साध्या वै देवाः सुवर्गकामाः – कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय संहिता पाठः | Saadhyaa Vai Devaah Suvargakaamaah – Krishna Yajurveda Taittiriya Samhita Patha

कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीय संहितायां सप्तमकाण्डे द्वितीयः प्रश्नः – षड् रात्राद्याना-न्निरूपणं

ओ-न्नमः परमात्मने, श्री महागणपतये नमः,
श्री गुरुभ्यो नमः । ह॒रिः॒ ओम् ॥

सा॒द्ध्या वै दे॒वा-स्सु॑व॒र्गका॑मा ए॒तग्ं ष॑ड्-रा॒त्रम॑पश्य॒-न्तमा-ऽह॑र॒-न्तेना॑यजन्त॒ ततो॒ वै ते सु॑व॒र्गं-लोँ॒कमा॑य॒न्॒. य ए॒वं-विँ॒द्वाग्ंस॑-ष्षड्-रा॒त्रमास॑ते सुव॒र्गमे॒व लो॒कं-यँ॑न्ति देवस॒त्रं-वैँ ष॑ड्-रा॒त्रः प्र॒त्यक्ष॒ग्ग्॒ ह्ये॑तानि॑ पृ॒ष्ठानि॒ य ए॒वं-विँ॒द्वाग्ंस॑-ष्षड्-रा॒त्रमास॑ते सा॒क्षादे॒व दे॒वता॑ अ॒भ्यारो॑हन्ति॒ षड्-रा॒त्रो भ॑वति॒ ष-ड्वा ऋ॒तव॒-ष्षट् पृ॒ष्ठानि॑ [ ] 1

पृ॒ष्ठैरे॒वर्तून॒-न्वारो॑हन्त्यृ॒तुभि॑-स्सं​वँथ्स॒र-न्ते सं॑​वँथ्स॒र ए॒व प्रति॑ तिष्ठन्ति बृह-द्रथन्त॒राभ्यां᳚-यँन्ती॒यं-वाँव र॑थन्त॒रम॒सौ बृ॒हदा॒भ्यामे॒व य॒न्त्यथो॑ अ॒नयो॑रे॒व प्रति॑ तिष्ठन्त्ये॒ते वै य॒ज्ञस्या᳚ञ्ज॒साय॑नी स्रु॒ती ताभ्या॑मे॒व सु॑व॒र्गं-लोँ॒कं-यँ॑न्ति त्रि॒वृद॑ग्निष्टो॒मो भ॑वति॒ तेज॑ ए॒वाव॑ रुन्धते पञ्चद॒शो भ॑वतीन्द्रि॒यमे॒वाव॑ रुन्धते सप्तद॒शो [सप्तद॒शः, भ॒व॒त्य॒न्नाद्य॒स्या-ऽव॑रुद्ध्या॒] 2

भ॑वत्य॒न्नाद्य॒स्या-ऽव॑रुद्ध्या॒ अथो॒ प्रैव तेन॑ जायन्त एकवि॒ग्ं॒शो भ॑वति॒ प्रति॑ष्ठित्या॒ अथो॒ रुच॑मे॒वा-ऽऽत्म-न्द॑धते त्रिण॒वो भ॑वति॒ विजि॑त्यै त्रयस्त्रि॒ग्ं॒शो भ॑वति॒ प्रति॑ष्ठित्यै सदोहविर्धा॒निन॑ ए॒तेन॑ षड्-रा॒त्रेण॑ यजेर॒न्नाश्व॑त्थी हवि॒र्धान॒-ञ्चा-ऽऽग्नी᳚द्ध्र-ञ्च भवत॒स्तद्धि सु॑व॒र्ग्य॑-ञ्च॒क्रीव॑ती भवत-स्सुव॒र्गस्य॑ लो॒कस्य॒ सम॑ष्ट्या उ॒लूख॑लबुद्ध्नो॒ यूपो॑ भवति॒ प्रति॑ष्ठित्यै॒ प्राञ्चो॑ यान्ति॒ प्राङि॑व॒ हि सु॑व॒र्गो [हि सु॑व॒र्गः, लो॒क-स्सर॑स्वत्या] 3

लो॒क-स्सर॑स्वत्या यान्त्ये॒ष वै दे॑व॒यानः॒ पन्था॒स्त-मे॒वा-न्वारो॑हन्त्या॒क्रोश॑न्तो या॒न्त्यव॑र्ति-मे॒वान्यस्मि॑-न्प्रति॒षज्य॑ प्रति॒ष्ठा-ङ्ग॑च्छन्ति य॒दा दश॑ श॒त-ङ्कु॒र्वन्त्यथैक॑-मु॒त्थानग्ं॑ श॒तायुः॒ पुरु॑ष-श्श॒तेन्द्रि॑य॒ आयु॑ष्ये॒वेन्द्रि॒ये प्रति॑ तिष्ठन्ति य॒दा श॒तग्ं स॒हस्र॑-ङ्कु॒र्वन्त्यथैक॑-मु॒त्थानग्ं॑ स॒हस्र॑सम्मितो॒ वा अ॒सौ लो॒को॑-ऽमुमे॒व लो॒कम॒भि ज॑यन्ति य॒दै -षा᳚-म्प्र॒मीये॑त य॒दा वा॒ जीये॑र॒न्नथैक॑-मु॒त्थान॒-न्तद्धि ती॒र्थम् ॥ 4 ॥
(पृ॒ष्ठानि॑-सप्तद॒शः-सु॑व॒र्गो-ज॑यन्ति य॒दै – का॑दश च) (अ. 1)

कु॒सु॒रु॒बिन्द॒ औद्दा॑लकि-रकामयत पशु॒मान्-थ्स्या॒मिति॒ स ए॒तग्ं स॑प्तरा॒त्र-मा-ऽह॑र॒-त्तेना॑यजत॒ तेन॒ वै स याव॑न्तो ग्रा॒म्याः प॒शव॒स्तानवा॑-रुन्ध॒ य ए॒वं-विँ॒द्वान्-थ्स॑प्तरा॒त्रेण॒ यज॑ते॒ याव॑न्त ए॒व ग्रा॒म्याः प॒शव॒स्ता-ने॒वाव॑ रुन्धे सप्तरा॒त्रो भ॑वति स॒प्त ग्रा॒म्याः प॒शव॑-स्स॒प्ता-ऽऽर॒ण्या-स्स॒प्त छन्दाग्॑-स्यु॒भय॒स्या-व॑रुद्ध्यै त्रि॒वृ-द॑ग्निष्टो॒मो भ॑वति॒ तेज॑ [तेजः॑, ए॒वा-ऽव॑ रुन्धे] 5

ए॒वा-ऽव॑ रुन्धे पञ्चद॒शो भ॑वतीन्द्रि॒यमे॒वाव॑ रुन्धे सप्तद॒शो भ॑वत्य॒न्नाद्य॒स्या व॑रुद्ध्या॒ अथो॒ प्रैव तेन॑ जायत एकवि॒ग्ं॒शो भ॑वति॒ प्रति॑ष्ठित्या॒ अथो॒ रुच॑मे॒वा-ऽऽत्म-न्ध॑त्ते त्रिण॒वो भ॑वति॒ विजि॑त्यै पञ्चवि॒ग्ं॒शो᳚-ऽग्निष्टो॒मो भ॑वति प्र॒जाप॑ते॒-राप्त्यै॑ महाव्र॒तवा॑-न॒न्नाद्य॒स्या व॑रुद्ध्यै विश्व॒जि-थ्सर्व॑पृष्ठो ऽतिरा॒त्रो भ॑वति॒ सर्व॑स्या॒भिजि॑त्यै॒ य-त्प्र॒त्यक्ष॒-म्पूर्वे॒ष्वह॑स्सु पृ॒ष्ठान्यु॑पे॒युः प्र॒त्यक्षं॑- [प्र॒त्यक्ष᳚म्, वि॒श्व॒जिति॒ यथा॑] 6

-​विँश्व॒जिति॒ यथा॑ दु॒ग्धा-मु॑प॒सीद॑त्ये॒वमु॑त्त॒म-मह॑-स्स्या॒न्नैक॑रा॒त्रश्च॒न स्या᳚-द्बृह-द्रथन्त॒रे पूर्वे॒ष्वह॒स्सूप॑ यन्ती॒यं-वाँव र॑थन्त॒रम॒सौ बृ॒हदा॒भ्यामे॒व न य॒न्त्यथो॑ अ॒नयो॑रे॒व प्रति॑ तिष्ठन्ति॒ य-त्प्र॒त्यक्षं॑-विँश्व॒जिति॑ पृ॒ष्ठान्यु॑प॒यन्ति॒ यथा॒ प्रत्ता᳚-न्दु॒हे ता॒दृगे॒व तत् ॥ 7 ॥
(तेज॑ – उपे॒युः प्र॒त्यक्षं॒ – द्विच॑त्वारिग्ंशच्च) (अ. 2)

बृह॒स्पति॑-रकामयत ब्रह्मवर्च॒सी स्या॒मिति॒ स ए॒त-म॑ष्टरा॒त्र-म॑पश्य॒-त्तमा-ऽह॑र॒-त्तेना॑यजत॒ ततो॒ वै स ब्र॑ह्मवर्च॒स्य॑भव॒द्य ए॒वं-विँ॒द्वा-न॑ष्टरा॒त्रेण॒ यज॑ते ब्रह्मवर्च॒स्ये॑व भ॑वत्यष्टरा॒त्रो भ॑वत्य॒ष्टाक्ष॑रा गाय॒त्री गा॑य॒त्री ब्र॑ह्मवर्च॒स-ङ्गा॑यत्रि॒यैव ब्र॑ह्मवर्च॒समव॑ रुन्धे-ऽष्टरा॒त्रो भ॑वति॒ चत॑स्रो॒ वै दिश॒श्चत॑स्रो ऽवान्तरदि॒शा दि॒ग्भ्य ए॒व ब्र॑ह्मवर्च॒समव॑ रुन्धे [ ] 8

त्रि॒वृ-द॑ग्निष्टो॒मो भ॑वति॒ तेज॑ ए॒वाव॑ रुन्धे पञ्चद॒शो भ॑वतीन्द्रि॒यमे॒वाव॑ रुन्धे सप्तद॒शो भ॑वत्य॒न्नाद्य॒स्या-व॑रुद्ध्या॒ अथो॒ प्रैव तेन॑ जायत एकवि॒ग्ं॒शो भ॑वति॒ प्रति॑ष्ठित्या॒ अथो॒ रुच॑मे॒वा-ऽऽत्म-न्ध॑त्ते त्रिण॒वो भ॑वति॒ विजि॑त्यै त्रयस्त्रि॒ग्ं॒शो भ॑वति॒ प्रति॑ष्ठित्यै पञ्चवि॒ग्ं॒शो᳚-ऽग्निष्टो॒मो भ॑वति प्र॒जाप॑ते॒राप्त्यै॑ महाव्र॒तवा॑-न॒न्नाद्य॒स्या व॑रुद्ध्यै विश्व॒जि-थ्सर्व॑पृष्ठो-ऽतिरा॒त्रो भ॑वति॒ सर्व॑स्या॒भिजि॑त्यै ॥ 9 ॥
(दि॒ग्भ्य ए॒व ब्र॑ह्मवर्च॒समव॑ रुन्धे॒ – ऽभिजि॑त्यै) (अ. 3)

प्र॒जाप॑तिः प्र॒जा अ॑सृजत॒ ता-स्सृ॒ष्टाः, क्षुध॒-न्न्या॑य॒न्​थ्स ए॒त-न्न॑वरा॒त्र-म॑पश्य॒-त्तमा-ऽह॑र॒-त्तेना॑यजत॒ ततो॒ वै प्र॒जाभ्यो॑-ऽकल्पत॒ यर्​हि॑ प्र॒जाः, क्षुध॑-न्नि॒गच्छे॑यु॒-स्तर्​हि॑ नवरा॒त्रेण॑ यजेते॒मे हि वा ए॒तासां᳚-लोँ॒का अकॢ॑प्ता॒ अथै॒ताः, क्षुध॒-न्नि ग॑च्छन्ती॒मा-ने॒वा-ऽऽभ्यो॑ लो॒कान् क॑ल्पयति॒ तान् कल्प॑माना-न्प्र॒जाभ्यो-ऽनु॑ कल्पते॒ कल्प॑न्ते- [कल्प॑न्ते, अ॒स्मा॒ इ॒मे लो॒का] 10

-ऽस्मा इ॒मे लो॒का ऊर्ज॑-म्प्र॒जासु॑ दधाति त्रिरा॒त्रेणै॒वेमं-लोँ॒क-ङ्क॑ल्पयति त्रिरा॒त्रेणा॒न्तरि॑क्ष-न्त्रिरा॒त्रेणा॒मुं-लोँ॒कं-यँथा॑ गु॒णे ग॒ण-म॒न्वस्य॑त्ये॒वमे॒व तल्लो॒के लो॒कमन्व॑स्यति॒ धृत्या॒ अशि॑थिलम्भावाय॒ ज्योति॒र्गौरायु॒रिति॑ ज्ञा॒ता-स्स्तोमा॑ भवन्ती॒यं-वाँव ज्योति॑र॒न्तरि॑क्ष॒-ङ्गौर॒सा-वायु॑रे॒ष्वे॑व लो॒केषु॒ प्रति॑ तिष्ठन्ति॒ ज्ञात्र॑-म्प्र॒जाना᳚- [ज्ञात्र॑-म्प्र॒जाना᳚म्, ग॒च्छ॒ति॒ न॒व॒रा॒त्रो] 11

-ङ्गच्छति नवरा॒त्रो भ॑वत्यभिपू॒-र्वमे॒वा-ऽस्मि॒-न्तेजो॑ दधाति॒ यो ज्योगा॑मयावी॒ स्या-थ्स न॑वरा॒त्रेण॑ यजेत प्रा॒णा हि वा ए॒तस्या धृ॑ता॒ अथै॒तस्य॒ ज्योगा॑मयति प्रा॒णाने॒वास्मि॑-न्दाधारो॒त यदी॒तासु॒र्भव॑ति॒ जीव॑त्ये॒व ॥ 12 ॥
(कल्प॑न्ते-प्र॒जनां॒ – त्रय॑स्त्रिग्ंशच्च) (अ. 4)

प्र॒जाप॑ति-रकामयत॒ प्र जा॑ये॒येति॒ स ए॒त-न्दश॑होतारमपश्य॒-त्तम॑जुहो॒-त्तेन॑ दशरा॒त्रम॑सृजत॒ तेन॑ दशरा॒त्रेण॒ प्रा जा॑यत दशरा॒त्राय॑ दीक्षि॒ष्यमा॑णो॒ दश॑होतार-ञ्जुहुया॒-द्दश॑होत्रै॒व द॑शरा॒त्रग्ं सृ॑जते॒ तेन॑ दशरा॒त्रेण॒ प्र जा॑यते वैरा॒जो वा ए॒ष य॒ज्ञो यद्द॑शरा॒त्रो य ए॒वं-विँ॒द्वान्-द॑शरा॒त्रेण॒ यज॑ते वि॒राज॑मे॒व ग॑च्छति प्राजाप॒त्यो वा ए॒ष य॒ज्ञो य-द्द॑शरा॒त्रो [य-द्द॑शरा॒त्रः, य ए॒वं-विँ॒द्वान्-द॑शरा॒त्रेण॒] 13

य ए॒वं-विँ॒द्वान्-द॑शरा॒त्रेण॒ यज॑ते॒ प्रैव जा॑यत॒ इन्द्रो॒ वै स॒दृ-न्दे॒वता॑भिरासी॒-थ्स न व्या॒वृत॑मगच्छ॒-थ्स प्र॒जाप॑ति॒-मुपा॑धाव॒-त्तस्मा॑ ए॒त-न्द॑शरा॒त्र-म्प्राय॑च्छ॒-त्तमा-ऽह॑र॒-त्तेना॑यजत॒ ततो॒ वै सो᳚-ऽन्याभि॑-र्दे॒वता॑भि-र्व्या॒वृत॑मगच्छ॒द्य ए॒वं-विँ॒द्वा-न्द॑शरा॒त्रेण॒ यज॑ते व्या॒वृत॑मे॒व पा॒प्मना॒ भ्रातृ॑व्येण गच्छति त्रिक॒कुद्वा [त्रिक॒कुद्वै, ए॒ष य॒ज्ञो य-द्द॑शरा॒त्रः] 14

ए॒ष य॒ज्ञो य-द्द॑शरा॒त्रः क॒कु-त्प॑ञ्चद॒शः क॒कुदे॑कवि॒ग्ं॒शः क॒कु-त्त्र॑यस्त्रि॒ग्ं॒शो य ए॒वं-विँ॒द्वा-न्द॑शरा॒त्रेण॒ यज॑ते त्रिक॒कुदे॒व स॑मा॒नाना᳚-म्भवति॒ यज॑मानः पञ्चद॒शो यज॑मान एकवि॒ग्ं॒शो यज॑मान-स्त्रयस्त्रि॒ग्ं॒शः पुर॒ इत॑रा अभिच॒र्यमा॑णो दशरा॒त्रेण॑ यजेत देवपु॒रा ए॒व पर्यू॑हते॒ तस्य॒ न कुत॑श्च॒नोपा᳚व्या॒धो भ॑वति॒ नैन॑मभि॒चरन्᳚-थ्स्तृणुते देवासु॒रा-स्सं​यँ॑त्ता आस॒-न्ते दे॒वा ए॒ता [ए॒ताः, दे॒व॒पु॒रा अ॑पश्य॒न्॒] 15

दे॑वपु॒रा अ॑पश्य॒न्॒ य-द्द॑शरा॒त्रस्ताः पर्यौ॑हन्त॒ तेषा॒-न्न कुत॑श्च॒नोपा᳚व्या॒धो॑ ऽभव॒-त्ततो॑ दे॒वा अभ॑व॒-न्परा-ऽसु॑रा॒ यो भ्रातृ॑व्यवा॒न्-थ्स्या-थ्स द॑शरा॒त्रेण॑ यजेत देवपु॒रा ए॒व पर्यू॑हते॒ तस्य॒ न कुत॑श्च॒नोपा᳚व्या॒धो भ॑वति॒ भव॑त्या॒त्मना॒ परा᳚-ऽस्य॒ भ्रातृ॑व्यो भवति॒ स्तोम॒-स्स्तोम॒स्योप॑स्तिर्भवति॒ भ्रातृ॑व्यमे॒वोप॑स्ति-ङ्कुरुते जा॒मि वा [जा॒मि वै, ए॒त-त्कु॑र्वन्ति॒] 16

ए॒त-त्कु॑र्वन्ति॒ यज्ज्यायाग्ं॑स॒ग्ग्॒ स्तोम॑मु॒पेत्य॒ कनी॑याग्ंसमुप॒यन्ति॒ यद॑ग्निष्टो-मसा॒मान्य॒वस्ता᳚च्च प॒रस्ता᳚च्च॒ भव॒न्त्यजा॑मित्वाय त्रि॒वृद॑ग्निष्टो॒मो᳚ ऽग्नि॒ष्टुदा᳚ग्ने॒यीषु॑ भवति॒ तेज॑ ए॒वाव॑ रुन्धे पञ्चद॒श उ॒क्थ्य॑ ऐ॒न्द्रीष्वि॑न्द्रि॒यमे॒वाव॑ रुन्धे त्रि॒वृद॑ग्निष्टो॒मो वै᳚श्वदे॒वीषु॒ पुष्टि॑मे॒वाव॑ रुन्धे सप्तद॒शो᳚-ऽग्निष्टो॒मः प्रा॑जाप॒त्यासु॑ तीव्रसो॒मो᳚ ऽन्नाद्य॒स्या-व॑रुद्ध्या॒ अथो॒ प्रैव तेन॑ जायत [तेन॑ जायते, ए॒क॒वि॒ग्ं॒श उ॒क्थ्य॑-स्सौ॒रीषु॒] 17

एकवि॒ग्ं॒श उ॒क्थ्य॑-स्सौ॒रीषु॒ प्रति॑ष्ठित्या॒ अथो॒ रुच॑मे॒वा-ऽऽत्म-न्ध॑त्ते सप्तद॒शो᳚-ऽग्निष्टो॒मः प्रा॑जाप॒त्यासू॑पह॒व्य॑ उपह॒वमे॒व ग॑च्छति त्रिण॒वाव॑ग्निष्टो॒माव॒भित॑ ऐ॒न्द्रीषु॒ विजि॑त्यै त्रयस्त्रि॒ग्ं॒श उ॒क्थ्यो॑ वैश्वदे॒वीषु॒ प्रति॑ष्ठित्यै विश्व॒जि-थ्सर्व॑पृष्ठो-ऽतिरा॒त्रो भ॑वति॒ सर्व॑स्या॒भिजि॑त्यै ॥ 18 ॥
(प्र॒जा॒प॒त्यो वा ए॒ष य॒ज्ञो य-द्द॑शरा॒त्र – स्त्रि॑क॒कुद्धा – ए॒ता – वै – जा॑यत॒ – एक॑त्रिग्ंशच्च) (अ. 5)

ऋ॒तवो॒ वै प्र॒जाका॑माः प्र॒जा-न्ना-ऽवि॑न्दन्त॒ ते॑-ऽकामयन्त प्र॒जाग्ं सृ॑जेमहि प्र॒जामव॑ रुन्धीमहि प्र॒जां-विँ॑न्देमहि प्र॒जाव॑न्त-स्स्या॒मेति॒ त ए॒तमे॑कादशरा॒त्रम॑पश्य॒-न्तमा-ऽह॑र॒-न्तेना॑यजन्त॒ ततो॒ वै ते प्र॒जाम॑सृजन्त प्र॒जामवा॑रुन्धत प्र॒जाम॑विन्दन्त प्र॒जाव॑न्तो-ऽभव॒न्त ऋ॒तवो॑-ऽभव॒-न्तदा᳚र्त॒वाना॑-मार्तव॒त्व-मृ॑तू॒नां-वाँ ए॒ते पु॒त्रा-स्तस्मा॑- [पु॒त्रा-स्तस्मा᳚त्, आ॒र्त॒वा उ॑च्यन्ते॒] 19

-दार्त॒वा उ॑च्यन्ते॒ य ए॒वं-विँ॒द्वाग्ंस॑ एकादशरा॒त्रमास॑ते प्र॒जामे॒व सृ॑जन्ते प्र॒जामव॑ रुन्धते प्र॒जां-विँ॑न्दन्ते प्र॒जाव॑न्तो भवन्ति॒ ज्योति॑रतिरा॒त्रो भ॑वति॒ ज्योति॑रे॒व पु॒रस्ता᳚-द्दधते सुव॒र्गस्य॑ लो॒कस्या-नु॑ख्यात्यै॒ पृष्ठ्य॑-ष्षड॒हो भ॑वति॒ ष-ड्वा ऋ॒तव॒-ष्षट् पृ॒ष्ठानि॑ पृ॒ष्ठैरे॒वर्तून॒-न्वारो॑हन्त्यृ॒तुभि॑-स्सं​वँथ्स॒र-न्ते सं॑​वँथ्स॒र ए॒व प्रति॑ तिष्ठन्ति चतुर्वि॒ग्ं॒शो भ॑वति॒ चतु॑र्विग्ंशत्यक्षरा गाय॒त्री [गाय॒त्री, गा॒य॒त्र-म्ब्र॑ह्मवर्च॒स-] 20

गा॑य॒त्र-म्ब्र॑ह्मवर्च॒स-ङ्गा॑यत्रि॒यामे॒व ब्र॑ह्मवर्च॒से प्रति॑ तिष्ठन्ति चतुश्चत्वारि॒ग्ं॒शो भ॑वति॒ चतु॑श्चत्वारिग्ंशदक्षरा त्रि॒ष्टुगि॑न्द्रि॒य-न्त्रि॒ष्टु-प्त्रि॒ष्टुभ्ये॒वेन्द्रि॒ये प्रति॑ तिष्ठन्त्यष्टाचत्वारि॒ग्ं॒शो भ॑वत्य॒ष्टाच॑त्वारिग्ंशदक्षरा॒ जग॑ती॒ जाग॑ताः प॒शवो॒ जग॑त्यामे॒व प॒शुषु॒ प्रति॑ तिष्ठन्त्ये-कादशरा॒त्रो भ॑वति॒ पञ्च॒ वा ऋ॒तव॑ आर्त॒वाः पञ्च॒र्तुष्वे॒वा-ऽऽर्त॒वेषु॑ सं​वँथ्स॒रे प्र॑ति॒ष्ठाय॑ प्र॒जामव॑ रुन्धते ऽतिरा॒त्राव॒भितो॑ भवतः प्र॒जायै॒ परि॑गृहीत्यै ॥ 21 ॥
(तस्मा᳚-द्- गाय॒त्र्ये – का॒न्नप॑ञ्चा॒शच्च॑) (अ. 6)

ऐ॒न्द्र॒वा॒य॒वाग्रा᳚-न्गृह्णीया॒द्यः का॒मये॑त यथा पू॒र्व-म्प्र॒जाः क॑ल्पेर॒न्निति॑ य॒ज्ञस्य॒ वै कॢप्ति॒मनु॑ प्र॒जाः क॑ल्पन्ते य॒ज्ञस्या-ऽकॢ॑प्ति॒मनु॒ न क॑ल्पन्ते यथा पू॒र्वमे॒व प्र॒जाः क॑ल्पयति॒ न ज्यायाग्ं॑स॒-ङ्कनी॑या॒नति॑ क्रामत्यैन्द्रवाय॒वाग्रा᳚-न्गृह्णीयादामया॒विनः॑ प्रा॒णेन॒ वा ए॒ष व्यृ॑द्ध्यते॒ यस्या॒-ऽऽमय॑ति प्रा॒ण ऐ᳚न्द्रवाय॒वः प्रा॒णेनै॒वैन॒ग्ं॒ सम॑र्धयति मैत्रावरु॒णाग्रा᳚-न्गृह्णीर॒न्॒ येषा᳚-न्दीक्षि॒ताना᳚-म्प्र॒मीये॑त [प्र॒मीये॑त, प्रा॒णा॒पा॒नाभ्यां॒-वाँ ए॒ते] 22

प्राणापा॒नाभ्यां॒-वाँ ए॒ते व्यृ॑द्ध्यन्ते॒ येषा᳚-न्दीक्षि॒ताना᳚-म्प्र॒मीय॑ते प्राणापा॒नौ मि॒त्रावरु॑णौ प्राणापा॒नावे॒व मु॑ख॒तः परि॑ हरन्त आश्वि॒नाग्रा᳚-न्गृह्णीता ऽऽनुजाव॒रो᳚-ऽश्विनौ॒ वै दे॒वाना॑मानुजाव॒रौ प॒श्चेवाग्र॒-म्पर्यै॑ता-म॒श्विना॑वे॒तस्य॑ दे॒वता॒ य आ॑नुजाव॒र-स्तावे॒वैन॒मग्र॒-म्परि॑ णयत-श्शु॒क्राग्रा᳚-न्गृह्णीत ग॒तश्रीः᳚ प्रति॒ष्ठाका॑मो॒-ऽसौ वा आ॑दि॒त्य-श्शु॒क्र ए॒षो-ऽन्तो-ऽन्तं॑ मनु॒ष्य॑- [ए॒षो-ऽन्तो-ऽन्तं॑ मनु॒ष्यः॑, श्रि॒यै ग॒त्वा नि] 23

-श्श्रि॒यै ग॒त्वा नि व॑र्त॒ते ऽन्ता॑दे॒वा-ऽन्त॒मा र॑भते॒ न ततः॒ पापी॑या-न्भवति मन्थ्य॑ग्रा-न्गृह्णीता-भि॒चर॑-न्नार्तपा॒त्रं-वाँ ए॒त-द्य-न्म॑न्थिपा॒त्र-म्मृ॒त्युनै॒वैन॑-ङ्ग्राहयति ता॒जगार्ति॒मार्च्छ॑त्या-ग्रय॒णाग्रा᳚-न्गृह्णीत॒ यस्य॑ पि॒ता पि॑ताम॒हः पुण्य॒-स्स्यादथ॒ तन्न प्रा᳚प्नु॒या-द्वा॒चा वा ए॒ष इ॑न्द्रि॒येण॒ व्यृ॑द्ध्यते॒ यस्य॑ पि॒ता पि॑ताम॒हः पुण्यो॒ [पुण्यः॑, भव॒त्यथ॒ तन्न] 24

भव॒त्यथ॒ तन्न प्रा॒प्नोत्युर॑ इवै॒त-द्य॒ज्ञस्य॒ वागि॑व॒ यदा᳚ग्रय॒णो वा॒चैवैन॑मिन्द्रि॒येण॒ सम॑र्धयति॒ न ततः॒ पापी॑या-न्भवत्यु॒क्थ्या᳚ग्रा-न्गृह्णीताभिच॒र्यमा॑ण॒-स्सर्वे॑षां॒-वाँ ए॒त-त्पात्रा॑णामिन्द्रि॒यं-यँदु॑क्थ्यपा॒त्रग्ं सर्वे॑णै॒वैन॑मिन्द्रि॒येणाति॒ प्रयु॑ङ्क्ते॒ सर॑स्वत्य॒भि नो॑ नेषि॒ वस्य॒ इति॑ पुरो॒रुच॑-ङ्कुर्या॒-द्वाग्वै [ ] 25

सर॑स्वती वा॒चैवैन॒मति॒ प्रयु॑ङ्क्ते॒ मा त्व-त्क्षेत्रा॒ण्यर॑णानि ग॒न्मेत्या॑ह मृ॒त्योर्वै क्षेत्रा॒ण्यर॑णानि॒ तेनै॒व मृ॒त्योः, क्षेत्रा॑णि॒ न ग॑च्छति पू॒र्णा-न्ग्रहा᳚-न्गृह्णीयादामया॒विनः॑ प्रा॒णान् वा ए॒तस्य॒ शुगृ॑च्छति॒ यस्या॒ ऽऽमय॑ति प्रा॒णा ग्रहाः᳚ प्रा॒णाने॒वास्य॑ शु॒चो मु॑ञ्चत्यु॒त यदी॒तासु॒र्भव॑ति॒ जीव॑त्ये॒व पू॒र्णा-न्ग्रहा᳚-न्गृह्णीया॒-द्यर्​हि॑ प॒र्जन्यो॒ न वर्​षे᳚-त्प्रा॒णान् वा ए॒तर्​हि॑ प्र॒जाना॒ग्ं॒ शुगृ॑च्छति॒ यर्​हि॑ प॒र्जन्यो॒ न वर्​ष॑ति प्रा॒णा ग्रहाः᳚ प्रा॒णाने॒व प्र॒जानाग्ं॑ शु॒चो मु॑ञ्चति ता॒ज-क्प्र व॑र्​षति ॥ 26 ॥
(प्र॒मीये॑त – मनु॒ष्य॑ – ऋद्ध्यते॒ यस्य॑ पि॒ता पि॑ताम॒हः पुण्यो॒-वाग्वा-ए॒व पू॒र्णा-न्ग्रहा॒न्-पञ्च॑विग्ंशतिश्च) (अ. 7)

गा॒य॒त्रो वा ऐ᳚न्द्रवाय॒वो गा॑य॒त्र-म्प्रा॑य॒णीय॒-मह॒स्तस्मा᳚-त्प्राय॒णीये-ऽह॑न्नैन्द्रवाय॒वो गृ॑ह्यते॒ स्व ए॒वैन॑मा॒यत॑ने गृह्णाति॒ त्रैष्टु॑भो॒ वै शु॒क्रस्त्रैष्टु॑भ-न्द्वि॒तीय॒-मह॒स्तस्मा᳚-द्द्वि॒तीये-ऽह॑ञ्छु॒क्रो गृ॑ह्यते॒ स्व ए॒वैन॑मा॒यत॑ने गृह्णाति॒ जाग॑तो॒ वा आ᳚ग्रय॒णो जाग॑त-न्तृ॒तीय॒-मह॒स्तस्मा᳚-त्तृ॒तीये-ऽह॑न्नाग्रय॒णो गृ॑ह्यते॒ स्व ए॒वैन॑मा॒यत॑ने गृह्णात्ये॒तद्वै [ ] 27

य॒ज्ञमा॑प॒-द्यच्छन्दाग्॑स्या॒प्नोति॒ यदा᳚ग्रय॒ण-श्श्वो गृ॒ह्यते॒ यत्रै॒व य॒ज्ञमदृ॑श॒-न्तत॑ ए॒वैन॒-म्पुनः॒ प्रयु॑ङ्क्ते॒ जग॑न्मुखो॒ वै द्वि॒तीय॑स्त्रिरा॒त्रो जाग॑त आग्रय॒णो यच्च॑तु॒र्थे-ऽह॑न्नाग्रय॒णो गृ॒ह्यते॒ स्व ए॒वैन॑-मा॒यत॑ने गृह्णा॒त्यथो॒ स्वमे॒व छन्दो-ऽनु॑ प॒र्याव॑र्तन्ते॒ राथ॑न्तरो॒ वा ऐ᳚न्द्रवाय॒वो राथ॑न्तर-म्पञ्च॒म-मह॒-स्तस्मा᳚-त्पञ्च॒मे-ऽह॑- [-स्तस्मा᳚-त्पञ्च॒मे-ऽहन्न्॑, ऐ॒न्द्र॒वा॒य॒वो गृ॑ह्यते॒] 28

-न्नैन्द्रवाय॒वो गृ॑ह्यते॒ स्व ए॒वैन॑-मा॒यत॑ने गृह्णाति॒ बार्​ह॑तो॒ वै शु॒क्रो बार्​ह॑तग्ं ष॒ष्ठ-मह॒-स्तस्मा᳚-थ्ष॒ष्ठे-ऽह॑ञ्छु॒क्रो गृ॑ह्यते॒ स्व ए॒वैन॑-मा॒यत॑ने गृह्णात्ये॒तद्वै द्वि॒तीयं॑-यँ॒ज्ञमा॑प॒-द्यच्छन्दाग्॑स्या॒प्नोति॒ यच्छु॒क्र-श्श्वो गृ॒ह्यते॒ यत्रै॒व य॒ज्ञ-मदृ॑श॒-न्तत॑ ए॒वैन॒-म्पुनः॒ प्रयु॑ङ्क्ते त्रि॒ष्टुङ्मु॑खो॒ वै तृ॒तीय॑-स्त्रिरा॒त्र-स्त्रैष्टु॑भ- [-स्त्रैष्टु॑भः, शु॒क्रो] 29

-श्शु॒क्रो य-थ्स॑प्त॒मे-ऽह॑ञ्छु॒क्रो गृ॒ह्यते॒ स्व ए॒वैन॑मा॒यत॑ने गृह्णा॒त्यथो॒ स्वमे॒व छन्दो-ऽनु॑ प॒र्याव॑र्तन्ते॒ वाग्वा आ᳚ग्रय॒णो वाग॑ष्ट॒ममह॒-स्तस्मा॑दष्ट॒मे-ऽह॑न्नाग्रय॒णो गृ॑ह्यते॒ स्व ए॒वैन॑मा॒यत॑ने गृह्णाति प्रा॒णो वा ऐ᳚न्द्रवाय॒वः प्रा॒णो न॑व॒म-मह॒स्तस्मा᳚न्नव॒मे ऽह॑न्नैन्द्रवाय॒वो गृ॑ह्यते॒ स्व ए॒वैन॑मा॒यत॑ने गृह्णात्ये॒त- [गृह्णात्ये॒तत्, वै तृ॒तीयं॑-] 30

-द्वै तृ॒तीयं॑-यँ॒ज्ञमा॑प॒-द्यच्छन्दाग्॑स्या॒प्नोति॒ यदै᳚न्द्रवाय॒व-श्श्वो गृ॒ह्यते॒ यत्रै॒व य॒ज्ञमदृ॑श॒-न्तत॑ ए॒वैन॒-म्पुनः॒ प्रयु॒ङ्क्ते ऽथो॒ स्वमे॒व छन्दो-ऽनु॑ प॒र्याव॑र्तन्ते प॒थो वा ए॒ते-ऽद्ध्यप॑थेन यन्ति॒ ये᳚-ऽन्येनै᳚न्द्रवाय॒वा-त्प्र॑ति॒पद्य॒न्ते-ऽन्तः॒ खलु॒ वा ए॒ष य॒ज्ञस्य॒ य-द्द॑श॒म-मह॑र्दश॒मे ऽह॑न्नैन्द्रवाय॒वो गृ॑ह्यते य॒ज्ञस्यै॒- [य॒ज्ञस्य॑, ए॒वान्त॑-ङ्ग॒त्वा] 31

-वान्त॑-ङ्ग॒त्वा ऽप॑था॒-त्पन्था॒मपि॑ य॒न्त्यथो॒ यथा॒ वही॑यसा प्रति॒सारं॒-वँह॑न्ति ता॒दृगे॒व तच्छन्दाग्॑स्य॒न्यो᳚-ऽन्यस्य॑ लो॒कम॒भ्य॑द्ध्याय॒-न्तान्ये॒तेनै॒व दे॒वा व्य॑वाहयन्नैन्द्रवाय॒वस्य॒ वा ए॒तदा॒यत॑नं॒-यँच्च॑तु॒र्थ-मह॒स्तस्मि॑-न्नाग्रय॒णो गृ॑ह्यते॒ तस्मा॑-दाग्रय॒णस्या॒ ऽऽयत॑ने नव॒मे-ऽह॑न्नैन्द्रवाय॒वो गृ॑ह्यते शु॒क्रस्य॒ वा ए॒तदा॒यत॑नं॒-यँ-त्प॑ञ्च॒म- [य-त्प॑ञ्च॒मम्, अह॒स्तस्मि॑-न्नैन्द्रवाय॒वो] 32

-मह॒स्तस्मि॑-न्नैन्द्रवाय॒वो गृ॑ह्यते॒ तस्मा॑-दैन्द्रवाय॒वस्या॒-ऽऽयत॑ने सप्त॒मे-ऽह॑ञ्छु॒क्रो गृ॑ह्यत आग्रय॒णस्य॒ वा ए॒तदा॒यत॑नं॒-यँ-थ्ष॒ष्ठमह॒-स्तस्मि॑ञ्छु॒क्रो गृ॑ह्यते॒ तस्मा᳚-च्छु॒क्रस्या॒ ऽऽयत॑ने-ऽष्ट॒मे-ऽह॑न्नाग्रय॒णो गृ॑ह्यते॒ छन्दाग्॑स्ये॒व तद्वि वा॑हयति॒ प्र वस्य॑सो विवा॒हमा᳚प्नोति॒ य ए॒वं-वेँदाथो॑ दे॒वता᳚भ्य ए॒व य॒ज्ञे सं॒​विँद॑-न्दधाति॒ तस्मा॑दि॒द-म॒न्यो᳚-ऽन्यस्मै॑ ददाति ॥ 33 ॥
(ए॒तद्वै – प॑ञ्च॒मे-ऽह॒न् – त्रैष्टु॑भ – ए॒त-द्- गृ॑ह्यते य॒ज्ञस्य॑ – पञ्च॒म – म॒न्यस्मा॒ – एक॑ञ्च) (अ. 8)

प्र॒जाप॑तिरकामयत॒ प्र जा॑ये॒येति॒ स ए॒त-न्द्वा॑दशरा॒त्र-म॑पश्य॒-त्तमा-ऽह॑र॒-त्तेना॑यजत॒ ततो॒ वै स प्राजा॑यत॒ यः का॒मये॑त॒ प्र जा॑ये॒येति॒ स द्वा॑दशरा॒त्रेण॑ यजेत॒ प्रैव जा॑यते ब्रह्मवा॒दिनो॑ वदन्त्यग्निष्टो॒मप्रा॑यणा य॒ज्ञा अथ॒ कस्मा॑दतिरा॒त्रः पूर्वः॒ प्र यु॑ज्यत॒ इति॒ चक्षु॑षी॒ वा ए॒ते य॒ज्ञस्य॒ यद॑तिरा॒त्रौ क॒नीनि॑के अग्निष्टो॒मौ य- [अग्निष्टो॒मौ यत्, अ॒ग्नि॒ष्टो॒म-म्पूर्व॑-] 34

-द॑ग्निष्टो॒म-म्पूर्व॑-म्प्रयुञ्जी॒र-न्ब॑हि॒र्धा क॒नीनि॑के दद्ध्यु॒स्तस्मा॑-दतिरा॒त्रः पूर्वः॒ प्र यु॑ज्यते॒ चक्षु॑षी ए॒व य॒ज्ञे धि॒त्वा म॑द्ध्य॒तः क॒नीनि॑के॒ प्रति॑ दधति॒ यो वै गा॑य॒त्री-ञ्ज्योतिः॑पक्षां॒-वेँद॒ ज्योति॑षा भा॒सा सु॑व॒र्गं-लोँ॒कमे॑ति॒ याव॑ग्निष्टो॒मौ तौ प॒क्षौ ये-ऽन्त॑रे॒-ऽष्टा-वु॒क्थ्या᳚-स्स आ॒त्मैषा वै गा॑य॒त्री ज्योतिः॑पक्षा॒ य ए॒वं-वेँद॒ ज्योति॑षा भा॒सा सु॑व॒र्गं-लोँ॒क- [सु॑व॒र्गं-लोँ॒कम्, ए॒ति॒ प्र॒जाप॑ति॒र्वा] 35
|
-मे॑ति प्र॒जाप॑ति॒र्वा ए॒ष द्वा॑दश॒धा विहि॑तो॒ य-द्द्वा॑दशरा॒त्रो याव॑तिरा॒त्रो तौ प॒क्षौ ये-ऽन्त॑रे॒-ऽष्टा-वु॒क्थ्या᳚-स्स आ॒त्मा प्र॒जाप॑ति॒र्वावैष सन्​थ्सद्ध॒ वै स॒त्रेण॑ स्पृणोति प्रा॒णा वै स-त्प्रा॒णाने॒व स्पृ॑णोति॒ सर्वा॑सां॒-वाँ ए॒ते प्र॒जाना᳚-म्प्रा॒णैरा॑सते॒ ये स॒त्रमास॑ते॒ तस्मा᳚-त्पृच्छन्ति॒ किमे॒ते स॒त्रिण॒ इति॑ प्रि॒यः प्र॒जाना॒ मुत्थि॑तो भवति॒ य ए॒वं ​वेँद॑ ॥ 36 ॥
(अ॒ग्नि॒ष्टो॒मौ यथ् – सु॑व॒र्गं-लोँ॒कं – प्रि॒यः प्र॒जानां॒ – पञ्च॑ च) (अ. 9)

न वा ए॒षो᳚-ऽन्यतो॑वैश्वानर-स्सुव॒र्गाय॑ लो॒काय॒ प्राभ॑वदू॒र्ध्वो ह॒ वा ए॒ष आत॑त आसी॒-त्ते दे॒वा ए॒तं-वैँ᳚श्वान॒र-म्पर्यौ॑हन्-थ्सुव॒र्गस्य॑ लो॒कस्य॒ प्रभू᳚त्या ऋ॒तवो॒ वा ए॒तेन॑ प्र॒जाप॑तिमयाजय॒-न्तेष्वा᳚र्ध्नो॒दधि॒ तदृ॒द्ध्नोति॑ ह॒ वा ऋ॒त्विक्षु॒ य ए॒वं-विँ॒द्वा-न्द्वा॑दशा॒हेन॒ यज॑ते॒ ते᳚-ऽस्मिन्नैच्छन्त॒ स रस॒मह॑ वस॒न्ताय॒ प्राय॑च्छ॒- [प्राय॑च्छत्, यव॑-ङ्ग्री॒ष्मायौष॑धी-] 37

-द्यव॑-ङ्ग्री॒ष्मायौष॑धी-र्व॒र्॒षाभ्यो᳚ व्री॒हीञ्छ॒रदे॑ माषति॒लौ हे॑मन्तशिशि॒राभ्या॒-न्तेनेन्द्र॑-म्प्र॒जाप॑तिरयाजय॒-त्ततो॒ वा इन्द्र॒ इन्द्रो॑-ऽभव॒-त्तस्मा॑दाहु-रानुजाव॒रस्य॑ य॒ज्ञ इति॒ स ह्ये॑तेना-ऽग्रे-ऽय॑जतै॒ष ह॒ वै कु॒णप॑मत्ति॒ य-स्स॒त्रे प्र॑तिगृ॒ह्णाति॑ पुरुषकुण॒प-म॑श्वकुण॒प-ङ्गौर्वा अन्नं॒-येँन॒ पात्रे॒णान्न॒-म्बिभ्र॑ति॒ य-त्तन्न नि॒र्णेनि॑जति॒ ततो-ऽधि॒ [ततो-ऽधि॑, मल॑-ञ्जायत॒ एक॑ ए॒व] 38

मल॑-ञ्जायत॒ एक॑ ए॒व य॑जे॒तैको॒ हि प्र॒जाप॑ति॒-रार्ध्नो॒-द्द्वाद॑श॒ रात्री᳚र्दीक्षि॒त-स्स्या॒-द्द्वाद॑श॒ मासा᳚-स्सं​वँथ्स॒र-स्सं॑​वँथ्स॒रः प्र॒जाप॑तिः प्र॒जाप॑ति॒र्वावैष ए॒ष ह॒ त्वै जा॑यते॒ यस्तप॒सो-ऽधि॒ जाय॑ते चतु॒र्धा वा ए॒तास्ति॒स्रस्ति॑स्रो॒ रात्र॑यो॒ य-द्द्वाद॑शोप॒सदो॒ याः प्र॑थ॒मा य॒ज्ञ-न्ताभि॒-स्स-म्भ॑रति॒ या द्वि॒तीया॑ य॒ज्ञ-न्ताभि॒रा र॑भते॒ [य॒ज्ञ-न्ताभि॒रा र॑भते, यास्तृ॒तीयाः॒] 39

यास्तृ॒तीयाः॒ पात्रा॑णि॒ ताभि॒र्निर्णे॑निक्ते॒ याश्च॑तु॒र्थीरपि॒ ताभि॑रा॒त्मान॑-मन्तर॒त-श्शु॑न्धते॒ यो वा अ॑स्य प॒शुमत्ति॑ मा॒ग्ं॒सग्ं सो᳚-ऽत्ति॒ यः पु॑रो॒डाश॑-म्म॒स्तिष्क॒ग्ं॒ स यः प॑रिवा॒प-म्पुरी॑ष॒ग्ं॒ स य आज्य॑-म्म॒ज्जान॒ग्ं॒ स य-स्सोम॒ग्ग्॒ स्वेद॒ग्ं॒ सो-ऽपि॑ ह॒ वा अ॑स्य शीर्​ष॒ण्या॑ नि॒ष्पदः॒ प्रति॑ गृह्णाति॒ यो द्वा॑दशा॒हे प्र॑तिगृ॒ह्णाति॒ तस्मा᳚-द्द्वादशा॒हेन॒ न याज्य॑-म्पा॒प्मनो॒ व्यावृ॑त्त्यै ॥ 40 ॥
(अय॑च्छ॒ – दधि॑ – रभते – द्वादशा॒हेन॑ – च॒त्वारि॑ च) (अ. 10)

एक॑स्मै॒ स्वाहा॒ द्वाभ्या॒ग्॒ स्वाहा᳚ त्रि॒भ्य-स्स्वाहा॑ च॒तुर्भ्य॒-स्स्वाहा॑ प॒ञ्चभ्य॒-स्स्वाहा॑ ष॒ड्भ्य-स्स्वाहा॑ स॒प्तभ्य॒-स्स्वाहा᳚ ऽष्टा॒भ्य-स्स्वाहा॑ न॒वभ्य॒-स्स्वाहा॑ द॒शभ्य॒-स्स्वाहै॑ -काद॒शभ्य॒-स्स्वाहा᳚ द्वाद॒शभ्य॒-स्स्वाहा᳚ त्रयोद॒शभ्य॒-स्स्वाहा॑ चतुर्द॒शभ्य॒-स्स्वाहा॑ पञ्चद॒शभ्य॒-स्स्वाहा॑ षोड॒शभ्य॒-स्स्वाहा॑ सप्तद॒शभ्य॒-स्स्वाहा᳚ ऽष्टाद॒शभ्य॒-स्स्वाहै-का॒न्न विग्ं॑श॒त्यै स्वाहा॒ नव॑विग्ंशत्यै॒ स्वाहै-का॒न्न च॑त्वारि॒ग्ं॒शते॒ स्वाहा॒ नव॑चत्वारिग्ंशते॒ स्वाहै-का॒न्न ष॒ष्ट्यै स्वाहा॒ नव॑षष्ट्यै॒ स्वाहै -का॒न्नाशी॒त्यै स्वाहा॒ नवा॑शीत्यै॒ स्वाहैका॒न्न श॒ताय॒ स्वाहा॑ श॒ताय॒ स्वाहा॒ द्वाभ्याग्ं॑ श॒ताभ्या॒ग्॒ स्वाहा॒ सर्व॑स्मै॒ स्वाहा᳚ ॥ 41 ॥
(नव॑चत्वारिग्ंशते॒ स्वाहै-का॒न्नैक॑विग्ंशतिश्च) (अ. 11)

एक॑स्मै॒ स्वाहा᳚ त्रि॒भ्य-स्स्वाहा॑ प॒ञ्चभ्य॒-स्स्वाहा॑ स॒प्तभ्य॒-स्स्वाहा॑ न॒वभ्य॒-स्स्वाहै॑- काद॒शभ्य॒-स्स्वाहा᳚ त्रयोद॒शभ्य॒-स्स्वाहा॑ पञ्चद॒शभ्य॒-स्स्वाहा॑ सप्तद॒शभ्य॒-स्स्वाहैका॒न्न विग्ं॑श॒त्यै स्वाहा॒ नव॑विग्ंशत्यै॒ स्वाहैका॒न्न च॑त्वारि॒ग्ं॒शते॒ स्वाहा॒ नव॑चत्वारिग्ंशते॒ स्वाहैका॒न्न ष॒ष्ट्यै स्वाहा॒ नव॑षष्ट्यै॒ स्वाहैका॒न्ना शी॒त्यै स्वाहा॒ नवा॑शीत्यै॒ स्वाहैका॒न्न श॒ताय॒ स्वाहा॑ श॒ताय॒ स्वाहा॒ सर्व॑स्मै॒ स्वाहा᳚ ॥ 42 ॥
(एक॑स्मै त्रि॒भ्यः – प॑ञ्चा॒शत्) (अ. 12)

द्वाभ्या॒ग्॒ स्वाहा॑ च॒तुर्भ्य॒-स्स्वाहा॑ ष॒ड्भ्य-स्स्वाहा᳚ ऽष्टा॒भ्य-स्स्वाहा॑ द॒शभ्य॒-स्स्वाहा᳚ द्वाद॒शभ्य॒-स्स्वाहा॑ चतुर्द॒शभ्य॒-स्स्वाहा॑ षोड॒शभ्य॒-स्स्वाहा᳚ ऽष्टाद॒शभ्य॒-स्स्वाहा॑ विग्ंश॒त्यै स्वाहा॒ ऽष्टान॑वत्यै॒ स्वाहा॑ श॒ताय॒ स्वाहा॒ सर्व॑स्मै॒ स्वाहा᳚ ॥ 43 ॥
(द्वाभ्या॑म॒ष्टान॑वत्यै॒ – षड्विग्ं॑शतिः) (अ. 13)

त्रि॒भ्य-स्स्वाहा॑ प॒ञ्चभ्य॒-स्स्वाहा॑ स॒प्तभ्य॒-स्स्वाहा॑ न॒वभ्य॒-स्स्वाहै॑-काद॒शभ्य॒-स्स्वाहा᳚ त्रयोद॒शभ्य॒-स्स्वाहा॑ पञ्चद॒शभ्य॒-स्स्वाहा॑ सप्तद॒शभ्य॒-स्स्वाहैका॒न्न विग्ं॑श॒त्यै स्वाहा॒ नव॑विग्ंशत्यै॒ स्वाहैका॒न्न च॑त्वारि॒ग्ं॒शते॒ स्वाहा॒ नव॑चत्वारिग्ंशते॒ स्वाहैका॒न्न ष॒ष्ट्यै स्वाहा॒ नव॑षष्ट्यै॒ स्वाहैका॒न्ना ऽशी॒त्यै स्वाहा॒ नवा॑शीत्यै॒ स्वाहैका॒न्न श॒ताय॒ स्वाहा॑ श॒ताय॒ स्वाहा॒ सर्व॑स्मै॒ स्वाहा᳚ ॥ 44 ॥
(त्रि॒भ्यो᳚ – ऽष्टाचत्वारि॒ग्ं॒शत्) (अ. 14)

च॒तुर्भ्य॒-स्स्वाहा᳚ ऽष्टा॒भ्य-स्स्वाहा᳚ द्वाद॒शभ्य॒-स्स्वाहा॑ षोड॒शभ्य॒-स्स्वाहा॑ विग्ंश॒त्यै स्वाहा॒ षण्ण॑वत्यै॒ स्वाहा॑ श॒ताय॒ स्वाहा॒ सर्व॑स्मै॒ स्वाहा᳚ ॥ 45 ॥
(च॒तुर्भ्य॒-ष्षण्ण॑वत्यै॒ – षोड॑श) (अ. 15)

प॒ञ्चभ्य॒-स्स्वाहा॑ द॒शभ्य॒-स्स्वाहा॑ पञ्चद॒शभ्य॒-स्स्वाहा॑ विग्ंश॒त्यै स्वाहा॒ पञ्च॑नवत्यै॒ स्वाहा॑ श॒ताय॒ स्वाहा॒ सर्व॑स्मै॒ स्वाहा᳚ ॥ 46 ॥
(प॒ञ्चभ्यः॒ पञ्च॑नवत्यै॒ – चतु॑र्दश) (अ. 16)

द॒शभ्य॒-स्स्वाहा॑ विग्ंश॒त्यै स्वाहा᳚ त्रि॒ग्ं॒शते॒ स्वाहा॑ चत्वारि॒ग्ं॒शते॒ स्वाहा॑ पञ्चा॒शते॒ स्वाहा॑ ष॒ष्ट्यै स्वाहा॑ सप्त॒त्यै स्वाहा॑ ऽशी॒त्यै स्वाहा॑ नव॒त्यै स्वाहा॑ श॒ताय॒ स्वाहा॒ सर्व॑स्मै॒ स्वाहा᳚ ॥ 47 ॥
(द॒शभ्यो॒ – द्वाविग्ं॑शतिः) (अ. 17)

वि॒ग्ं॒श॒त्यै स्वाहा॑ चत्वारि॒ग्ं॒शते॒ स्वाहा॑ ष॒ष्ट्यै स्वाहा॑ ऽशी॒त्यै स्वाहा॑ श॒ताय॒ स्वाहा॒ सर्व॑स्मै॒ स्वाहा᳚ ॥ 48 ॥
(वि॒ग्ं॒श॒त्यै – द्वाद॑श) (अ. 18)

प॒ञ्चा॒शते॒ स्वाहा॑ श॒ताय॒ स्वाहा॒ द्वाभ्याग्ं॑ श॒ताभ्या॒ग्॒ स्वाहा᳚ त्रि॒भ्य-श्श॒तेभ्य॒-स्स्वाहा॑ च॒तुर्भ्य॑-श्श॒तेभ्य॒-स्स्वाहा॑ प॒ञ्चभ्य॑-श्श॒तेभ्य॒-स्स्वाहा॑ ष॒ड्भ्य-श्श॒तेभ्य॒-स्स्वाहा॑ स॒प्तभ्य॑-श्श॒तेभ्य॒-स्स्वाहा᳚ ऽष्टा॒भ्य-श्श॒तेभ्य॒-स्स्वाहा॑ न॒वभ्य॑-श्श॒तेभ्य॒-स्स्वाहा॑ स॒हस्रा॑य॒ स्वाहा॒ सर्व॑स्मै॒ स्वाहा᳚ ॥ 49 ॥
(प॒ञ्चा॒शते॒ – द्वात्रिग्ं॑शत्) (अ. 19)

श॒ताय॒ स्वाहा॑ स॒हस्रा॑य॒ स्वाहा॒ ऽयुता॑य॒ स्वाहा॑ नि॒युता॑य॒ स्वाहा᳚ प्र॒युता॑य॒ स्वाहा ऽर्बु॑दाय॒ स्वाहा॒ न्य॑र्बुदाय॒ स्वाहा॑ समु॒द्राय॒ स्वाहा॒ मद्ध्या॑य॒ स्वाहा ऽन्ता॑य॒ स्वाहा॑ परा॒र्धाय॒ स्वाहो॒षसे॒ स्वाहा॒ व्यु॑ष्ट्यै॒ स्वाहो॑देष्य॒ते स्वाहो᳚द्य॒ते स्वाहोदि॑ताय॒ स्वाहा॑ सुव॒र्गाय॒ स्वाहा॑ लो॒काय॒ स्वाहा॒ सर्व॑स्मै॒ स्वाहा᳚ ॥ 50 ॥
(श॒ताया॒-ऽष्टात्रिग्ं॑शत्) (अ. 20)

(सा॒ध्या-ष्ष॑ड् रा॒त्रं – कु॑सुरु॒बिन्द॑-स्सप्तरा॒त्रं – बृह॒स्पति॑रष्टरा॒त्रं – प्र॒जाप॑ति॒स्ताः, क्षुध॑न्नवरा॒त्रं – प्र॒जाप॑तिरकामयत॒ दश॑होतारात्र – मृ॒तव॑ – ऐन्द्रवाय॒वाग्रा᳚न् – गाय॒त्रो वै – प्र॒जाप॑ति॒-स्स द्वा॑दशरा॒त्रं – न वा -एक॑स्मा॒ – एक॑स्मै॒ – द्वाभ्यां᳚ – त्रि॒भ्यः – च॒तुर्भ्यः॑ – प॒ञ्चभ्यो॑ – द॒शभ्यो॑ – विग्ंश॒त्यै – प॑ञ्चा॒शते॑ – श॒ताय॑ – विग्ंश॒तिः )

(सा॒ध्या – अ॑स्मा इ॒मे लो॒का – गा॑य॒त्रं – ​वैँ तृ॒तीय॒ – मेक॑स्मै – पञ्चा॒शत् )

(सा॒ध्या, स्सर्व॑स्मै॒ स्वाहा᳚ )

॥ हरिः॑ ओम् ॥

॥ कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीय संहितायां सप्तमकाण्डे द्वितीयः प्रश्न-स्समाप्तः ॥

Leave a Comment