॑श॒मे-ऽह॑न्नविवा॒क्य उ॑पह॒न्यते॒ स ए॒वाति॑ रेचयति॒ ते ये बाह्या॑ दृशी॒कव॒- [ये बाह्या॑ दृशी॒कवः॑, स्युस्ते वि] 2

-स्स्युस्ते वि ब्रू॑यु॒र्यदि॒ तत्र॒ न वि॒न्देयु॑-रन्तस्सद॒सा-द्व्युच्यं॒-यँदि॒ तत्र॒ न वि॒न्देयु॑-र्गृ॒हप॑तिना॒ व्युच्य॒-न्तद्व्युच्य॑-मे॒वाथ॒ वा ए॒त-थ्स॑र्परा॒ज्ञिया॑ ऋ॒ग्भि-स्स्तु॑वन्त॒यं-वैँ सर्प॑तो॒ राज्ञी॒ यद्वा अ॒स्या-ङ्कि-ञ्चार्च॑न्ति॒ यदा॑नृ॒चु-स्तेने॒यग्ं स॑र्परा॒ज्ञी ते यदे॒व कि-ञ्च॑ वा॒चा ऽऽनृ॒चुर्य-द॒तो-ऽद्ध्य॑र्चि॒तार॒- [-द॒तो-ऽद्ध्य॑र्चि॒तारः॑, तदु॒भय॑-मा॒प्त्वा] 3

-स्तदु॒भय॑-मा॒प्त्वा ऽव॒रुद्ध्यो-त्ति॑ष्ठा॒मेति॒ ताभि॒र्मन॑सा स्तुवते॒ न वा इ॒माम॑श्वर॒थो ना-ऽश्व॑तरीर॒थ-स्स॒द्यः पर्या᳚प्तुमर्​हति॒ मनो॒ वा इ॒माग्ं स॒द्यः पर्या᳚प्तुमर्​हति॒ मनः॒ परि॑भवितु॒मथ॒ ब्रह्म॑ वदन्ति॒ परि॑मिता॒ वा ऋचः॒ परि॑मितानि॒ सामा॑नि॒ परि॑मितानि॒ यजू॒ग्॒ष्यथै॒तस्यै॒वान्तो॒ नास्ति॒ य-द्ब्रह्म॒ त-त्प्र॑तिगृण॒त आ च॑क्षीत॒ स प्र॑तिग॒रः ॥ 4 ॥
(व्याह॒ स – दृ॑शी॒कवो᳚ – ऽर्चि॒तारः॒ – स – एक॑-ञ्च) (अ. 1)

ब्र॒ह्म॒वा॒दिनो॑ वदन्ति॒ कि-न्द्वा॑दशा॒हस्य॑ प्रथ॒मेना-ऽह्न॒र्त्विजां॒-यँज॑मानो वृङ्क्त॒ इति॒ तेज॑ इन्द्रि॒य-मिति॒ कि-न्द्वि॒तीये॒नेति॑ प्रा॒णा-न॒न्नाद्य॒-मिति॒ कि-न्तृ॒तीये॒नेति॒ त्रीनि॒मा-​ल्लोँ॒का-निति॒ कि-ञ्च॑तु॒र्थेनेति॒ चतु॑ष्पदः प॒शू-निति॒ कि-म्प॑ञ्च॒मेनेति॒ पञ्चा᳚क्षरा-म्प॒ङ्क्ति-मिति॒ किग्ं ष॒ष्ठेनेति॒ ष-डृ॒तूनिति॒ किग्ं स॑प्त॒मेनेति॑ स॒प्तप॑दा॒ग्ं॒ शक्व॑री॒मिति॒ [शक्व॑री॒मिति॑, कि-म॑ष्ट॒मेनेत्य॒ष्टाक्ष॑रा-] 5

कि-म॑ष्ट॒मेनेत्य॒ष्टाक्ष॑रा-ङ्गाय॒त्री-मिति॒ कि-न्न॑व॒मेनेति॑ त्रि॒वृत॒ग्ग्॒ स्तोम॒-मिति॒ कि-न्द॑श॒मेनेति॒ दशा᳚क्षरां-विँ॒राज॒मिति॒ किमे॑काद॒शेनेत्येका॑दशाक्षरा-न्त्रि॒ष्टुभ॒-मिति॒ कि-न्द्वा॑द॒शेनेति॒ द्वाद॑शाक्षरा॒-ञ्जग॑ती॒-मित्ये॒ताव॒द्वा अ॑स्ति॒ याव॑-दे॒त-द्याव॑-दे॒वा-ऽस्ति॒ त-दे॑षां-वृँङ्क्ते ॥ 6 ॥
(शक्व॑री॒मित्ये – क॑चत्वारिग्ंशच्च) (अ. 2)

ए॒ष वा आ॒प्तो द्वा॑दशा॒हो य-त्त्र॑योदशरा॒त्र-स्स॑मा॒नग्ग्​ ह्ये॑तदह॒र्य-त्प्रा॑य॒णीय॑श्चोदय॒नीय॑श्च॒ त्र्य॑तिरात्रो भवति॒ त्रय॑ इ॒मे लो॒का ए॒षां-लोँ॒काना॒माप्त्यै᳚ प्रा॒णो वै प्र॑थ॒मो॑-ऽतिरा॒त्रो व्या॒नो द्वि॒तीयो॑ ऽपा॒नस्तृ॒तीयः॑ प्राणापानो-दा॒नेष्वे॒वा-ऽन्नाद्ये॒ प्रति॑ तिष्ठन्ति॒ सर्व॒-मायु॑-र्यन्ति॒ य ए॒वं ​विँ॒द्वाग्ंस॑-स्त्रयोदशरा॒त्र-मास॑ते॒ तदा॑हु॒-र्वाग्वा ए॒षा वित॑ता॒ [वित॑ता, य-द्द्वा॑दशा॒हस्तां-] 7

य-द्द्वा॑दशा॒हस्तां-विँच्छि॑न्द्यु॒-र्यन्मद्ध्ये॑ ऽतिरा॒त्र-ङ्कु॒र्यु-रु॑प॒दासु॑का गृ॒हप॑ते॒-र्वा-ख्स्या॑-दु॒परि॑ष्टा-च्छन्दो॒माना᳚-म्महाव्र॒त-ङ्कु॑र्वन्ति॒ सन्त॑ता-मे॒व वाच॒-मव॑ रुन्ध॒ते-ऽनु॑पदासुका गृ॒हप॑ते॒-र्वाग्-भ॑वति प॒शवो॒ वै छ॑न्दो॒मा अन्न॑-म्महाव्र॒तं-यँदु॒परि॑ष्टा-च्छन्दो॒माना᳚-म्महाव्र॒त-ङ्कु॒र्वन्ति॑ प॒शुषु॑ चै॒वान्नाद्ये॑ च॒ प्रति॑ तिष्ठन्ति ॥ 8 ॥
(वित॑ता॒ – त्रिच॑त्वारिग्ंशच्च) (अ. 3)

आ॒दि॒त्या अ॑कामयन्तो॒-भयो᳚र्लो॒कयोर्॑ ऋद्ध्नुया॒मेति॒ त ए॒त-ञ्च॑तुर्दशरा॒त्र- म॑पश्य॒-न्तमा-ऽह॑र॒-न्तेना॑यजन्त॒ ततो॒ वै त उ॒भयो᳚-र्लो॒कयो॑-रार्ध्नुवन्न॒स्मिग्ग्​श्चा॒-मुष्मिग्ग्॑श्च॒ य ए॒वं-विँ॒द्वाग्ंस॑-श्चतुर्दशरा॒त्रमास॑त उ॒भयो॑रे॒व लो॒कयोर्॑. ऋद्ध्नुवन्त्य॒स्मिग्ग्​श्चा॒-मुष्मिग्ग्॑श्च चतुर्दशरा॒त्रो भ॑वति स॒प्त ग्रा॒म्या ओष॑धय-स्स॒प्ता-ऽऽर॒ण्या उ॒भयी॑षा॒मव॑रुद्ध्यै॒ य-त्प॑रा॒चीना॑नि पृ॒ष्ठानि॒ [पृ॒ष्ठानि॑, भव॑न्त्य॒मु-] 9

भव॑न्त्य॒मु-मे॒व तै-र्लो॒क-म॒भि ज॑यन्ति॒ य-त्प्र॑ती॒चीना॑नि पृ॒ष्ठानि॒ भव॑न्ती॒म-मे॒व तै-र्लो॒क-म॒भि ज॑यन्ति त्रयस्त्रि॒ग्ं॒शौ म॑द्ध्य॒त-स्स्तोमौ॑ भवत॒-स्साम्रा᳚ज्यमे॒व ग॑च्छन्त्यधिरा॒जौ भ॑वतो-ऽधिरा॒जा ए॒व स॑मा॒नाना᳚-म्भवन्त्यतिरा॒त्रा-व॒भितो॑ भवतः॒ परि॑गृहीत्यै ॥ 10 ॥
(पृ॒ष्ठानि॒ – चतु॑स्त्रिग्ंशच्च) (अ. 4)

प्र॒जाप॑ति-स्सुव॒र्गं-लोँ॒कमै॒-त्त-न्दे॒वा अन्वा॑य॒-न्ताना॑दि॒त्याश्च॑ प॒शव॒श्चा-ऽन्वा॑य॒-न्ते दे॒वा अ॑ब्रुव॒न्॒. या-न्प॒शू-नु॒पाजी॑विष्म॒ त इ॒मे᳚ ऽन्वाग्म॒-न्निति॒ तेभ्य॑ ए॒त-ञ्च॑तुर्दशरा॒त्र-म्प्रत्यौ॑ह॒-न्त आ॑दि॒त्याः पृ॒ष्ठै-स्सु॑व॒र्गं-लोँ॒कमा-ऽरो॑ह-न्त्र्य॒हाभ्या॑-म॒स्मि-​ल्लोँ॒के प॒शू-न्प्रत्यौ॑ह-न्पृ॒ष्ठै-रा॑दि॒त्या अ॒मुष्मि॑-​ल्लोँ॒क आर्ध्नु॑व-न्त्र्य॒हाभ्या॑-म॒स्मि- [आर्ध्नु॑व-न्त्र्य॒हाभ्या॑-म॒स्मिन्न्, लो॒के प॒शवो॒] 11

​ल्लोँ॒के प॒शवो॒ य ए॒वं-विँ॒द्वाग्ंस॑-श्चतुर्दशरा॒त्रमास॑त उ॒भयो॑रे॒व लो॒कयोर्॑ ऋद्ध्नुवन्त्य॒स्मिग्ग्​श्चा॒-मुष्मिग्ग्॑श्च पृ॒ष्ठै-रे॒वा-ऽमुष्मि॑-​ल्लोँ॒क ऋ॑द्ध्नु॒वन्ति॑ त्र्य॒हाभ्या॑-म॒स्मि-​ल्लोँ॒के ज्योति॒-र्गौरायु॒-रिति॑ त्र्य॒हो भ॑वती॒यं-वाँव ज्योति॑-र॒न्तरि॑क्ष॒-ङ्गौ-र॒सा-वायु॑-रि॒मा-ने॒व लो॒का-न॒भ्यारो॑हन्ति॒ य-द॒न्यतः॑ पृ॒ष्ठानि॒ स्युर्विवि॑वधग्ग्​ स्या॒न्मद्ध्ये॑ पृ॒ष्ठानि॑ भवन्ति सविवध॒त्वायौ- [सविवध॒त्वाय॑, ओजो॒ वै] 12

-जो॒ वै वी॒र्य॑-म्पृ॒ष्ठान्योज॑ ए॒व वी॒र्य॑-म्मद्ध्य॒तो द॑धते बृह-द्रथन्त॒राभ्यां᳚-यँन्ती॒यं-वाँव र॑थन्त॒र-म॒सौ बृ॒ह-दा॒भ्या-मे॒व य॒न्त्यथो॑ अ॒नयो॑-रे॒व प्रति॑ तिष्ठन्त्ये॒ते वै य॒ज्ञस्या᳚-ऽञ्ज॒साय॑नी स्रु॒ती ताभ्या॑-मे॒व सु॑व॒र्गं-लोँ॒कं-यँ॑न्ति॒ परा᳚ञ्चो॒ वा ए॒ते सु॑व॒र्गं-लोँ॒क-म॒भ्यारो॑हन्ति॒ ये प॑रा॒चीना॑नि पृ॒ष्ठान्यु॑प॒यन्ति॑ प्र॒त्य-न्त्र्य॒हो भ॑वति प्र॒त्यव॑रूढ्या॒ अथो॒ प्रति॑ष्ठित्या उ॒भयो᳚-र्लो॒कयोर्॑ ऋ॒द्ध्वो-त्ति॑ष्ठन्ति॒ चतु॑र्दशै॒ता-स्तासां॒-याँ दश॒ दशा᳚क्षरा वि॒राडन्नं॑-विँ॒रा-ड्वि॒राजै॒वा-ऽन्नाद्य॒-मव॑ रुन्धते॒ याश्चत॑स्र॒-श्चत॑स्रो॒ दिशो॑ दि॒क्ष्वे॑व प्रति॑ तिष्ठन्त्यतिरा॒त्रा-व॒भितो॑ भवतः॒ परि॑गृहीत्यै ॥ 13 ॥
(आर्ध्नु॑व-न्त्र्य॒हाभ्या॑म॒स्मिन्थ् – स॑विवध॒त्वाय॒ – प्रति॑ष्ठत्या॒ – एक॑त्रिग्ंशच्च) (अ. 5)

इन्द्रो॒ वै स॒दृ-न्दे॒वता॑भिरासी॒-थ्स न व्या॒वृत॑मगच्छ॒-थ्स प्र॒जाप॑ति॒मुपा॑धाव॒-त्तस्मा॑ ए॒त-म्प॑ञ्चदशरा॒त्र-म्प्राय॑च्छ॒-त्तमा-ऽह॑र॒-त्तेना॑यजत॒ ततो॒ वै सो᳚-ऽन्याभि॑-र्दे॒वता॑भि-र्व्या॒वृत॑-मगच्छ॒द्य ए॒वं-विँ॒द्वाग्ंसः॑ पञ्चदशरा॒त्र-मास॑ते व्या॒वृत॑-मे॒व पा॒प्मना॒ भ्रातृ॑व्येण गच्छन्ति॒ ज्योति॒-र्गौरायु॒-रिति॑ त्र्य॒हो भ॑वती॒यं-वाँव ज्योति॑-र॒न्तरि॑क्ष॒- [ज्योति॑-र॒न्तरि॑क्षम्, ] 14

-ङ्गौ-र॒सा-वायु॑-रे॒ष्वे॑व लो॒केषु॒ प्रति॑ तिष्ठ॒न्त्यस॑त्रं॒-वाँ ए॒तद्य-द॑छन्दो॒मं-यँच्छ॑न्दो॒मा भव॑न्ति॒ तेन॑ स॒त्र-न्दे॒वता॑ ए॒व पृ॒ष्ठैरव॑ रुन्धते प॒शू-ञ्छ॑न्दो॒मै-रोजो॒ वआवै वी॒र्य॑-म्पृ॒ष्ठानि॑ प॒शव॑-श्छन्दो॒मा ओज॑स्ये॒व वी॒र्ये॑ प॒शुषु॒ प्रति॑ तिष्ठन्ति पञ्चदशरा॒त्रो भ॑वति पञ्चद॒शो वज्रो॒ वज्र॑मे॒व भ्रातृ॑व्येभ्यः॒ प्र ह॑रन्त्यतिरा॒त्रा-व॒भितो॑ भवत इन्द्रि॒यस्य॒ परि॑गृहीत्यै ॥ 15 ॥
(अ॒न्तरि॑क्ष-मिन्द्रि॒यस्यै-क॑ञ्च) (अ. 6)

इन्द्रो॒ वै शि॑थि॒ल इ॒वा-ऽप्र॑तिष्ठित आसी॒-थ्सो-ऽसु॑रेभ्यो-ऽबिभे॒-थ्स प्र॒जाप॑ति॒मुपा॑-ऽधाव॒-त्तस्मा॑ ए॒त-म्प॑ञ्चदशरा॒त्रं-वँज्र॒-म्प्राय॑च्छ॒-त्तेनासु॑रा-न्परा॒भाव्य॑ वि॒जित्य॒ श्रिय॑मगच्छदग्नि॒ष्टुता॑ पा॒प्मान॒-न्निर॑दहत पञ्चदशरा॒त्रेणौजो॒ बल॑मिन्द्रि॒यं-वीँ॒र्य॑मा॒त्मन्न॑धत्त॒ य ए॒वं-विँ॒द्वाग्ंसः॑ पञ्चदशरा॒त्रमास॑ते॒ भ्रातृ॑व्याने॒व प॑रा॒भाव्य॑ वि॒जित्य॒ श्रिय॑-ङ्गच्छन्त्यग्नि॒ष्टुता॑ पा॒प्मान॒-न्नि- [पा॒प्मान॒-न्निः, द॒ह॒न्ते॒ प॒ञ्च॒द॒श॒रा॒त्रेणौजो॒] 16

-र्द॑हन्ते पञ्चदशरा॒त्रेणौजो॒ बल॑-मिन्द्रि॒यं-वीँ॒र्य॑-मा॒त्म-न्द॑धत ए॒ता ए॒व प॑श॒व्याः᳚ पञ्च॑दश॒ वा अ॑र्धमा॒सस्य॒ रात्र॑यो-ऽर्धमास॒श-स्सं॑​वँथ्स॒र आ᳚प्यते सं​वँथ्स॒र-म्प॒शवो-ऽनु॒ प्र जा॑यन्ते॒ तस्मा᳚-त्पश॒व्या॑ ए॒ता ए॒व सु॑व॒र्ग्याः᳚ पञ्च॑दश॒ वा अ॑र्धमा॒सस्य॒ रात्र॑यो-ऽर्धमास॒श-स्सं॑​वँथ्स॒र आ᳚प्यते सं​वँथ्स॒र-स्सु॑व॒र्गो लो॒कस्तस्मा᳚-थ्सुव॒र्ग्या᳚ ज्योति॒-र्गौरायु॒-रिति॑ त्र्य॒हो भ॑वती॒यं-वाँव ज्योति॑-र॒न्तरि॑क्ष॒- [-र॒न्तरि॑क्षम्, गौ-र॒सावायु॑-] 17

-ङ्गौ-र॒सावायु॑-रि॒मा-ने॒व लो॒का-न॒भ्यारो॑हन्ति॒ यद॒न्यतः॑ पृ॒ष्ठानि॒ स्युर्विवि॑वधग्ग्​ स्या॒न्मद्ध्ये॑ पृ॒ष्ठानि॑ भवन्ति सविवध॒त्वायौजो॒ वै वी॒र्य॑-म्पृ॒ष्ठान्योज॑ ए॒व वी॒र्य॑-म्मद्ध्य॒तो द॑धते बृह-द्रथन्त॒राभ्यां᳚-यँन्ती॒यं-वाँव र॑थन्त॒रम॒सौ बृ॒हदा॒भ्यामे॒व य॒न्त्यथो॑ अ॒नयो॑रे॒व प्रति॑ तिष्ठन्त्ये॒ते वै य॒ज्ञस्या᳚ञ्ज॒साय॑नी स्रु॒ती ताभ्या॑मे॒व सु॑व॒र्गं-लोँ॒कं- [सु॑व॒र्गं-लोँ॒कम्, य॒न्ति॒ परा᳚ञ्चो॒ वा ए॒ते] 18

-​यँ॑न्ति॒ परा᳚ञ्चो॒ वा ए॒ते सु॑व॒र्गं-लोँ॒कम॒भ्यारो॑हन्ति॒ ये प॑रा॒चीना॑नि पृ॒ष्ठान्यु॑प॒यन्ति॑ प्र॒त्य-न्त्र्य॒हो भ॑वति प्र॒त्यव॑रूढ्या॒ अथो॒ प्रति॑ष्ठित्या उ॒भयो᳚र्लो॒कयोर्॑ ऋ॒द्ध्वो-त्ति॑ष्ठन्ति॒ पञ्च॑दशै॒तास्तासां॒-याँ दश॒ दशा᳚क्षरा वि॒राडन्नं॑-विँ॒रा-ड्वि॒राजै॒वान्नाद्य॒मव॑ रुन्धते॒ याः पञ्च॒ पञ्च॒ दिशो॑ दि॒क्ष्वे॑व प्रति॑ तिष्ठन्त्यतिरा॒त्राव॒भितो॑ भवत इन्द्रि॒यस्य॑ वी॒र्य॑स्य प्र॒जायै॑ पशू॒ना-म्परि॑गृहीत्यै ॥ 19 ॥
(ग॒च्छ॒न्त्य॒ग्नि॒ष्टुता॑ पा॒प्मान॒-न्नि-र॒न्तरि॑क्षं – ​लोँ॒कं – प्र॒जायै॒ – द्वे च॑) (अ. 7)

प्र॒जाप॑ति-रकामयतान्ना॒द-स्स्या॒मिति॒ स ए॒तग्ं स॑प्तदशरा॒त्र-म॑पश्य॒-त्तमा-ऽह॑र॒-त्तेना॑यजत॒ ततो॒ वै सो᳚-ऽन्ना॒दो॑-ऽभव॒द्य ए॒वं-विँ॒द्वाग्ंस॑-स्सप्तदश-रा॒त्रमास॑ते ऽन्ना॒दा ए॒व भ॑वन्ति पञ्चा॒हो भ॑वति॒ पञ्च॒ वा ऋ॒तव॑-स्सं​वँथ्स॒र ऋ॒तुष्वे॒व सं॑​वँथ्स॒रे प्रति॑ तिष्ठ॒न्त्यथो॒ पञ्चा᳚क्षरा प॒ङ्क्तिः पाङ्क्तो॑ य॒ज्ञो य॒ज्ञमे॒वा-ऽव॑ रुन्ध॒ते ऽस॑त्रं॒-वाँ ए॒त- [ए॒तत्, यद॑छन्दो॒मं-यँच्छ॑न्दो॒मा] 20

-द्यद॑छन्दो॒मं-यँच्छ॑न्दो॒मा भव॑न्ति॒ तेन॑ स॒त्र-न्दे॒वता॑ ए॒व पृ॒ष्ठैरव॑ रुन्धते प॒शूञ्छ॑न्दो॒मैरोजो॒ वै वी॒र्य॑-म्पृ॒ष्ठानि॑ प॒शव॑-श्छन्दो॒मा ओज॑स्ये॒व वी॒र्ये॑ प॒शुषु॒ प्रति॑ तिष्ठन्ति सप्तदशरा॒त्रो भ॑वति सप्तद॒शः प्र॒जाप॑तिः प्र॒जाप॑ते॒राप्त्या॑ अतिरा॒त्राव॒भितो॑ भवतो॒-ऽन्नाद्य॑स्य॒ परि॑गृहीत्यै ॥ 21 ॥
(ए॒तथ् – स॒प्तत्रिग्ं॑शच्च) (अ. 8)

सा वि॒रा-ड्वि॒क्रम्या॑तिष्ठ॒-द्ब्रह्म॑णा दे॒वेष्वन्ने॒ना-सु॑रेषु॒ ते दे॒वा अ॑कामयन्तो॒भय॒ग्ं॒ सं-वृँ॑ञ्जीमहि॒ ब्रह्म॒ चान्न॒-ञ्चेति॒ त ए॒ता विग्ं॑श॒तिग्ं रात्री॑रपश्य॒-न्ततो॒ वै त उ॒भय॒ग्ं॒ सम॑वृञ्जत॒ ब्रह्म॒ चान्न॑-ञ्च ब्रह्मवर्च॒सिनो᳚-ऽन्ना॒दा अ॑भव॒न्॒. य ए॒वं-विँ॒द्वाग्ंस॑ ए॒ता आस॑त उ॒भय॑मे॒व सं-वृँ॑ञ्जते॒ ब्रह्म॒ चा-ऽन्न॑-ञ्च [ब्रह्म॒ चा-ऽन्न॑-ञ्च, ब्र॒ह्म॒व॒र्च॒सिनो᳚-ऽन्ना॒दा] 22

ब्रह्मवर्च॒सिनो᳚-ऽन्ना॒दा भ॑वन्ति॒ द्वे वा ए॒ते वि॒राजौ॒ तयो॑रे॒व नाना॒ प्रति॑ तिष्ठन्ति वि॒ग्ं॒शो वै पुरु॑षो॒ दश॒ हस्त्या॑ अ॒ङ्गुल॑यो॒ दश॒ पद्या॒ यावा॑ने॒व पुरु॑ष॒स्त-मा॒प्त्वो-त्ति॑ष्ठन्ति॒ ज्योति॒-र्गौ-रायु॒-रिति॑ त्र्य॒हा भ॑वन्ती॒यं-वाँव ज्योति॑-र॒न्तरि॑क्ष॒-ङ्गौ-र॒सा-वायु॑-रि॒माने॒व लो॒का-न॒भ्यारो॑हन्त्यभिपू॒र्व-न्त्र्य॒हा भ॑वन्त्यभिपू॒र्व-मे॒व सु॑व॒र्ग- [सु॑व॒र्गम्, लो॒क-म॒भ्यारो॑हन्ति॒] 23

-​ल्लोँ॒क-म॒भ्यारो॑हन्ति॒ यद॒न्यतः॑ पृ॒ष्ठानि॒ स्युर्विवि॑वधग्ग्​ स्या॒न्मद्ध्ये॑ पृ॒ष्ठानि॑ भवन्ति सविवध॒त्वायौजो॒ वै वी॒र्य॑-म्पृ॒ष्ठान्योज॑ ए॒व वी॒र्य॑-म्मद्ध्य॒तो द॑धते बृह-द्रथन्त॒राभ्यां᳚-यँन्ती॒यं-वाँव र॑थन्त॒रम॒सौ बृ॒हदा॒भ्यामे॒व य॒न्त्यथो॑ अ॒नयो॑रे॒व प्रति॑ तिष्ठन्त्ये॒ते वै य॒ज्ञस्या᳚ञ्ज॒साय॑नी स्रु॒ती ताभ्या॑मे॒व सु॑व॒र्गं-लोँ॒कं-यँ॑न्ति॒ परा᳚ञ्चो॒ वा ए॒ते सु॑व॒र्गं ​लोँ॒कम॒भ्यारो॑हन्ति॒ ये प॑रा॒चीना॑नि पृ॒ष्ठान्यु॑प॒यन्ति॑ प्र॒त्य-न्त्र्य॒हो भ॑वति प्र॒त्यव॑रूढ्या॒ अथो॒ प्रति॑ष्ठित्या उ॒भयो᳚र्लो॒कयोर्॑. ऋ॒द्ध्वो-त्ति॑ष्ठन्त्यतिरा॒त्राव॒भितो॑ भवतो ब्रह्मवर्च॒स-स्या॒न्नाद्य॑स्य॒ परि॑गृहीत्यै ॥ 24 ॥
(वृ॒ञ्ज॒ते॒ ब्रह्म॒ चा-न्न॑-ञ्च – सुव॒र्ग – मे॒ते सु॑व॒र्गं – त्रयो॑विग्ंशतिश्च) (अ. 9)

अ॒सावा॑दि॒त्यो᳚-ऽस्मि-​ल्लोँ॒क आ॑सी॒-त्त-न्दे॒वाः पृ॒ष्ठैः प॑रि॒गृह्य॑ सुव॒र्गं-लोँ॒कम॑गमय॒-न्परै॑र॒वस्ता॒-त्पर्य॑गृह्ण-न्दिवाकी॒र्त्ये॑न सुव॒र्गे लो॒के प्रत्य॑स्थापय॒-न्परैः᳚ प॒रस्ता॒-त्पर्य॑गृह्ण-न्पृ॒ष्ठैरु॒पावा॑रोह॒न्​थ्स वा अ॒सावा॑दि॒त्यो॑-ऽमुष्मि॑-​ल्लोँ॒के परै॑रुभ॒यतः॒ परि॑गृहीतो॒ य-त्पृ॒ष्ठानि॒ भव॑न्ति सुव॒र्गमे॒व तैर्लो॒कं-यँज॑माना यन्ति॒ परै॑र॒वस्ता॒-त्परि॑ गृह्णन्ति दिवाकी॒र्त्ये॑न [दिवाकी॒र्त्ये॑न, सु॒व॒र्गे लो॒के प्रति॑] 25

सुव॒र्गे लो॒के प्रति॑ तिष्ठन्ति॒ परैः᳚ प॒रस्ता॒-त्परि॑ गृह्णन्ति पृ॒ष्ठैरु॒पाव॑रोहन्ति॒ य-त्परे॑ प॒रस्ता॒न्न स्युः परा᳚ञ्च-स्सुव॒र्गा-ल्लो॒कान्निष्प॑द्येर॒न्॒. यद॒वस्ता॒न्न स्युः प्र॒जा निर्द॑हेयुर॒भितो॑ दिवाकी॒र्त्य॑-म्पर॑स्सामानो भवन्ति सुव॒र्ग ए॒वैना᳚-​ल्लोँ॒क उ॑भ॒यतः॒ परि॑ गृह्णन्ति॒ यज॑माना॒ वै दि॑वाकी॒र्त्यग्ं॑ सं​वँथ्स॒रः पर॑स्सामानो॒-ऽभितो॑ दिवाकी॒र्त्य॑-म्पर॑स्सामानो भवन्ति सं​वँथ्स॒र ए॒वोभ॒यतः॒ [ए॒वोभ॒यतः॑, प्रति॑ तिष्ठन्ति] 26

प्रति॑ तिष्ठन्ति पृ॒ष्ठं-वैँ दि॑वाकी॒र्त्य॑-म्पा॒र्​श्वे पर॑स्सामानो॒ ऽभितो॑ दिवाकी॒र्त्य॑-म्पर॑स्सामानो भवन्ति॒ तस्मा॑द॒भितः॑ पृ॒ष्ठ-म्पा॒र्​श्वे भूयि॑ष्ठा॒ ग्रहा॑ गृह्यन्ते॒ भूयि॑ष्ठग्ं शस्यते य॒ज्ञस्यै॒व तन्म॑द्ध्य॒तो ग्र॒न्थि-ङ्ग्र॑थ्न॒न्त्यवि॑स्रग्ंसाय स॒प्त गृ॑ह्यन्ते स॒प्त वै शी॑र्​ष॒ण्याः᳚ प्रा॒णाः प्रा॒णाने॒व यज॑मानेषु दधति॒ य-त्प॑रा॒चीना॑नि पृ॒ष्ठानि॒ भव॑न्त्य॒मुमे॒व तै-र्लो॒कम॒भ्यारो॑हन्ति॒ यदि॒मं-लोँ॒क-न्न [यदि॒मं-लोँ॒क-न्न, प्र॒त्य॒व॒-रोहे॑यु॒-रुद्वा॒] 27

प्र॑त्यव॒-रोहे॑यु॒-रुद्वा॒ माद्ये॑यु॒र्यज॑मानाः॒ प्र वा॑ मीयेर॒न्॒. य-त्प्र॑ती॒चीना॑नि पृ॒ष्ठानि॒ भव॑न्ती॒म-मे॒व तैर्लो॒क-म्प्र॒त्यव॑रोह॒न्त्यथो॑ अ॒स्मिन्ने॒व लो॒के प्रति॑ तिष्ठ॒न्त्यनु॑न्मादा॒येन्द्रो॒ वा अप्र॑तिष्ठित आसी॒-थ्स प्र॒जाप॑ति॒-मुपा॑धाव॒-त्तस्मा॑ ए॒त-मे॑कविग्ंशतिरा॒त्र-म्प्राय॑च्छ॒-त्तमा-ऽह॑र॒-त्तेना॑यजत॒ ततो॒ वै स प्रत्य॑तिष्ठ॒द्ये ब॑हुया॒जिनो ऽप्र॑तिष्ठिता॒- [ ऽप्र॑तिष्ठिताः, स्युस्त ए॑कविग्ंशति-] 28

-स्स्युस्त ए॑कविग्ंशति-रा॒त्र-मा॑सीर॒-न्द्वाद॑श॒ मासाः॒ पञ्च॒र्तव॒-स्त्रय॑ इ॒मे लो॒का अ॒सावा॑दि॒त्य ए॑कवि॒ग्ं॒श ए॒ताव॑न्तो॒ वै दे॑वलो॒कास्तेष्वे॒व य॑था पू॒र्व-म्प्रति॑ तिष्ठन्त्य॒सावा॑दि॒त्यो न व्य॑रोचत॒ स प्र॒जाप॑ति॒-मुपा॑धाव॒-त्तस्मा॑ ए॒तमे॑कविग्ंशतिरा॒त्र-म्प्राय॑च्छ॒-त्तमा-ऽह॑र॒-त्तेना॑यजत॒ ततो॒ वै सो॑ ऽरोचत॒ य ए॒वं-विँ॒द्वाग्ंस॑ एकविग्ंशतिरा॒त्र-मास॑ते॒ रोच॑न्त ए॒वैक॑विग्ंशतिरा॒त्रो भ॑वति॒ रुग्वा ए॑कवि॒ग्ं॒शो रुच॑मे॒व ग॑च्छ॒न्त्यथो᳚ प्रति॒ष्ठामे॒व प्र॑ति॒ष्ठा ह्ये॑कवि॒ग्ं॒शो॑ ऽतिरा॒त्राव॒भितो॑ भवतो ब्रह्मवर्च॒सस्य॒ परि॑गृहीत्यै ॥ 29 ॥
(गृ॒ह्ण॒न्ति॒ दि॒वा॒की॒र्त्ये॑नै॒ – वोभ॒यतो॒ – ना – प्र॑तिष्ठिता॒ – आस॑त॒ – एक॑विग्ंशतिश्च) (अ. 10)

अ॒र्वां-यँ॒ज्ञ-स्स-ङ्क्रा॑मत्व॒मुष्मा॒-दधि॒ माम॒भि । ऋषी॑णां॒-यः ँपु॒रोहि॑तः ॥ निर्दे॑व॒-न्निर्वी॑र-ङ्कृ॒त्वा विष्क॑न्ध॒-न्तस्मि॑न् हीयतां॒-योँ᳚-ऽस्मा-न्द्वेष्टि॑ । शरी॑रं-यँज्ञशम॒ल-ङ्कुसी॑द॒-न्तस्मिन्᳚थ्सीदतु॒ यो᳚-ऽस्मा-न्द्वेष्टि॑ ॥ यज्ञ॑ य॒ज्ञस्य॒ य-त्तेज॒स्तेन॒ सङ्क्रा॑म॒ माम॒भि । ब्रा॒ह्म॒णा-नृ॒त्विजो॑ दे॒वान् य॒ज्ञस्य॒ तप॑सा ते सवा॒हमा हु॑वे ॥ इ॒ष्टेन॑ प॒क्वमुप॑ [प॒क्वमुप॑, ते॒ हु॒वे॒ स॒वा॒-ऽहम् ।] 30

ते हुवे सवा॒-ऽहम् । स-न्ते॑ वृञ्जे सुकृ॒तग्ं स-म्प्र॒जा-म्प॒शून् ॥ प्रै॒षान्-थ्सा॑मिधे॒नी-रा॑घा॒रा-वाज्य॑भागा॒वा-श्रु॑त-म्प्र॒त्याश्रु॑त॒मा शृ॑णामि ते । प्र॒या॒जा॒नू॒या॒जान्-थ्स्वि॑ष्ट॒कृत॒-मिडा॑-मा॒शिष॒ आ वृ॑ञ्जे॒ सुवः॑ ॥ अ॒ग्निनेन्द्रे॑ण॒ सोमे॑न॒ सर॑स्वत्या॒ विष्णु॑ना दे॒वता॑भिः । या॒ज्या॒नु॒वा॒क्या᳚भ्या॒-मुप॑ ते हुवे सवा॒हं-यँ॒ज्ञमा द॑दे ते॒ वष॑ट्कृतम् ॥ स्तु॒तग्ं श॒स्त्र-म्प्र॑तिग॒र-ङ्ग्रह॒-मिडा॑-मा॒शिष॒ [मा॒शिषः॑, आ वृ॑ञ्जे॒ सुवः॑ ।] 31

आ वृ॑ञ्जे॒ सुवः॑ । प॒त्नी॒सं॒​याँ॒जा-नुप॑ ते हुवे सवा॒हग्ं स॑मिष्टय॒जु-रा द॑दे॒ तव॑ ॥ प॒शून्-थ्सु॒त-म्पु॑रो॒डाशा॒न्-थ्सव॑ना॒न्योत य॒ज्ञम् । दे॒वान्-थ्सेन्द्रा॒नुप॑ ते हुवे सवा॒ह-म॒ग्निमु॑खा॒न्-थ्सोम॑वतो॒ ये च॒ विश्वे᳚ ॥ 32 ॥
(उप॒ – ग्रह॒मिडा॑मा॒शिषो॒ – द्वात्रिग्ं॑शच्च) (अ. 11)

भू॒त-म्भव्य॑-म्भवि॒ष्यद्वष॒ट्-थ्स्वाहा॒ नम॒ ऋ-ख्साम॒ यजु॒र्वष॒ट्-थ्स्वाहा॒ नमो॑ गाय॒त्री त्रि॒ष्टु-ब्जग॑ती॒ वष॒ट्-थ्स्वाहा॒ नमः॑ पृथि॒व्य॑न्तरि॑क्ष॒-न्द्यौ र्वष॒ट्-थ्स्वाहा॒ नमो॒ ऽग्निर्वा॒यु-स्सूर्यो॒ वष॒ट्-थ्स्वाहा॒ नमः॑ प्रा॒णो-व्या॒नो॑-ऽपा॒नो वष॒ट्-थ्स्वाहा॒ नमो ऽन्न॑-ङ्कृ॒षि-र्वृष्टि॒-र्वष॒ट्-थ्स्वाहा॒ नमः॑ पि॒तापु॒त्रः पौत्रो॒ वष॒ट्-थ्स्वाहा॒ नमो॒ भूर्भुव॒-स्सुव॒ र्वष॒ट्-थ्स्वाहा॒ नमः॑ ॥ 33 ॥
(भुव॑ – श्च॒त्वारि॑ च) (अ. 12)

आ मे॑ गृ॒हा भ॑व॒न्त्वा प्र॒जा म॒ आ मा॑ य॒ज्ञो वि॑शतु वी॒र्या॑वान् । आपो॑ दे॒वीर्य॒ज्ञिया॒ मा-ऽऽवि॑शन्तु स॒हस्र॑स्य मा भू॒मा मा प्र हा॑सीत् ॥ आ मे॒ ग्रहो॑ भव॒त्वा पु॑रो॒रु-ख्स्तु॑तश॒स्त्रे मा ऽऽ वि॑शताग्ं स॒मीची᳚ । आ॒दि॒त्या रु॒द्रा वस॑वो मे सद॒स्या᳚-स्स॒हस्र॑स्य मा भू॒मा मा प्र हा॑सीत् ॥ आ मा᳚-ऽग्निष्टो॒मो वि॑शतू॒ क्थ्य॑श्चातिरा॒त्रो मा-ऽऽ वि॑शत्वापिशर्व॒रः । ति॒रोअ॑ह्निया मा॒ सुहु॑ता॒ आ वि॑शन्तु स॒हस्र॑स्य मा भू॒मा मा प्र हा॑सीत् ॥ 34 ॥
(अ॒ग्नि॒ष्टो॒मो वि॑शत्व॒ – ष्टाद॑श च) (अ. 13)

अ॒ग्निना॒ तपो-ऽन्व॑भव-द्वा॒चा ब्रह्म॑ म॒णिना॑ रू॒पाणीन्द्रे॑ण दे॒वान् वाते॑न प्रा॒णान्-थ्सूर्ये॑ण॒ द्या-ञ्च॒न्द्रम॑सा॒ नक्ष॑त्राणि य॒मेन॑ पि॒तॄ-न्राज्ञा॑ मनु॒ष्या᳚-न्फ॒लेन॑ नादे॒यान॑जग॒रेण॑ स॒र्पान् व्या॒घ्रेणा॑-ऽऽर॒ण्या-न्प॒शूञ्छ्ये॒नेन॑ पत॒त्रिणो॒ वृष्णा-ऽश्वा॑नृष॒भेण॒ गा ब॒स्तेना॒जा वृ॒ष्णिना-ऽवी᳚र्व्री॒हिणा-ऽन्ना॑नि॒ यवे॒नौष॑धीर्न्य॒ग्रोधे॑न॒ वन॒स्पती॑नुदु॒बंरे॒णोर्ज॑-ङ्गायत्रि॒या छन्दाग्ं॑सि त्रि॒वृता॒ स्तोमा᳚-न्ब्राह्म॒णेन॒ वाच᳚म् ॥ 35 ॥
(ब्रा॒ह्म॒णेनै – क॑-ञ्च) (अ. 14)

स्वाहा॒-ऽऽधिमाधी॑ताय॒ स्वाहा॒ स्वाहा-ऽऽधी॑त॒-म्मन॑से॒ स्वाहा॒ स्वाहा॒ मनः॑ प्र॒जाप॑तये॒ स्वाहा॒ काय॒ स्वाहा॒ कस्मै॒ स्वाहा॑ कत॒मस्मै॒ स्वाहा ऽदि॑त्यै॒ स्वाहा ऽदि॑त्यै म॒ह्यै᳚ स्वाहा-ऽदि॑त्यै सुमृडी॒कायै॒ स्वाहा॒ सर॑स्वत्यै॒ स्वाहा॒ सर॑स्वत्यै बृह॒त्यै᳚ स्वाहा॒ सर॑स्वत्यै पाव॒कायै॒ स्वाहा॑ पू॒ष्णे स्वाहा॑ पू॒ष्णे प्र॑प॒थ्या॑य॒ स्वाहा॑ पू॒ष्णे न॒रन्धि॑षाय॒ स्वाहा॒ त्वष्ट्रे॒ स्वाहा॒ त्वष्ट्रे॑ तु॒रीपा॑य॒ स्वाहा॒ त्वष्ट्रे॑ पुरु॒रूपा॑य॒ स्वाहा॒ विष्ण॑वे॒ स्वाहा॒ विष्ण॑वे निखुर्य॒पाय॒ स्वाहा॒ विष्ण॑वे निभूय॒पाय॒ स्वाहा॒ सर्व॑स्मै॒ स्वाहा᳚ ॥ 36 ॥
(पु॒रु॒रूपा॑य॒ स्वाहा॒ – दश॑ च) (अ. 15)

द॒द्भ्य-स्स्वाहा॒ हनू᳚भ्या॒ग्॒ स्वाहोष्ठा᳚भ्या॒ग्॒ स्वाहा॒ मुखा॑य॒ स्वाहा॒ नासि॑काभ्या॒ग्॒ स्वाहा॒ ऽक्षीभ्या॒ग्॒ स्वाहा॒ कर्णा᳚भ्या॒ग्॒ स्वाहा॑ पा॒र इ॒क्षवो॑-ऽवा॒र्ये᳚भ्यः॒ पक्ष्म॑भ्य॒-स्स्वाहा॑ ऽवा॒र इ॒क्षवः॑ पा॒र्ये᳚भ्यः॒ पक्ष्म॑भ्य॒-स्स्वाहा॑ शी॒र्​ष्णे स्वाहा᳚ भ्रू॒भ्याग्​ स्वाहा॑ ल॒लाटा॑य॒ स्वाहा॑ मू॒र्ध्ने स्वाहा॑ म॒स्तिष्का॑य॒ स्वाहा॒ केशे᳚भ्य॒-स्स्वाहा॒ वहा॑य॒ स्वाहा᳚ ग्री॒वाभ्य॒-स्स्वाहा᳚ स्क॒न्धेभ्य॒-स्स्वाहा॒ कीक॑साभ्य॒-स्स्वाहा॑ पृ॒ष्टीभ्य॒-स्स्वाहा॑ पाज॒स्या॑य॒ स्वाहा॑ पा॒र्​श्वाभ्या॒ग्॒ स्वाहा- [ ] 37

-ऽग्ंसा᳚भ्या॒ग्॒ स्वाहा॑ दो॒षभ्या॒ग्॒ स्वाहा॑ बा॒हुभ्या॒ग्॒ स्वाहा॒ जङ्घा᳚भ्या॒ग्॒ स्वाहा॒ श्रोणी᳚भ्या॒ग्॒ स्वाहो॒रुभ्या॒ग्॒ स्वाहा᳚ ऽष्ठी॒वद्भ्या॒ग्॒ स्वाहा॒ जङ्घा᳚भ्या॒ग्॒ स्वाहा॑ भ॒सदे॒ स्वाहा॑ शिख॒ण्डेभ्य॒-स्स्वाहा॑ वाल॒धाना॑य॒ स्वाहा॒ ऽऽण्डाभ्या॒ग्॒ स्वाहा॒ शेपा॑य॒ स्वाहा॒ रेत॑से॒ स्वाहा᳚ प्र॒जाभ्य॒-स्स्वाहा᳚ प्र॒जन॑नाय॒ स्वाहा॑ प॒द्भ्य-स्स्वाहा॑ श॒फेभ्य॒-स्स्वाहा॒ लोम॑भ्य॒-स्स्वाहा᳚ त्व॒चे स्वाहा॒ लोहि॑ताय॒ स्वाहा॑ मा॒ग्ं॒साय॒ स्वाहा॒ स्नाव॑भ्य॒-स्स्वाहा॒ ऽस्थभ्य॒-स्स्वाहा॑ म॒ज्जभ्य॒-स्स्वाहा ऽङ्गे᳚भ्य॒-स्स्वाहा॒ ऽऽत्मने॒ स्वाहा॒ सर्व॑स्मै॒ स्वाहा᳚ ॥ 38 ॥
(पा॒र्​श्वाभ्या॒ग्॒ स्वाहा॑ – म॒ज्जभ्य॒-स्स्वाहा॒ – षट् च॑) (अ. 16)

अ॒ञ्ज्ये॒ताय॒ स्वाहा᳚ ऽञ्जिस॒क्थाय॒ स्वाहा॑ शिति॒पदे॒ स्वाहा॒ शिति॑ककुदे॒ स्वाहा॑ शिति॒रन्ध्रा॑य॒ स्वाहा॑ शितिपृ॒ष्ठाय॒ स्वाहा॑ शि॒त्यग्ंसा॑य॒ स्वाहा॑ पुष्प॒कर्णा॑य॒ स्वाहा॑ शि॒त्योष्ठा॑य॒ स्वाहा॑ शिति॒भ्रवे॒ स्वाहा॒ शिति॑भसदे॒ स्वाहा᳚ श्वे॒तानू॑काशाय॒ स्वाहा॒ ऽञ्जये॒ स्वाहा॑ ल॒लामा॑य॒ स्वाहा ऽसि॑तज्ञवे॒ स्वाहा॑ कृष्णै॒ताय॒ स्वाहा॑ रोहितै॒ताय॒ स्वाहा॑ ऽरुणै॒ताय॒ स्वाहे॒दृशा॑य॒ स्वाहा॑ की॒दृशा॑य॒ स्वाहा॑ ता॒दृशा॑य॒ स्वाहा॑ स॒दृशा॑य॒ स्वाहा॒ विस॑दृशाय॒ स्वाहा॒ सुस॑दृशाय॒ स्वाहा॑ रू॒पाय॒ स्वाहा॒ सर्व॑स्मै॒ स्वाहा᳚ ॥ 39 ॥
(रू॒पाय॒ स्वाहा॒ – द्वे च॑ ) (अ. 17)

कृ॒ष्णाय॒ स्वाहा᳚ श्वे॒ताय॒ स्वाहा॑ पि॒शङ्गा॑य॒ स्वाहा॑ सा॒रङ्गा॑य॒ स्वाहा॑ ऽरु॒णाय॒ स्वाहा॑ गौ॒राय॒ स्वाहा॑ ब॒भ्रवे॒ स्वाहा॑ नकु॒लाय॒ स्वाहा॒ रोहि॑ताय॒ स्वाहा॒ शोणा॑य॒ स्वाहा᳚ श्या॒वाय॒ स्वाहा᳚ श्या॒माय॒ स्वाहा॑ पाक॒लाय॒ स्वाहा॑ सुरू॒पाय॒ स्वाहा ऽनु॑रूपाय॒ स्वाहा॒ विरू॑पाय॒ स्वाहा॒ सरू॑पाय॒ स्वाहा॒ प्रति॑रूपाय॒ स्वाहा॑ श॒बला॑य॒ स्वाहा॑ कम॒लाय॒ स्वाहा॒ पृश्ञ॑ये॒ स्वाहा॑ पृश्ञिस॒क्थाय॒ स्वाहा॒ सर्व॑स्मै॒ स्वाहा᳚ ॥ 40 ॥
(कृ॒ष्णाय॒ – षट्च॑त्वारिग्ंशत्) (अ. 18)

ओष॑धीभ्य॒-स्स्वाहा॒ मूले᳚भ्य॒-स्स्वाहा॒ तूले᳚भ्य॒-स्स्वाहा॒ काण्डे᳚भ्य॒-स्स्वाहा॒ वल्​शे᳚भ्य॒-स्स्वाहा॒ पुष्पे᳚भ्य॒-स्स्वाहा॒ फले᳚भ्य॒-स्स्वाहा॑ गृही॒तेभ्य॒-स्स्वाहा ऽगृ॑हीतेभ्य॒-स्स्वाहा ऽव॑पन्नेभ्य॒-स्स्वाहा॒ शया॑नेभ्य॒-स्स्वाहा॒ सर्व॑स्मै॒ स्वाहा᳚ ॥ 41 ॥
(ओष॑धीभ्य॒ – श्चतु॑र्विग्ंशतिः) (अ. 19)

वन॒स्पति॑भ्य॒-स्स्वाहा॒ मूले᳚भ्य॒-स्स्वाहा॒ तूले᳚भ्य॒-स्स्वाहा॒ स्कन्धो᳚भ्य॒-स्स्वाहा॒ शाखा᳚भ्य॒-स्स्वाहा॑ प॒र्णेभ्य॒-स्स्वाहा॒ पुष्पे᳚भ्य॒-स्स्वाहा॒ फले᳚भ्य॒-स्स्वाहा॑ गृही॒तेभ्य॒-स्स्वाहा ऽगृ॑हीतेभ्य॒-स्स्वाहा ऽव॑पन्नेभ्य॒-स्स्वाहा॒ शया॑नेभ्य॒-स्स्वाहा॑ शि॒ष्टाय॒ स्वाहा ऽति॑शिष्टाय॒ स्वाहा॒ परि॑शिष्टाय॒ स्वाहा॒ सग्ंशि॑ष्टाय॒ स्वाहो-च्छि॑ष्टाय॒ स्वाहा॑ रि॒क्ताय॒ स्वाहा ऽरि॑क्ताय॒ स्वाहा॒ प्ररि॑क्ताय॒ स्वाहा॒ सग्ंरि॑क्ताय॒ स्वाहो -द्रि॑क्ताय॒ स्वाहा॒ सर्व॑स्मै॒ स्वाहा᳚ ॥ 42 ॥
(वन॒स्पति॑भ्यः॒ – षट् च॑त्वारिग्ंशत्) (अ. 20)

(प्र॒जवं॑ – ब्रह्मवा॒दिनः॒ कि – मे॒ष वा आ॒प्त – आ॑दि॒त्या उ॒भयोः᳚ – प्र॒जाप॑ति॒रन्वा॑य॒ -न्निन्द्रो॒ वै स॒दृं – मिन्द्रो॒ वै शि॑थि॒लः – प्र॒जाप॑तिरकामयता ऽन्ना॒दः – सा वि॒राड॒ – सावा॑दि॒त्यो᳚ – ऽर्वां – भू॒त – मा मे॒ – ऽग्निना॒ -स्वाहा॒-ऽऽधिन् – द॒द्भ्यो᳚-ऽ – ञ्ज्ये॒ताय॑ – कृ॒ष्णा – यौष॑धीभ्यो॒ – वन॒स्पति॑भ्यो – विग्ंश॒तिः)

(प्र॒जवं॑ – प्र॒जाप॑ति॒ – र्यद॑छन्दो॒मं – ते॑ हुवे सवा॒-ऽह – मोष॑धीभ्यो॒ – द्विच॑त्वारिग्ंशत्)

(प्र॒जव॒ग्ं॒, सर्व॑स्मै॒ स्वाहा᳚)

॥ हरिः॑ ओम् ॥

॥ कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीय संहितायां सप्तमकाण्डे तृतीयः प्रश्न-स्समाप्तः ॥

Leave a Comment