तैत्तिरीय उपनिषद् – ब्रह्मानंदवल्ली | Taittiriya Upanishad – Brahmanandvalli

तैत्तरीय उपनिषद् अत्यन्त महत्वपूर्ण प्राचीनतम दस उपनिषदों में सप्तम उपनिषद् है तथा शिक्षावल्ली, ब्रह्मानन्दवल्ली और भृगुवल्ली इन तीन खंडों में विभक्त है। ब्रह्मानंदवल्ली के सप्तम अनुवाक में जगत्‌ की उत्पत्ति असत्‌ से बतलाई गई है, किंतु ‘असत्‌’ इस उपनिषद् का पारिभाषिक शब्द है जो अभावसूचक न होकर अव्याकृत ब्रह्म का बोधक है, एवं जगत्‌ को सत्‌ नाम देकर उसे ब्रह्म का व्याकृत रूप बतलाया है। ब्रह्म रस अथवा आनंद स्वरूप हैं।

तैत्तिरीय उपनिषद् – ब्रह्मानंदवल्ली स्तोत्र | Taittiriya Upanishad – Brahmanandvalli Stotra

(तै. आ. 8-1-1)

ॐ स॒ह ना॑ववतु । स॒ह नौ॑ भुनक्तु । स॒ह वी॒र्य॑-ङ्करवावहै । ते॒ज॒स्विना॒वधी॑तमस्तु॒ मा वि॑द्विषा॒वहै᳚ । ॐ शान्ति॒-श्शान्ति॒-श्शान्तिः॑ ॥

ब्र॒ह्म॒विदा᳚प्नोति॒ परम्᳚ । तदे॒षा-ऽभ्यु॑क्ता । स॒त्य-ञ्ज्ञा॒नम॑न॒न्त-म्ब्रह्म॑ । यो वेद॒ निहि॑त॒-ङ्गुहा॒या-म्पर॒मे व्यो॑मन्न् । सो᳚-ऽश्नु॒ते सर्वा॒न्कामा᳚न्​थ्स॒ह । ब्रह्म॑णा विप॒श्चितेति॑ ॥ तस्मा॒द्वा ए॒तस्मा॑दा॒त्मन॑ आका॒शस्सम्भू॑तः । आ॒का॒शाद्वा॒युः । वा॒योर॒ग्निः । अ॒ग्नेरापः॑ । अ॒द्भ्यः पृ॑थि॒वी । पृ॒थि॒व्या ओष॑धयः । ओष॑धी॒भ्यो-ऽन्नम्᳚ । अन्ना॒त्पुरु॑षः । स वा एष पुरुषो-ऽन्न॑रस॒मयः । तस्येद॑मेव॒ शिरः । अय-न्दक्षि॑णः प॒क्षः । अयमुत्त॑रः प॒क्षः । अयमात्मा᳚ । इद-म्पुच्छ॑-म्प्रति॒ष्ठा । तदप्येष श्लो॑को भ॒वति ॥ 1 ॥
इति प्रथमो-ऽनुवाकः ॥

अन्ना॒द्वै प्र॒जाः प्र॒जाय॑न्ते । याः काश्च॑ पृथि॒वीग् श्रि॒ताः । अथो॒ अन्ने॑नै॒व जी॑वन्ति । अथै॑न॒दपि॑ यन्त्यन्त॒तः । अन्न॒ग्ं॒ हि भू॒ताना॒-ञ्ज्येष्ठम्᳚ । तस्मा᳚थ्सर्वौष॒धमु॑च्यते । सर्वं॒-वैँ ते-ऽन्न॑माप्नुवन्ति । ये-ऽन्न॒-म्ब्रह्मो॒पास॑ते । अन्न॒ग्ं॒ हि भू॒ताना॒-ञ्ज्येष्ठम्᳚ । तस्मा᳚थ्सर्वौष॒धमु॑च्यते । अन्ना᳚द्भू॒तानि॒ जाय॑न्ते । जाता॒न्यन्ने॑न वर्धन्ते । अद्यते-ऽत्ति च॑ भूता॒नि । तस्मादन्न-न्तदुच्य॑त इ॒ति । तस्माद्वा एतस्मादन्न॑रस॒मयात् । अन्यो-ऽन्तर आत्मा᳚ प्राण॒मयः । तेनै॑ष पू॒र्णः । स वा एष पुरुषवि॑ध ए॒व । तस्य पुरु॑षवि॒धताम् । अन्वय॑-म्पुरुष॒विधः । तस्य प्राण॑ एव॒ शिरः । व्यानो दक्षि॑णः प॒क्षः । अपान उत्त॑रः प॒क्षः । आका॑श आ॒त्मा । पृथिवी पुच्छ॑-म्प्रति॒ष्ठा । तदप्येष श्लो॑को भ॒वति ॥ 1 ॥
इति द्वितीयो-ऽनुवाकः ॥

प्रा॒ण-न्दे॒वा अनु॒प्राण॑न्ति । म॒नु॒ष्याः᳚ प॒शव॑श्च॒ ये । प्रा॒णो हि भू॒ताना॒मायुः॑ । तस्मा᳚थ्सर्वायु॒षमु॑च्यते । सर्व॑मे॒व त॒ आयु॑र्यन्ति । ये प्रा॒ण-म्ब्रह्मो॒पास॑ते । प्राणो हि भूता॑नामा॒युः । तस्माथ्सर्वायुषमुच्य॑त इ॒ति । तस्यैष एव शारी॑र आ॒त्मा । यः॑ पूर्व॒स्य । तस्माद्वा एतस्मा᳚त्प्राण॒मयात् । अन्यो-ऽन्तर आत्मा॑ मनो॒मयः । तेनै॑ष पू॒र्णः । स वा एष पुरुषवि॑ध ए॒व । तस्य पुरु॑षवि॒धताम् । अन्वय॑-म्पुरुष॒विधः । तस्य यजु॑रेव॒ शिरः । ऋग्दक्षि॑णः प॒क्षः । सामोत्त॑रः प॒क्षः । आदे॑श आ॒त्मा । अथर्वाङ्गिरसः पुच्छ॑-म्प्रति॒ष्ठा । तदप्येष श्लो॑को भ॒वति ॥ 1 ॥
इति तृतीयो-ऽनुवाकः ॥

यतो॒ वाचो॒ निव॑र्तन्ते । अप्रा᳚प्य॒ मन॑सा स॒ह । आनन्द-म्ब्रह्म॑णो वि॒द्वान् । न बिभेति कदा॑चने॒ति । तस्यैष एव शारी॑र आ॒त्मा । यः॑ पूर्व॒स्य । तस्माद्वा एतस्मा᳚न्मनो॒मयात् । अन्यो-ऽन्तर आत्मा वि॑ज्ञान॒मयः । तेनै॑ष पू॒र्णः । स वा एष पुरुषवि॑ध ए॒व । तस्य पुरु॑षवि॒धताम् । अन्वय॑-म्पुरुष॒विधः । तस्य श्र॑द्धैव॒ शिरः । ऋत-न्दक्षि॑णः प॒क्षः । सत्यमुत्त॑रः प॒क्षः । यो॑ग आ॒त्मा । महः पुच्छ॑-म्प्रति॒ष्ठा । तदप्येष श्लो॑को भ॒वति ॥ 1 ॥
इति चतुर्थो-ऽनुवाकः ॥

वि॒ज्ञानं॑-यँ॒ज्ञ-न्त॑नुते । कर्मा॑णि तनु॒ते-ऽपि॑ च । वि॒ज्ञान॑-न्दे॒वास्सर्वे᳚ । ब्रह्म॒ ज्येष्ठ॒मुपा॑सते । वि॒ज्ञान॒-म्ब्रह्म॒ चेद्वेद॑ । तस्मा॒च्चेन्न प्र॒माद्य॑ति । श॒रीरे॑ पाप्म॑नो हि॒त्वा । सर्वान्कामान्​थ्समश्नु॑त इ॒ति । तस्यैष एव शारी॑र आ॒त्मा । यः॑ पूर्व॒स्य । तस्माद्वा एतस्माद्वि॑ज्ञान॒मयात् । अन्यो-ऽन्तर आत्मा॑-ऽऽनन्द॒मयः । तेनै॑ष पू॒र्णः । स वा एष पुरुषवि॑ध ए॒व । तस्य पुरु॑षवि॒धताम् । अन्वय॑-म्पुरुष॒विधः । तस्य प्रिय॑मेव॒ शिरः । मोदो दक्षि॑णः प॒क्षः । प्रमोद उत्त॑रः प॒क्षः । आन॑न्द आ॒त्मा । ब्रह्म पुच्छ॑-म्प्रति॒ष्ठा । तदप्येष श्लो॑को भ॒वति ॥ 1 ॥
इति पञ्चमो-ऽनुवाकः ॥

अस॑न्ने॒व स॑ भवति । अस॒द्ब्रह्मेति॒ वेद॒ चेत् । अस्ति ब्रह्मेति॑ चेद्वे॒द । सन्तमेन-न्ततो वि॑दुरि॒ति । तस्यैष एव शारी॑र आ॒त्मा । यः॑ पूर्व॒स्य । अथातो॑-ऽनुप्र॒श्नाः । उ॒तावि॒द्वान॒मुं-लोँ॒क-म्प्रेत्य॑ । कश्च॒न ग॑च्छ॒ती(3) । आहो॑ वि॒द्वान॒मुं-लोँ॒क-म्प्रेत्य॑ । कश्चि॒थ्सम॑श्नु॒ता(3) उ॒ । सो॑-ऽकामयत । ब॒हुस्या॒-म्प्रजा॑ये॒येति॑ । स तपो॑-ऽतप्यत । स तप॑स्त॒प्त्वा । इ॒दग्ं सर्व॑मसृजत । यदि॒द-ङ्किञ्च॑ । तथ्सृ॒ष्ट्वा । तदे॒वानु॒प्रावि॑शत् । तद॑नु प्र॒विश्य॑ । सच्च॒ त्यच्चा॑भवत् । नि॒रुक्त॒-ञ्चानि॑रुक्त-ञ्च । नि॒लय॑न॒-ञ्चानि॑लयन-ञ्च । वि॒ज्ञान॒-ञ्चावि॑ज्ञान-ञ्च । सत्य-ञ्चानृत-ञ्च स॑त्यम॒भवत् । यदि॑द-ङ्कि॒ञ्च । तत्सत्यमि॑त्याच॒क्षते । तदप्येष श्लो॑को भ॒वति ॥ 1 ॥
इति षष्ठो-ऽनुवाकः ॥

अस॒द्वा इ॒दमग्र॑ आसीत् । ततो॒ वै सद॑जायत । तदात्मानग्ग् स्वय॑मकु॒रुत । तस्मात्तथ्सुकृतमुच्य॑त इ॒ति । यद्वै॑ तथ्सु॒कृतम् । र॑सो वै॒ सः । रसग्ग् ह्येवायं-लँब्ध्वा-ऽऽन॑न्दी भ॒वति । को ह्येवान्या᳚त्कः प्रा॒ण्यात् । यदेष आकाश आन॑न्दो न॒ स्यात् । एष ह्येवा-ऽऽन॑न्दया॒ति । य॒दा ह्ये॑वैष॒ एतस्मिन्नदृश्ये-ऽनात्म्ये-ऽनिरुक्ते-ऽनिलयने-ऽभयं
प्रति॑ष्ठां-विँ॒न्दते । अथ सो-ऽभय-ङ्ग॑तो भ॒वति । य॒दा ह्ये॑वैष॒ एतस्मिन्नुदरमन्त॑र-ङ्कु॒रुते । अथ तस्य भ॑य-म्भ॒वति । तत्त्वेव भयं-विँदुषो-ऽम॑न्वान॒स्य । तदप्येष श्लो॑को भ॒वति ॥ 1 ॥
इति सप्तमो-ऽनुवाकः ॥

भी॒षा-ऽस्मा॒द्वातः॑ पवते । भी॒षोदे॑ति॒ सूर्यः॑ । भीषा-ऽस्मादग्नि॑श्चेन्द्र॒श्च । मृत्युर्धावति पञ्च॑म इ॒ति । सैषा-ऽऽनन्दस्य मीमाग्ं॑सा भ॒वति । युवा स्याथ्साधुयु॑वा-ऽध्या॒यकः । आशिष्ठो दृढिष्ठो॑ बलि॒ष्ठः । तस्येय-म्पृथिवी सर्वा वित्तस्य॑ पूर्णा॒ स्यात् । स एको मानुष॑ आन॒न्दः । ते ये शत-म्मानुषा॑ आन॒न्दाः ॥ 1 ॥
स एको मनुष्यगन्धर्वाणा॑मान॒न्दः । श्रोत्रियस्य चाकाम॑हत॒स्य । ते ये शत-म्मनुष्यगन्धर्वाणा॑मान॒न्दाः । स एको देवगन्धर्वाणा॑मान॒न्दः । श्रोत्रियस्य चाकाम॑हत॒स्य । ते ये शत-न्देवगन्धर्वाणा॑मान॒न्दाः । स एकः पितृणा-ञ्चिरलोकलोकाना॑मान॒न्दः । श्रोत्रियस्य चाकाम॑हत॒स्य । ते ये शत-म्पितृणा-ञ्चिरलोकलोकाना॑मान॒न्दाः । स एक आजानजाना-न्देवाना॑मान॒न्दः ॥ 2 ॥
श्रोत्रियस्य चाकाम॑हत॒स्य । ते ये शतमाजानजाना-न्देवाना॑मान॒न्दाः । स एकः कर्मदेवाना-न्देवाना॑मान॒न्दः । ये कर्मणा देवान॑पिय॒न्ति । श्रोत्रियस्य चाकाम॑हत॒स्य । ते ये शत-ङ्कर्मदेवाना-न्देवाना॑मान॒न्दाः । स एको देवाना॑मान॒न्दः । श्रोत्रियस्य चाकाम॑हत॒स्य । ते ये शत-न्देवाना॑मान॒न्दाः । स एक इन्द्र॑स्या-ऽऽन॒न्दः ॥ 3 ॥
श्रोत्रियस्य चाकाम॑हत॒स्य । ते ये शतमिन्द्र॑स्या-ऽऽन॒न्दाः । स एको बृहस्पते॑रान॒न्दः । श्रोत्रियस्य चाकाम॑हत॒स्य । ते ये शत-म्बृहस्पते॑रान॒न्दाः । स एकः प्रजापते॑रान॒न्दः । श्रोत्रियस्य चाकाम॑हत॒स्य । ते ये शत-म्प्रजापते॑रान॒न्दाः । स एको ब्रह्मण॑ आन॒न्दः । श्रोत्रियस्य चाकाम॑हत॒स्य ॥ 4 ॥
स यश्चा॑य-म्पु॒रुषे । यश्चासा॑वादि॒त्ये । स एकः॑ । स य॑ एवं॒​विँत् । अस्माल्लो॑कात्प्रे॒त्य । एतमन्नमयमात्मानमुप॑सङ्क्रा॒मति । एत-म्प्राणमयमात्मानमुप॑सङ्क्रा॒मति । एत-म्मनोमयमात्मानमुप॑सङ्क्रा॒मति । एतं-विँज्ञानमयमात्मानमुप॑सङ्क्रा॒मति । एतमानन्दमयमात्मानमुप॑सङ्क्रा॒मति । तदप्येष श्लो॑को भ॒वति ॥ 5 ॥
इत्यष्टमो-ऽनुवाकः ॥

यतो॒ वाचो॒ निव॑र्तन्ते । अप्रा᳚प्य॒ मन॑सा स॒ह । आनन्द-म्ब्रह्म॑णो वि॒द्वान् । न बिभेति कुत॑श्चने॒ति । एतग्ं ह वाव॑ न त॒पति । किमहग्ं साधु॑ नाक॒रवम् । किमह-म्पापमकर॑वमि॒ति । स य एवं-विँद्वानेते आत्मा॑नग्ग् स्पृ॒णुते । उ॒भे ह्ये॑वैष॒ एते आत्मा॑नग्ग् स्पृ॒णुते । य ए॒वं-वेँद॑ । इत्यु॑प॒निष॑त् ॥ 1 ॥
इति नवमो-ऽनुवाकः ॥

ॐ स॒ह ना॑ववतु । स॒ह नौ॑ भुनक्तु । स॒ह वी॒र्य॑-ङ्करवावहै । ते॒ज॒स्विना॒वधी॑तमस्तु॒ मा वि॑द्विषा॒वहै᳚ । ॐ शान्ति॒-श्शान्ति॒-श्शान्तिः॑ ॥

॥ हरिः॑ ओम् ॥
॥ श्री कृष्णार्पणमस्तु ॥

सुनें तैत्तिरीय उपनिषद् ब्रह्मानंदवल्ली स्तोत्र | Listen Taittiriya Upanisha Brahmanandvalli Stotra

तैत्तिरीय उपनिषद् ब्रह्मानंदवल्ली || Taittiriya Upanisha Brahmanandvalli || ASA “Stuti”

तैत्तिरीय उपनिषद् ब्रह्मानंदवल्ली का संक्षिप्त अर्थ | Taittiriya Upanisha Brahmanandvalli Brief Meaning in Hindi

[ वह परमात्मा ] हम | आचार्य और शिष्य ] दोनों की साथ-साथ रक्षा करे, हम दोनों का साथ-साथ पालन करे, हम साथ साथ वीर्यलाभ करे, हमारा अध्ययन किया हुआ तेजस्वी हो और हम परस्पर द्वेष न करे । तीनों प्रकार के प्रतिबन्धों की शान्ति हो | ब्रह्मवेत्ता परमात्मा को प्राप्त कर लेता है. | उसके विषय में यह [ श्रति ] कही गयी है—ब्रह्म सत्य, ज्ञान और अनन्त है |” जो पुरुष उसे बुद्धिरूप परम आकाश में निहित जानता है, वह सर्वज्ञ बह्मरूप से एक साथ ही सम्पूर्ण भोगों को प्राप्त कर लेता है । उस इस आत्मा से ही आकाश उत्पन्न हुआ । आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, ब्रह्मवेत्ता परमात्मा को प्राप्त कर लेता है. | उसके विषय में यह [श्रति ] कही गयी है – ब्रह्म सत्य, ज्ञान और अनन्त है |” जो पुरुष उसे बुद्धिरूप परम आकाश में निश्चित जानता है, वह सर्वज्ञ बह्मरूप से एक साथ ही सम्पूर्ण भोगों को प्राप्त कर लेता है । उस इस आत्मा से ही आकाश उत्पन्न हुआ । आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल,जल से पृथिवी, पृथिवी से ओषधियाँ, ओषधियों से अन्न और अन्न से पुरुष उत्पन्न हुआ । वह यह पुरुष अन्न एवं रसमय ही है। उसका यह [शिर] ही शिर है, यह [ दक्षिण वाहु ) ही दक्षिण पक्ष है, यह [ वाम वाह ] वामपक्ष है, यह [ शरीर का मध्यसाग ] आत्मा है और यह [ नीचे का भाग ] पुच्छ प्रतिष्ठा है । उसके विषय में ही यह लोक है ॥ १ ॥ अन्न से ही प्रजा उत्पन्न होती है | जो कुछ प्रजा प्रथियी कों आश्रित करके स्थित है बह सब अन्न से ही उत्पन्न होती है; फिर वह अन्न से ही जीवित रहती है और अन्त में उसी में लीन हो जाती है, क्योंकि अन्न ही प्राणियों का ज्येष्ट ( अग्नज–पहले उत्पन्न होने वाला ) है। इसी से वह सर्वोपय कहा जाता है | जो लोग “अन्न ही ब्रह्म है” इस प्रकार उपासना करते हैं वे निश्चय ही सम्पूर्ण अन्न प्राप्त करते हैं । अन्न ही आगियों में बड़ा है; इसलिए वह सर्वोपय कहलाता है | अन्न से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर अन्न से ही बुद्धि को प्राप्त होते हैं । अन्न प्राणियों द्वारा खाया जाता है और वह भी उन्ही को खाता है। इसी से वह “अन्न कहा जाता है | उस इस अन्न रसमय पिण्ड से, उसके भीतर रहने वाला दूसरा शरीर प्राणमय है । उसके द्वारा यह ( अन्नमय कोश ) परिपूर्ण है । वह यह ( प्राणमय कोश ) भी पुरुताकार ही है। उस ( अन्नमय कोश ) की पुरुषाकारता के अनुसार ही यह भी पुरुषाकार है। उसका प्राण ही शिर हैं ) व्यान दक्षिण पक्ष है। अपान उत्तर पक्ष है । आकाश आत्मा ( मध्यभाग ) है और पृथिवी पुचछ–प्रतिष्ठा है.। उसके विषय में ही यह लोक हैं ॥ १॥ देवगण प्राण के अनुगामी होकर प्राणन-क्रिया करते हैं तथा जो मनुष्य और पशु आदि हैं [ वे थी प्राणन-क्रिया से ही चेशभब्रान्‌ होते हैं ]। आण ही प्राणियों की आयु (जीवन) है। इसीलिये वह सायुष कहलाता है | जो प्राण को अह्मरूपसे उपासना करते हैं थे पूर्ण आयु को प्राप्त होते हैं । प्राण ही प्राणियों की आयु है। इसडिये वह ‘सर्वायुषा कहलाता है | उस पूर्वोक्त ( अन्नभव कोश ) का यही देहस्थित आत्मा है । उस इस प्राणमय कोश से दूसरा इसके भीतर रहने वाला आत्मा मनोमय है। उसके द्वारा यह पूर्ण है । वह यह [ मनोमय कोश ] भी पुरुषाकार ही है | उस (प्राणमय कोश) की पुरुषाकारता के अनुसार ही यह भी पुरुषाकार है। यजुः ही उसका शिर है, ऋक दक्षिण पक्ष है, साम उत्तर पक्ष है, आदेश आत्मा है तथा अथर्वान्विसस पुच्छ– अ्रतिष्ठा है। उसके विषय में ही यह लोक है ॥१॥ जहाँ से मन के सहित वाणी उसे न पाकर आती है उस ब्रह्मानंद कों जानने वाला पुरुष कभी भय को प्राप्त नहीं होता | यह जो ( मनोमय शरीर ] है वहीं उस अपने पूर्वबर्ती [प्राणमय कोश] का शारीरिक आत्मा हैं | उस इस मनोमय से दूसरा इसका अंतर-आत्मा विज्ञानमय है । उसके द्वारा यह पूर्ण हैं। वह यह विज्ञानमय भी पुरुषाकार दी है । उस [मनोमय] की पुरुषाकारता के अनुसार ही यह भी पुरुषाकार है। उसका श्रद्धा ही शिर है | ऋतु दक्षिण पक्ष है । सत्य उत्तर पक्ष है।योग आत्मा ( मध्यभाग ) है. और महत्तत्त्व पुच्छ-प्रतिष्ठा है । उसके विषय में ही यह लोक है ॥ श् विज्ञान ( विज्ञानवान्‌ पुरुष ) यज्ञ का तिस्तार करता है और वही कर्मो का भी विस्तार करता है । सम्पूर्ण देव ज्ये्ठ विज्ञान-अक्ष की उपासना करते हैं । यदि साधक ‘विज्ञान ब्रह्म है ? ऐसा जान जाय और फिर उससे उम्माद न करे तो अपने शरीर के सारे पापों कों त्यागकर वह समस्त कामनाओं ( भोगों ) को पूर्णतया प्राप्त कर लेता है । यह जो विज्ञानमय है वही उस अपने पूर्ववर्ती मनोमय शरीर का आत्मा है | उस इस विज्ञानमय से दूसरा इसका अन्तर्वर्ती आत्मा आनन्दमय है। उस आनन्दमय के द्वारा यह पूर्ण है। वह यह आनन्दमय भी पुरुषाकार ही है। उस ( विज्ञानमय ) की पुरुषाकारता के समान दी यह पुरुषाकार है । उसका प्रिय ही शिर है, मोद दक्षिण पक्ष है, अमोद उत्तर पक्ष है, आनन्द आत्मा है. और अह्म पछ -प्रतीक्षा है ! उसके विषय में ही यह लोक है॥ १॥ यदि पुरुष “ब्रह्म असत्‌ है? ऐसा जानता है तो वह स्वयं भी असत्‌ ही हो जाता है। और यदि ऐसा जानता है | [ वह परमात्मा ] हम | आचार्य और शिष्य ] दोनों की साथ-साथ रक्षा करे, हम दोनों का साथ-साथ पालन करे, हम साथ साथ वीर्यलाभ करे, हमारा अध्ययन किया हुआ तेजस्वी हो और हम परस्पर द्वेष न करे । तीनों प्रकार के प्रतिबन्धों की शान्ति हो | ब्रह्मवेत्ता परमात्मा को प्राप्त कर लेता है. | उसके विषय में यह [ श्रति ] कही गयी है—ब्रह्म सत्य, ज्ञान और अनन्त है |” जो पुरुष उसे बुद्धिरूप परम आकाश में निहित जानता है, वह सर्वज्ञ बह्मरूप से एक साथ ही सम्पूर्ण भोगों को प्राप्त कर लेता है । उस इस आत्मा से ही आकाश उत्पन्न हुआ । आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, ब्रह्मवेत्ता परमात्मा को प्राप्त कर लेता है. | उसके विषय में यह [श्रति ] कही गयी है – ब्रह्म सत्य, ज्ञान और अनन्त है |” जो पुरुष उसे बुद्धिरूप परम आकाश में निश्चित जानता है, वह सर्वज्ञ बह्मरूप से एक साथ ही सम्पूर्ण भोगों को प्राप्त कर लेता है । उस इस आत्मा से ही आकाश उत्पन्न हुआ । आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल,जल से पृथिवी, पृथिवी से ओषधियाँ, ओषधियों से अन्न और अन्न से पुरुष उत्पन्न हुआ । वह यह पुरुष अन्न एवं रसमय ही है। उसका यह [शिर] ही शिर है, यह [ दक्षिण वाहु ) ही दक्षिण पक्ष है, यह [ वाम वाह ] वामपक्ष है, यह [ शरीर का मध्यसाग ] आत्मा है और यह [ नीचे का भाग ] पुच्छ प्रतिष्ठा है । उसके विषय में ही यह लोक है ॥ १ ॥ अन्न से ही प्रजा उत्पन्न होती है | जो कुछ प्रजा प्रथियी कों आश्रित करके स्थित है बह सब अन्न से ही उत्पन्न होती है; फिर वह अन्न से ही जीवित रहती है और अन्त में उसी में लीन हो जाती है, क्योंकि अन्न ही प्राणियों का ज्येष्ट ( अग्नज–पहले उत्पन्न होने वाला ) है। इसी से वह सर्वोपय कहा जाता है | जो लोग “अन्न ही ब्रह्म है” इस प्रकार उपासना करते हैं वे निश्चय ही सम्पूर्ण अन्न प्राप्त करते हैं । अन्न ही आगियों में बड़ा है; इसलिए वह सर्वोपय कहलाता है | अन्न से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर अन्न से ही बुद्धि को प्राप्त होते हैं । अन्न प्राणियों द्वारा खाया जाता है और वह भी उन्ही को खाता है। इसी से वह “अन्न कहा जाता है | उस इस अन्न रसमय पिण्ड से, उसके भीतर रहने वाला दूसरा शरीर प्राणमय है । उसके द्वारा यह ( अन्नमय कोश ) परिपूर्ण है । वह यह ( प्राणमय कोश ) भी पुरुताकार ही है। उस ( अन्नमय कोश ) की पुरुषाकारता के अनुसार ही यह भी पुरुषाकार है। उसका प्राण ही शिर हैं ) व्यान दक्षिण पक्ष है। अपान उत्तर पक्ष है । आकाश आत्मा ( मध्यभाग ) है और पृथिवी पुचछ–प्रतिष्ठा है.। उसके विषय में ही यह लोक हैं ॥ १॥ देवगण प्राण के अनुगामी होकर प्राणन-क्रिया करते हैं तथा जो मनुष्य और पशु आदि हैं [ वे थी प्राणन-क्रिया से ही चेशभब्रान्‌ होते हैं ]। आण ही प्राणियों की आयु (जीवन) है। इसीलिये वह सायुष कहलाता है | जो प्राण को अह्मरूपसे उपासना करते हैं थे पूर्ण आयु को प्राप्त होते हैं । प्राण ही प्राणियों की आयु है। इसडिये वह ‘सर्वायुषा कहलाता है | उस पूर्वोक्त ( अन्नभव कोश ) का यही देहस्थित आत्मा है । उस इस प्राणमय कोश से दूसरा इसके भीतर रहने वाला आत्मा मनोमय है। उसके द्वारा यह पूर्ण है । वह यह [ मनोमय कोश ] भी पुरुषाकार ही है | उस (प्राणमय कोश) की पुरुषाकारता के अनुसार ही यह भी पुरुषाकार है। यजुः ही उसका शिर है, ऋक दक्षिण पक्ष है, साम उत्तर पक्ष है, आदेश आत्मा है तथा अथर्वान्विसस पुच्छ– अ्रतिष्ठा है। उसके विषय में ही यह लोक है ॥१॥ जहाँ से मन के सहित वाणी उसे न पाकर आती है उस ब्रह्मानंद कों जानने वाला पुरुष कभी भय को प्राप्त नहीं होता | यह जो ( मनोमय शरीर ] है वहीं उस अपने पूर्वबर्ती [प्राणमय कोश] का शारीरिक आत्मा हैं | उस इस मनोमय से दूसरा इसका अंतर-आत्मा विज्ञानमय है । उसके द्वारा यह पूर्ण हैं। वह यह विज्ञानमय भी पुरुषाकार दी है । उस [मनोमय] की पुरुषाकारता के अनुसार ही यह भी पुरुषाकार है। उसका श्रद्धा ही शिर है | ऋतु दक्षिण पक्ष है । सत्य उत्तर पक्ष है।योग आत्मा ( मध्यभाग ) है. और महत्तत्त्व पुच्छ-प्रतिष्ठा है । उसके विषय में ही यह लोक है ॥ श् विज्ञान ( विज्ञानवान्‌ पुरुष ) यज्ञ का तिस्तार करता है और वही कर्मो का भी विस्तार करता है । सम्पूर्ण देव ज्ये्ठ विज्ञान-अक्ष की उपासना करते हैं । यदि साधक ‘विज्ञान ब्रह्म है ? ऐसा जान जाय और फिर उससे उम्माद न करे तो अपने शरीर के सारे पापों कों त्यागकर वह समस्त कामनाओं ( भोगों ) को पूर्णतया प्राप्त कर लेता है । यह जो विज्ञानमय है वही उस अपने पूर्ववर्ती मनोमय शरीर का आत्मा है | उस इस विज्ञानमय से दूसरा इसका अन्तर्वर्ती आत्मा आनन्दमय है। उस आनन्दमय के द्वारा यह पूर्ण है। वह यह आनन्दमय भी पुरुषाकार ही है। उस ( विज्ञानमय ) की पुरुषाकारता के समान दी यह पुरुषाकार है । उसका प्रिय ही शिर है, मोद दक्षिण पक्ष है, अमोद उत्तर पक्ष है, आनन्द आत्मा है. और अह्म पछ -प्रतीक्षा है ! उसके विषय में ही यह लोक है॥ १॥ यदि पुरुष “ब्रह्म असत्‌ है? ऐसा जानता है तो वह स्वयं भी असत्‌ ही हो जाता है। और यदि ऐसा जानता है कि “ह्म है? तो [अद्वेत्ता-जन ] उसे सत्‌ समझते हैं.। उस पूर्वकथित ( बिज्ञानमय ) का यह जो [ आनन्दमय ] है शरीर-स्थित आत्मा है। अब ( आचार्यका ऐसा उपदेश सुनने के अनन्तर शिष्य के ) ये अजुप्रश्न हैं–क्या कोई अविद्वान्‌ पुरुष भो इस शरीर को छोड़ने के अनन्तर परमात्मा को प्राप्त हो सकता है अथवा कोई विद्वान् भी इस शरीर को छोड़ने के अनन्तर परमात्मा को पहले यह [ जगत्‌ ] असत्‌ ( अव्याकृत ब्रह्मरूप) ही था। उसी से सत्‌ ( नाम-रूपात्मक व्यक्त ) की उत्पत्ति हुईँ। उस जन्तु ने स्वयं अपने को ही [ नाम-रूपत्मक जगदरूप से ] रचा | इसलिये वह प्रकृत (स्वयं रचा हुआ ) कहा जाता है | वह जो प्रसिद्ध सुकृत है सो निश्चय रस ही है । इस रस को पाकर पुरुप आनन्दी हो जाता है । यदि हृदयाकाश में स्थित यह आनन्द ( आनन्दस्वरूप आत्मा ) न होता तो कौन व्यक्ति अपान-क्रिया करता और कौन प्राणन-क्रिया करता ? यही तो उन्हें आनन्दित करता है। जिस समय यह साधक इस अदरय, अशरीर, अनिर्वाच्य और निराधार ब्रह्मा में अमय-सिति प्राप्त करता है. उस समय यह अभय को प्राप्त हो जाता है; और जब यह इसमे थोड़ा भी भेद करता है तो इसे भय प्राप्त होता है। वह ब्रह्मा ही भेददर्शी विद्यान के लिये मयरूप है । इसी अर्थ में यह लोक है ॥ १॥ इसके भय से वायु चलता है, इसी के भय से सूर्य उदय होता है तथा इसी के भय से अग्नि, इन्द्र और पांचों मृत्यु दौड़ता है। अब यह [ इस अद्यके ] आनन्द की मीमांसा हैँ—साधु स्वभाव वाला नवयुवक, वेद पढ़ा हुआ, अत्यन्त आशावान्‌ [ कभी निराश न होने वाला ] तथा अत्यन्त दढ़ और बलिष्ट हो एवं उसीकी यह धन-धान्य से पूर्ण सम्पूर्ण प्रयिद्ची मी हो । [ उसका जो आनन्द है ] वह एक मालुप आनन्द है; ऐसे जो सी मानुष आनन्द हैं।॥१॥ वही मनुष्य-गन्धर्रवो का एक आनन्द है तथा वह अकामद्त ( जो कामना से पीड़ित नहीं है उस ) ओवियकों भी प्राप्त है। मनुष्य-गन्धर्वो के जो सी आनन्द हैं. वही देवगन्धर्व का एक आनन्द हैं और वह अकामहत श्रत्रिय कों भी प्राप्त है। देवगन्धर्व कि जो सी आनन्द हैं वही नित्यलोक में रहने वाले “पितृगण का
एक आनन्द हैं और वह अकामहत श्रत्रिय कों भी प्राप्त है। चिरलोक- निवासी पितृगण के जो सी आनन्द हैं वही आजानज देबताओं का एक आनन्द है ॥ २॥ और वह अकामहत श्रोत्रियों को भी प्राप्त है। आजानज देवताओं के जो सौ आनन्द हैं बही कर्मदेव देवताओं का, जो कि [ अभिह्त्रादि ] कर्म करके देवत्व को प्राप्त होते हैं, एक आनन्द है और बह अकामहत श्रोत्रियकों भी प्राप्त है। कर्मदेव देवताओं के .जो सो आनन्द हैं वही देवताओं का एक आनन्द है और वह अकामहत श्रोत्रिय-को भी प्राप्त है। देवताओं के जो सी आनन्द हैं वही इन्द्र का एक आनन्द है ॥ ३॥ तथा वह, भकामहत श्रोत्रिय कों भी प्राप्त है.। इद्र के जो सौ आनन्द हैं वही बृहस्पति का एक आनन्द है. और वह अकामहत ओनिय को भी प्राप्त है । बृहस्पति के जो सौ आनन्द हैं. वही प्रजापति का एक आनन्द है और वह अकामहत श्रत्रिय को भी प्राप्त है। प्रजापति के जो सौ आनन्द हैं वही ब्रह्मा का एक आनन्द है और बह अकामहत श्रत्रिय को भी प्राप्त है ॥

तैत्तिरीय उपनिषद् ब्रह्मानंदवल्ली की अन्य जानकारी | Taittiriya Upanisha Brahmanandvalli Ki Anya Jankari

ब्रह्मानंदवल्ली में 9 अनुवाक हैं । उनमें वर्णित विषय निम्नलिखित हैं-

अनुवाक १ विश्व की उत्पत्ति ब्रह्मा से ही हुई है।
अनुवाक २ अन्न से ही सभी वस्तुओं की उत्पत्ति हुई है।
अनुवाक ३ प्राण से ही सभी जीवित हैं।
अनुवाकः ४ ब्रह्म इंद्रियों से परे है। श्रद्धा, सत्य, सत्य, योग और बुद्धि ज्ञानी पुरुष के घटक हैं
अनुवाकः ५ – विज्ञान यज्ञों और कर्मकांडों का विस्तार करेगा। प्रियतम, हर्ष, सुख, आनंद और ब्रह्म आनंदमय आत्मा के घटक हैं
अनुवाकः ६ असत्य का वह नाम, इंद्रियों से परे, कभी एकमात्र सत्य था। अपनी इच्छा से एक मूर्त वस्तु में परिवर्तित
अनुवाकः ७ – असत्य सत्य हो गया। वस्तु का सुखदायी तत्व असत् का रूप है। असत्य को जानने से मनुष्य निर्भय हो जाता है।
अनुवाकः ८ परिभाषित किया, ब्रह्मानंद कैसा है। एक निःस्वार्थ व्यक्ति जो वेदों को जानता है वह परमआनंद को प्राप्त है।
अनुवाकः ९ आत्मज्ञानी पाप और पुण्य से परे होता है – यह निरूपण।

Leave a Comment