वि वा एतस्य यज्ञः – कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय संहिता पाठः | Vi Vaa Etasya Yagnah – Krishna Yajurveda Taittiriya Samhita Patha

Vi Vaa Etasya Yagnah - Krishna Yajurveda Taittiriya Samhita Patha

कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीय संहिताया-न्तृतीयकाण्डे चतुर्थः प्रश्नः – इष्टिहोमाभिधानं

ओ-न्नमः परमात्मने, श्री महागणपतये नमः,
श्री गुरुभ्यो नमः । ह॒रिः॒ ओम् ॥

वि वा ए॒तस्य॑ य॒ज्ञ ऋ॑द्ध्यते॒ यस्य॑ ह॒विर॑ति॒रिच्य॑ते॒ सूर्यो॑ दे॒वो दि॑वि॒षद्भ्य॒ इत्या॑ह॒ बृह॒स्पति॑ना चै॒वास्य॑ प्र॒जाप॑तिना च य॒ज्ञस्य॒ व्यृ॑द्ध॒मपि॑ वपति॒ रक्षाग्ं॑सि॒ वा ए॒त-त्प॒शुग्ं स॑चन्ते॒ यदे॑कदेव॒त्य॑ आल॑ब्धो॒ भूया॒-न्भव॑ति॒ यस्या᳚स्ते॒ हरि॑तो॒ गर्भ॒ इत्या॑ह देव॒त्रैवैना᳚-ङ्गमयति॒ रक्ष॑सा॒मप॑हत्या॒ आ व॑र्तन वर्त॒येत्या॑ह॒ [वर्त॒येत्या॑ह, ब्रह्म॑णै॒वैन॒-मा] 1

ब्रह्म॑णै॒वैन॒-मा व॑र्तयति॒ वि ते॑ भिनद्मि तक॒रीमित्या॑ह यथाय॒जुरे॒वैतदु॑- रुद्र॒फ्सो वि॒श्वरू॑प॒ इन्दु॒रित्या॑ह प्र॒जा वै प॒शव॒ इन्दुः॑ प्र॒जयै॒वैन॑-म्प॒शुभि॒-स्सम॑र्धयति॒ दिवं॒-वैँ य॒ज्ञस्य॒ व्यृ॑द्ध-ङ्गच्छति पृथि॒वीमति॑रिक्त॒-न्तद्यन्न श॒मये॒दार्ति॒मार्च्छे॒-द्यज॑मानो म॒ही द्यौः पृ॑थि॒वीच॑ न॒ इ॑- [न॒ इति॑, आ॒ह॒ द्यावा॑पृथि॒वीभ्या॑मे॒व] 2

-त्याह॒ द्यावा॑पृथि॒वीभ्या॑मे॒व य॒ज्ञस्य॒ व्यृ॑द्ध॒-ञ्चाति॑रिक्त-ञ्च शमयति॒ ना-ऽऽर्ति॒मार्च्छ॑ति॒ यज॑मानो॒ भस्म॑ना॒-ऽभि समू॑हति स्व॒गाकृ॑त्या॒ अथो॑ अ॒नयो॒र्वा ए॒ष गर्भो॒-ऽनयो॑रे॒वैन॑-न्दधाति॒ यद॑व॒द्येदति॒ तद्रे॑चये॒द्यन्नाव॒द्ये-त्प॒शोराल॑ब्धस्य॒ नाव॑ द्ये-त्पु॒रस्ता॒न्नाभ्या॑ अ॒न्यद॑व॒द्ये-दु॒परि॑ष्टाद॒न्य-त्पु॒रस्ता॒द्वै नाभ्यै᳚ [ ] 3

प्रा॒ण उ॒परि॑ष्टादपा॒नो यावा॑ने॒व प॒शुस्तस्याव॑ द्यति॒ विष्ण॑वे शिपिवि॒ष्टाय॑ जुहोति॒ यद्वै य॒ज्ञस्या॑ति॒रिच्य॑ते॒ यः प॒शोर्भू॒मा या पुष्टि॒स्त-द्विष्णु॑-श्शिपिवि॒ष्टो ऽति॑रिक्त ए॒वाति॑रिक्त-न्दधा॒त्यति॑रिक्तस्य॒ शान्त्या॑ अ॒ष्टाप्रू॒ड्ढिर॑ण्य॒-न्दक्षि॑णा॒-ऽष्टाप॑दी॒ ह्ये॑षा ऽऽत्मा न॑व॒मः प॒शोराप्त्या॑ अन्तरको॒श उ॒ष्णीषे॒णा-ऽऽवि॑ष्टित-म्भवत्ये॒वमि॑व॒ हि प॒शुरुल्ब॑मिव॒ चर्मे॑व मा॒ग्ं॒समि॒वास्थी॑व॒ यावा॑ने॒व प॒शुस्तमा॒प्त्वा-ऽव॑ रुन्धे॒यस्यै॒षा य॒ज्ञे प्राय॑श्चित्तिः क्रि॒यत॑ इ॒ष्ट्वा वसी॑या-न्भवति ॥ 4 ॥
(व॒र्त॒यत्या॑ह-न॒ इति॒-वै नाभ्या॒-उल्ब॑मि॒वै-क॑विग्ंशतिश्च) (अ. 1)

आ वा॑यो भूष शुचिपा॒ उप॑ न-स्स॒हस्र॑-न्ते नि॒युतो॑ विश्ववार । उपो॑ ते॒ अन्धो॒ मद्य॑मयामि॒ यस्य॑ देव दधि॒षे पू᳚र्व॒पेय᳚म् ॥ आकू᳚त्यै त्वा॒ कामा॑य त्वा स॒मृधे᳚ त्वा किक्कि॒टा ते॒ मनः॑ प्र॒जाप॑तये॒ स्वाहा॑ किक्कि॒टा ते᳚ प्रा॒णं-वाँ॒यवे॒ स्वाहा॑ किक्कि॒टा ते॒ चक्षु॒-स्सूर्या॑य॒ स्वाहा॑ किक्कि॒टा ते॒ श्रोत्र॒-न्द्यावा॑पृथि॒वीभ्या॒ग्॒ स्वाहा॑ किक्कि॒टा ते॒ वाच॒ग्ं॒ सर॑स्वत्यै॒ स्वाहा॒ [सर॑स्वत्यै॒ स्वाहा᳚, त्व-न्तु॒रीया॑] 5

त्व-न्तु॒रीया॑ व॒शिनी॑ व॒शा-ऽसि॑ स॒कृद्य-त्त्वा॒ मन॑सा॒ गर्भ॒ आ-ऽश॑यत् । व॒शा त्वं-वँ॒शिनी॑ गच्छ दे॒वान्-थ्स॒त्या-स्स॑न्तु॒ यज॑मानस्य॒ कामाः᳚ ॥ अ॒जा-ऽसि॑ रयि॒ष्ठा पृ॑थि॒व्याग्ं सी॑दो॒र्ध्वा-ऽन्तरि॑क्ष॒मुप॑ तिष्ठस्व दि॒वि ते॑ बृ॒हद्भाः ॥ तन्तु॑-न्त॒न्व-न्रज॑सो भा॒नुमन्वि॑हि॒ ज्योति॑ष्मतः प॒थो र॑क्ष धि॒या कृ॒तान् ॥ अ॒नु॒ल्ब॒णं-वँ॑यत॒ जोगु॑वा॒मपो॒ मनु॑ र्भव ज॒नया॒ दैव्य॒-ञ्जन᳚म् ॥ मन॑सो ह॒विर॑सि प्र॒जाप॑ते॒र्वर्णो॒ गात्रा॑णा-न्ते गात्र॒भाजो॑ भूयास्म ॥ 6 ॥
(सर॑स्वत्यै॒ स्वाहा॒ – मनु॒ – स्त्रयो॑दश च) (अ. 2)

इ॒मे वै स॒हा-ऽऽस्ता॒-न्ते वा॒युर्व्य॑वा॒-त्ते गर्भ॑मदधाता॒-न्तग्ं सोमः॒ प्राज॑नय-द॒ग्निर॑ग्रसत॒ स ए॒त-म्प्र॒जाप॑तिराग्ने॒य-म॒ष्टाक॑पालमपश्य॒-त्त-न्निर॑वप॒-त्तेनै॒वैना॑म॒ग्नेरधि॒ निर॑क्रीणा॒-त्तस्मा॒दप्य॑न्यदेव॒त्या॑मा॒लभ॑मान आग्ने॒यम॒ष्टाक॑पाल-म्पु॒रस्ता॒न्निर्व॑पेद॒ग्नेरे॒वैना॒मधि॑ नि॒ष्क्रीया-ऽऽल॑भते॒ य- [यत्, वा॒युर्व्यवा॒-] 7

-द्वा॒युर्व्यवा॒-त्तस्मा᳚-द्वाय॒व्या॑ यदि॒मे गर्भ॒मद॑धाता॒-न्तस्मा᳚-द्द्यावापृथि॒व्या॑ य-थ्सोमः॒ प्राज॑नयद॒ग्निरग्र॑सत॒ तस्मा॑दग्नीषो॒मीया॒ यद॒नयो᳚र्विय॒त्यो-र्वागव॑द॒-त्तस्मा᳚-थ्सारस्व॒ती य-त्प्र॒जाप॑तिर॒ग्नेरधि॑ नि॒रक्री॑णा॒-त्तस्मा᳚-त्प्राजाप॒त्या सा वा ए॒षा स॑र्वदेव॒त्या॑ यद॒जा व॒शा वा॑य॒व्या॑मा ल॑भेत॒ भूति॑कामो वा॒युर्वै क्षेपि॑ष्ठा दे॒वता॑ वा॒युमे॒व स्वेन॑ [स्वेन॑, भा॒ग॒धेये॒नोप॑ धावति॒] 8

भाग॒धेये॒नोप॑ धावति॒ स ए॒वैन॒-म्भूति॑-ङ्गमयति द्यावापृथि॒व्या॑मा ल॑भेत कृ॒षमा॑णः प्रति॒ष्ठाका॑मो दि॒व ए॒वास्मै॑ प॒र्जन्यो॑ वर्​षति॒ व्य॑स्यामोष॑धयो रोहन्ति स॒मर्धु॑कमस्य स॒स्य-म्भ॑वत्यग्नीषो॒मीया॒मा ल॑भेत॒ यः का॒मये॒तान्न॑वानन्ना॒द-स्स्या॒मित्य॒ग्निनै॒वान्न॒मव॑ रुन्धे॒ सोमे॑ना॒न्नाद्य॒-मन्न॑वाने॒वान्ना॒दो भ॑वति सारस्व॒तीमा ल॑भेत॒ य [यः, ई॒श्व॒रो वा॒चो] 9

ई᳚श्व॒रो वा॒चो वदि॑तो॒-स्सन्. वाच॒-न्नवदे॒-द्वाग्वै सर॑स्वती॒ सर॑स्वतीमे॒व स्वेन॑ भाग॒धेये॒नोप॑ धावति॒ सैवास्मि॒न्. वाच॑-न्दधाति प्राजाप॒त्यामा ल॑भेत॒ यः का॒मये॒तान॑भिजितम॒भि ज॑येय॒मिति॑ प्र॒जाप॑ति॒-स्सर्वा॑ दे॒वता॑ दे॒वता॑भिरे॒वा-न॑भिजितम॒भि ज॑यति वाय॒व्य॑यो॒पाक॑रोति वा॒योरे॒वैना॑मव॒रुद्ध्या-ऽऽल॑भत॒ आकू᳚त्यै त्वा॒ कामा॑य॒ त्वे- [कामा॑य त्वा, इत्या॑ह यथाय॒जु-] 10

-त्या॑ह यथाय॒जु-रे॒वैत-त्कि॑क्किटा॒कार॑-ञ्जुहोति किक्किटाका॒रेण॒ वै ग्रा॒म्याः प॒शवो॑ रमन्ते॒ प्रा-ऽऽर॒ण्याः प॑तन्ति॒ य-त्कि॑क्किटा॒कार॑-ञ्जु॒होति॑ ग्रा॒म्याणा᳚-म्पशू॒ना-न्धृत्यै॒ पर्य॑ग्नौ क्रि॒यमा॑णे जुहोति॒ जीव॑न्तीमे॒वैनाग्ं॑ सुव॒र्गं-लोँ॒क-ङ्ग॑मयति॒ त्व-न्तु॒रीया॑ व॒शिनी॑ व॒शा-ऽसीत्या॑ह देव॒त्रैवैना᳚-ङ्गमयति स॒त्या-स्स॑न्तु॒ यज॑मानस्य॒ कामा॒ इत्या॑है॒ष वै कामो॒ [वै कामः॑, यज॑मानस्य॒] 11

यज॑मानस्य॒ यदना᳚र्त उ॒दृच॒-ङ्गच्छ॑ति॒ तस्मा॑दे॒वमा॑हा॒-ऽजा-ऽसि॑ रयि॒ष्ठेत्या॑है॒ ष्वे॑वैनां᳚-लोँ॒केषु॒ प्रति॑ष्ठापयति दि॒वि ते॑ बृ॒हद्भा इत्या॑ह सुव॒र्ग ए॒वास्मै॑ लो॒के ज्योति॑-र्दधाति॒ तन्तु॑-न्त॒न्व-न्रज॑सो भा॒नुमन्वि॒हीत्या॑हे॒माने॒वास्मै॑ लो॒कान् ज्योति॑ष्मतः करोत्यनुल्ब॒णं-वँ॑यत॒ जोगु॑वा॒मप॒ इ- [जोगु॑वा॒मप॒ इति॑, आ॒ह॒ यदे॒व] 12

-त्या॑ह॒ यदे॒व य॒ज्ञ उ॒ल्बण॑-ङ्क्रि॒यते॒ तस्यै॒वैषा शान्ति॒र्मनु॑र्भव ज॒नया॒ दैव्य॒-ञ्जन॒मित्या॑ह मान॒व्यो॑ वै प्र॒जास्ता ए॒वा-ऽऽद्याः᳚ कुरुते॒ मन॑सो ह॒विर॒सीत्या॑ह स्व॒गाकृ॑त्यै॒ गात्रा॑णा-न्ते गात्र॒भाजो॑ भूया॒स्मेत्या॑हा॒ ऽऽशिष॑मे॒वैतामा शा᳚स्ते॒ तस्यै॒ वा ए॒तस्या॒ एक॑मे॒वा-दे॑वयजनं॒ ​यँदाल॑ब्धाया-म॒भ्रो [-म॒भ्रः, भव॑ति॒] 13

भव॑ति॒ यदाल॑ब्धायाम॒भ्र-स्स्याद॒फ्सु वा᳚प्रवे॒शये॒-थ्सर्वां᳚-वाँ॒ प्राश्ञी॑या॒द्यद॒फ्सु प्र॑वे॒शये᳚द्यज्ञवेश॒स-ङ्कु॑र्या॒-थ्सर्वा॑मे॒व प्राश्ञी॑यादिन्द्रि॒यमे॒वा-ऽऽत्म-न्ध॑-त्ते॒ सा वा ए॒षा त्र॑या॒णामे॒वाव॑ रुद्धा सं​वँथ्सर॒सद॑-स्सहस्रया॒जिनो॑ गृहमे॒धिन॒स्त ए॒वैतया॑ यजेर॒-न्तेषा॑मे॒वैषा-ऽऽप्ता ॥ 14 ॥
(यथ् – स्वेन॑ – सारस्व॒तीमा ल॑भेत॒ यः – कामा॑य त्वा॒ – कामो – ऽप॒ इत्य॒ – भ्रो – द्विच॑त्वारिग्ंशच्च) (अ. 3)

चि॒त्त-ञ्च॒ चित्ति॒श्चा ऽऽकू॑त॒-ञ्चा-ऽऽकू॑तिश्च॒ विज्ञा॑त-ञ्च वि॒ज्ञान॑-ञ्च॒ मन॑श्च॒ शक्व॑रीश्च॒ दर्​श॑श्च पू॒र्णमा॑सश्च बृ॒हच्च॑ रथन्त॒र-ञ्च॑ प्र॒जाप॑ति॒र्जया॒निन्द्रा॑य॒ वृष्णे॒ प्राय॑च्छदु॒ग्रः पृ॑त॒नाज्ये॑षु॒ तस्मै॒ विश॒-स्सम॑नमन्त॒ सर्वा॒-स्स उ॒ग्र-स्सहि हव्यो॑ ब॒भूव॑देवासु॒रा-स्सं​यँ॑त्ता आस॒न्​थ्स इन्द्रः॑ प्र॒जाप॑ति॒मुपा॑ धाव॒-त्तस्मा॑ ए॒ताञ्जया॒-न्प्राय॑च्छ॒-त्तान॑जुहो॒-त्ततो॒ वै दे॒वा असु॑रानजय॒न्॒. यदज॑य॒-न्तज्जया॑ना-ञ्जय॒त्वग्ग्​ स्पर्ध॑मानेनै॒ते हो॑त॒व्या॑ जय॑त्ये॒व ता-म्पृत॑नाम् ॥ 15 ॥
(उप॒ – पञ्च॑विग्ंशतिश्च) (अ. 4)

अ॒ग्निर्भू॒ताना॒मधि॑पति॒-स्समा॑-ऽव॒त्विन्द्रो᳚ ज्ये॒ष्ठानां᳚-यँ॒मः पृ॑थि॒व्या वा॒युर॒न्तरि॑क्षस्य॒ सूर्यो॑दि॒वश्च॒न्द्रमा॒ नक्ष॑त्राणा॒-म्बृह॒स्पति॒र्ब्रह्म॑णो मि॒त्र-स्स॒त्यानां॒-वँरु॑णो॒-ऽपाग्ं स॑मु॒द्र-स्स्रो॒त्याना॒मन्न॒ग्ं॒ साम्रा᳚ज्याना॒मधि॑पति॒ तन्मा॑-ऽवतु॒ सोम॒ ओष॑धीनाग्ं सवि॒ता प्र॑स॒वानाग्ं॑ रु॒द्रः प॑शू॒ना-न्त्वष्टा॑ रू॒पाणां॒-विँष्णुः॒ पर्व॑ताना-म्म॒रुतो॑ ग॒णाना॒मधि॑पतय॒स्ते मा॑वन्तु॒ पित॑रः पितामहाः परे-ऽवरे॒ तता᳚स्ततामहा इ॒ह मा॑-ऽवत । अ॒स्मि-न्ब्रह्म॑न्न॒स्मिन् क्ष॒त्रे᳚-ऽस्या-मा॒शिष्य॒स्या-म्पु॑रो॒धाया॑म॒स्मिन्-कर्म॑न्न॒स्या-न्दे॒वहू᳚त्याम् ॥ 16 ॥
(अ॒व॒रे॒ – स॒प्तद॑श च) (अ. 5)

दे॒वा वै यद्य॒ज्ञे-ऽकु॑र्वत॒ तदसु॑रा अकुर्वत॒ ते दे॒वा ए॒तान॑भ्याता॒नान॑पश्य॒न्- तान॒भ्यात॑न्वत॒ यद्दे॒वाना॒-ङ्कर्मा-ऽऽसी॒दार्ध्य॑त॒ तद्यदसु॑राणा॒-न्न तदा᳚र्ध्यत॒ येन॒ कर्म॒णेर्थ्से॒-त्तत्र॑ होत॒व्या॑ ऋ॒द्ध्नोत्ये॒व तेन॒ कर्म॑णा॒ यद्विश्वे॑ दे॒वा-स्स॒मभ॑र॒-न्तस्मा॑-दभ्याता॒ना वै᳚श्वदे॒वायत्-प्र॒जाप॑ति॒र्जया॒-न्प्राय॑च्छ॒-त्तस्मा॒ज्जयाः᳚ प्राजाप॒त्या [प्राजाप॒त्याः, य-द्रा᳚ष्ट्र॒भृद्भी॑] 17

य-द्रा᳚ष्ट्र॒भृद्भी॑ रा॒ष्ट्रमा-ऽद॑दत॒ त-द्रा᳚ष्ट्र॒भृताग्ं॑ राष्ट्रभृ॒त्त्व-न्ते दे॒वा अ॑भ्याता॒नैरसु॑रान॒भ्यात॑न्वत॒ जयै॑रजयन्-राष्ट्र॒भृद्भी॑ रा॒ष्ट्रमा-ऽद॑दत॒ यद्दे॒वा अ॑भ्याता॒नैरसु॑रान॒भ्यात॑न्वत॒ तद॑भ्याता॒नाना॑मभ्यातान॒त्वं-यँज्जयै॒रज॑य॒-न्तज्जया॑ना-ञ्जय॒त्वं-यँ-द्रा᳚ष्ट्र॒भृद्भी॑ रा॒ष्ट्रमा-ऽद॑दत॒ त-द्रा᳚ष्ट्र॒भृताग्ं॑ राष्ट्रभृ॒त्त्व-न्ततो॑ दे॒वा अभ॑व॒-न्परा-ऽसु॑रा॒ यो भ्रातृ॑व्यवा॒न्-थ्स्या-थ्स ए॒तान् जु॑हुयादभ्याता॒नैरे॒व भ्रातृ॑व्यान॒भ्यात॑नुते॒ जयै᳚र्जयति राष्ट्र॒भृद्भी॑ रा॒ष्ट्रमा द॑त्ते॒ भव॑त्या॒त्मना॒ परा᳚-ऽस्य॒ भ्रातृ॑व्यो भवति ॥ 18 ॥
(प्रा॒जा॒प॒त्याः-सो᳚-ऽ-ष्टा द॑श च) (अ. 6)

ऋ॒ता॒षा-डृ॒तधा॑मा॒-ऽग्नि-र्ग॑न्ध॒र्वस्त-स्यौष॑धयो-ऽफ्स॒रस॒ ऊर्जो॒ नाम॒ स इ॒द-म्ब्रह्म॑ क्ष॒त्र-म्पा॑तु॒ ता इ॒द-म्ब्रह्म॑ क्ष॒त्र-म्पा᳚न्तु॒ तस्मै॒ स्वाहा॒ ताभ्य॒-स्स्वाहा॑ सग्ंहि॒तो वि॒श्वसा॑मा॒ सूर्यो॑ गन्ध॒र्व-स्तस्य॒ मरी॑चयो-ऽफ्स॒रस॑ आ॒युव॑-स्सुषु॒म्न-स्सूर्य॑ रश्मि-श्च॒न्द्रमा॑ गन्ध॒र्व-स्तस्य॒ नक्ष॑त्राण्य-फ्स॒रसो॑ बे॒कुर॑योभु॒ज्यु-स्सु॑प॒र्णो य॒ज्ञो ग॑न्ध॒र्व-स्तस्य॒ दक्षि॑णा अप्स॒रस॑ स्त॒वाः प्र॒जाप॑ति-र्वि॒श्वक॑र्मा॒ मनो॑ [मनः॑, ग॒न्ध॒र्वस्तस्य॑-र्ख्सा॒मान्य॑-फ्स॒रसो॒] 19

गन्ध॒र्वस्तस्य॑-र्ख्सा॒मान्य॑-फ्स॒रसो॒ वह्न॑यैषि॒रो वि॒श्वव्य॑चा॒ वातो॑ गन्ध॒र्व-स्तस्या-ऽऽपो᳚ ऽफ्स॒रसो॑ मु॒दाभुव॑नस्य पते॒ यस्य॑त उ॒परि॑ गृ॒हा इ॒ह च॑ । स नो॑ रा॒स्वाज्या॑निग्ं रा॒यस्पोषग्ं॑ सु॒वीर्यग्ं॑ सं​वँथ्स॒रीणाग्॑ स्व॒स्तिम् ॥ प॒र॒मे॒ष्ठ्यधि॑पति-र्मृ॒त्यु-र्ग॑न्ध॒र्व-स्तस्य॒ विश्व॑मप्स॒रसो॒ भुव॑-स्सुक्षि॒तिः- सुभू॑ति-र्भद्र॒कृ-थ्सुव॑र्वा-न्प॒र्जन्यो॑ गन्ध॒र्व-स्तस्य॑ वि॒द्युतो᳚ ऽफ्स॒रसो॒ रुचो॑ दू॒रे हे॑ति-रमृड॒यो [दू॒रे हे॑ति-रमृड॒यः, मृ॒त्युर्ग॑न्ध॒र्व-स्तस्य॑] 20

मृ॒त्युर्ग॑न्ध॒र्व-स्तस्य॑ प्र॒जा अ॑फ्स॒रसो॑ भी॒रुव॒श्चरुः॑ कृपण का॒शी कामो॑ गन्ध॒र्व-स्तस्या॒धयो᳚ ऽफ्स॒रस॑-श्शो॒चय॑न्ती॒र्नाम॒ स इ॒द-म्ब्रह्म॑ क्ष॒त्र-म्पा॑त॒ ता इ॒द-म्ब्रह्म॑ क्ष॒त्र-म्पा᳚न्तु॒ तस्मै॒ स्वाहा॒ ताभ्य॒-स्स्वाहा॒ स नो॑ भुवनस्य पते॒ यस्य॑त उ॒परि॑ गृ॒हा इ॒ह च॑ । उ॒रु ब्र॒ह्म॑णे॒-ऽस्मै क्ष॒त्राय॒ महि॒ शर्म॑ यच्छ ॥ 21 ॥
(मनो॑ – ऽमृड॒यः – षट्च॑त्वारिग्ंशच्च) (अ. 7)

रा॒ष्ट्रका॑माय होत॒व्या॑ रा॒ष्ट्रं-वैँ रा᳚ष्ट्र॒भृतो॑ रा॒ष्ट्रेणै॒वास्मै॑ रा॒ष्ट्रमव॑ रुन्धे रा॒ष्ट्रमे॒व भ॑वत्या॒त्मने॑ होत॒व्या॑ रा॒ष्ट्रं-वैँ रा᳚ष्ट्र॒भृतो॑ रा॒ष्ट्र-म्प्र॒जा रा॒ष्ट्र-म्प॒शवो॑ रा॒ष्ट्रं-यँच्छ्रेष्ठो॒ भव॑ति रा॒ष्ट्रेणै॒व रा॒ष्ट्रमव॑ रुन्धे॒ वसि॑ष्ठ-स्समा॒नाना᳚-म्भवति॒ ग्राम॑कामाय होत॒व्या॑ रा॒ष्ट्रं-वैँ रा᳚ष्ट्र॒भृतो॑ रा॒ष्ट्रग्ं स॑जा॒ता रा॒ष्ट्रेणै॒वास्मै॑ रा॒ष्ट्रग्ं स॑जा॒तानव॑ रुन्धे ग्रा॒- [रुन्धे ग्रा॒मी, ए॒व भ॑वत्यधि॒देव॑ने] 22

-म्ये॑व भ॑वत्यधि॒देव॑ने जुहोत्यधि॒देव॑न ए॒वास्मै॑ सजा॒तानव॑ रुन्धे॒ त ए॑न॒मव॑रुद्धा॒ उप॑ तिष्ठन्ते रथमु॒ख ओज॑स्कामस्य होत॒व्या॑ ओजो॒ वै रा᳚ष्ट्र॒भृत॒ ओजो॒ रथ॒ ओज॑सै॒वास्मा॒ ओजो-ऽव॑ रुन्ध ओज॒स्व्ये॑व भ॑वति॒ यो रा॒ष्ट्रादप॑भूत॒-स्स्या-त्तस्मै॑ होत॒व्या॑ याव॑न्तो-ऽस्य॒ रथा॒-स्स्युस्ता-न्ब्रू॑या-द्यु॒न्ध्वमिति॑ रा॒ष्ट्रमे॒वा-ऽस्मै॑ युन॒- [रा॒ष्ट्रमे॒वा-ऽस्मै॑ युनक्ति, आहु॑तयो॒ वा] 23

-क्त्याहु॑तयो॒ वा ए॒तस्याकॢ॑प्ता॒ यस्य॑ रा॒ष्ट्र-न्न कल्प॑ते स्वर॒थस्य॒ दक्षि॑ण-ञ्च॒क्र-म्प्र॒वृह्य॑ ना॒डीम॒भि जु॑हुया॒दाहु॑तीरे॒वास्य॑ कल्पयति॒ ता अ॑स्य॒ कल्प॑माना रा॒ष्ट्रमनु॑ कल्पते सङ्ग्रा॒मे सं​यँ॑त्ते होत॒व्या॑ रा॒ष्ट्रं-वैँ रा᳚ष्ट्र॒भृतो॑ रा॒ष्ट्रे खलु॒ वा ए॒ते व्याय॑च्छन्ते॒ ये स॑ङ्ग्रा॒मग्ं सं॒-यँन्ति॒ यस्य॒ पूर्व॑स्य॒ जुह्व॑ति॒ स ए॒व भ॑वति॒ जय॑ति॒ तग्ं स॑ग्रा॒म्म-म्मा᳚न्धु॒क इ॒द्ध्मो [इ॒द्ध्मः, भ॒व॒त्यङ्गा॑रा] 24

भ॑व॒त्यङ्गा॑रा ए॒व प्र॑ति॒वेष्ट॑माना अ॒मित्रा॑णामस्य॒ सेना॒-म्प्रति॑वेष्टयन्ति॒ य उ॒न्माद्ये॒-त्तस्मै॑ होत॒व्या॑ गन्धर्वाफ्स॒रसो॒ वा ए॒तमुन्मा॑दयन्ति॒ य उ॒न्माद्य॑त्ये॒ते खलु॒ वै ग॑न्धर्वाफ्स॒रसो॒ यद्रा᳚ष्ट्र॒भृत॒स्तस्मै॒ स्वाहा॒ ताभ्य॒-स्स्वाहेति॑ जुहोति॒ तेनै॒वैना᳚ञ्छमयति॒ नैय॑ग्रोध॒ औदु॑म्बर॒ आश्व॑त्थः॒ प्लाक्ष॒ इती॒द्ध्मो भ॑वत्ये॒ते वै ग॑न्धर्वाफ्स॒रसा᳚-ङ्गृ॒हा-स्स्व ए॒वैना॑- [ए॒वैनान्॑, आ॒यत॑ने] 25

-ना॒यत॑ने शमयत्यभि॒चर॑ता प्रतिलो॒मग्ं हो॑त॒व्याः᳚ प्रा॒णाने॒वास्य॑ प्र॒तीचः॒ प्रति॑ यौति॒ त-न्ततो॒ येन॒ केन॑ च स्तृणुते॒ स्वकृ॑त॒ इरि॑णे जुहोति प्रद॒रे वै॒तद्वा अ॒स्यै निर्-ऋ॑तिगृहीत॒-न्निर्-ऋ॑तिगृहीत ए॒वैन॒-न्निर्-ऋ॑त्या ग्राहयति॒ यद्वा॒चः क्रू॒र-न्तेन॒ वष॑-ट्करोति वा॒च ए॒वैन॑-ङ्क्रू॒रेण॒ प्रवृ॑श्चति ता॒जगार्ति॒मार्च्छ॑ति॒ यस्य॑ का॒मये॑ता॒न्नाद्य॒- [का॒मये॑ता॒न्नाद्य᳚म्, आ द॑दी॒येति॒] 26

-मा द॑दी॒येति॒ तस्य॑ स॒भाया॑मुत्ता॒नो नि॒पद्य॒ भुव॑नस्य पत॒ इति॒ तृणा॑नि॒ स-ङ्गृ॑ह्णीया-त्प्र॒जाप॑ति॒र्वै भुव॑नस्य॒ पतिः॑ प्र॒जाप॑तिनै॒वास्या॒न्नाद्य॒मा द॑त्त इ॒दम॒हम॒मुष्या॑ ऽऽमुष्याय॒णस्या॒न्नाद्यग्ं॑ हरा॒मीत्या॑हा॒न्नाद्य॑मे॒वास्य॑ हरति ष॒ड्भिर्​ह॑रति॒ षड्वा ऋ॒तवः॑ प्र॒जाप॑तिनै॒वास्या॒-न्नाद्य॑मा॒दाय॒र्तवो᳚ ऽस्मा॒ अनु॒ प्रय॑च्छन्ति॒ [प्रय॑च्छन्ति, यो ज्ये॒ष्ठब॑न्धु॒-] 27

यो ज्ये॒ष्ठब॑न्धु॒-रप॑ भूत॒-स्स्या-त्तग्ग्​स्थले॑-ऽव॒साय्य॑ ब्रह्मौद॒न-ञ्चतु॑-श्शराव-म्प॒क्त्वा तस्मै॑ होत॒व्या॑ वर्​ष्म॒ वै रा᳚ष्ट्र॒भृतो॒ वष्म॒ स्थलं॒-वँर्​ष्म॑णै॒वैनं॒-वँष्म॑ समा॒नाना᳚-ङ्गमयति॒ चतु॑-श्शरावो भवति दि॒क्ष्वे॑व प्रति॑तिष्ठति क्षी॒रे भ॑वति॒ रुच॑मे॒वास्मि॑-न्दधा॒त्युद्ध॑रति शृत॒त्वाय॑ स॒र्पिष्वा᳚-न्भवति मेद्ध्य॒त्वाय॑ च॒त्वार॑ आर्​षे॒याः प्रा-ऽश्ञ॑न्ति दि॒शामे॒व ज्योति॑षि जुहोति ॥ 28 ॥
(ग्रा॒मी – यु॑नक्ती॒ – ध्मः – स्व ए॒वैना॑ – न॒न्नाद्यं॑ – ​यँच्छ॒न्त्ये – का॒न्न प॑ञ्चा॒शच्च॑) (अ. 8)

देवि॑का॒ निव॑र्पे-त्प्र॒जाका॑म॒श्छन्दाग्ं॑सि॒ वै देवि॑का॒श्छन्दाग्ं॑सीव॒ खलु॒ वै प्र॒जाश्छन्दो॑भिरे॒वास्मै᳚ प्र॒जाः प्रज॑नयति प्रथ॒म-न्धा॒तार॑-ङ्करोति मिथु॒नी ए॒व तेन॑ करो॒त्यन्वे॒वास्मा॒ अनु॑मतिर्मन्यते रा॒ते रा॒का प्र सि॑नीवा॒ली ज॑नयति प्र॒जास्वे॒व प्रजा॑तासु कु॒ह्वा॑ वाच॑-न्दधात्ये॒ता ए॒व निव॑र्पे-त्प॒शुका॑म॒श्छन्दाग्ं॑सि॒ वै देवि॑का॒श्छन्दाग्ं॑सी- [देवि॑का॒श्छन्दाग्ं॑सि, इ॒व॒ खलु॒ वै] 29

-व॒ खलु॒ वै प॒शव॒श्छन्दो॑भिरे॒वास्मै॑ प॒शू-न्प्रज॑नयति प्रथ॒म-न्धा॒तार॑-ङ्करोति॒ प्रैव तेन॑ वापय॒त्यन्वे॒वास्मा॒ अनु॑मतिर्मन्यते रा॒ते रा॒का प्र सि॑नीवा॒ली ज॑नयति प॒शूने॒व प्रजा॑तान् कु॒ह्वा᳚ प्रति॑ष्ठापयत्ये॒ता ए॒व निर्व॑पे॒-द्ग्राम॑काम॒श्छन्दाग्ं॑सि॒ वै देवि॑का॒श्छन्दाग्ं॑सी व॒ खलु॒ वै ग्राम॒श्छन्दो॑भिरे॒वास्मै॒ ग्राम॒- [ग्राम᳚म्, अव॑ रुन्धे] 30

-मव॑ रुन्धे मद्ध्य॒तो धा॒तार॑-ङ्करोति मद्ध्य॒त ए॒वैन॒-ङ्ग्राम॑स्य दधात्ये॒ता ए॒व निर्व॑पे॒ज्ज्योगा॑मयावी॒ छन्दाग्ं॑सि॒ वै देवि॑का॒श्छन्दाग्ं॑सि॒ खलु॒ वा ए॒तम॒भि म॑न्यन्ते॒ यस्य॒ ज्योगा॒मय॑ति॒ छन्दो॑भिरे॒वैन॑-मग॒द-ङ्क॑रोति मद्ध्य॒तो धा॒तार॑-ङ्करोति मद्ध्य॒तो वा ए॒तस्याकॢ॑प्तं॒-यँस्य॒ ज्योगा॒मय॑ति मद्ध्य॒त ए॒वास्य॒ तेन॑ कल्पयत्ये॒ता ए॒व नि- [ ए॒व निः, व॒पे॒द्यं-यँ॒ज्ञो] 31

-र्व॑पे॒द्यं-यँ॒ज्ञो नोप॒नमे॒च्छन्दाग्ं॑सि॒ वै देवि॑का॒श्छन्दाग्ं॑सि॒ खलु॒ वा ए॒त-न्नोप॑ नमन्ति॒ यं-यँ॒ज्ञो नोप॒नम॑ति प्रथ॒म-न्धा॒तार॑-ङ्करोति मुख॒त ए॒वास्मै॒ छन्दाग्ं॑सि दधा॒त्युपै॑नं-यँ॒ज्ञो न॑मत्ये॒ता ए॒व निव॑र्पेदीजा॒नश्छन्दाग्ं॑सि॒ वै देवि॑का या॒तया॑मानीव॒ खलु॒ वा ए॒तस्य॒ छन्दाग्ं॑सि॒ य ई॑जा॒न उ॑त्त॒म-न्धा॒तार॑-ङ्करो- [उ॑त्त॒म-न्धा॒तार॑-ङ्करोति, उ॒परि॑ष्टादे॒वास्मै॒] 32

-त्यु॒परि॑ष्टादे॒वास्मै॒ छन्दा॒ग्॒स्यया॑तयामा॒न्यव॑ रुन्ध॒ उपै॑न॒मुत्त॑रो य॒ज्ञो न॑मत्ये॒ता ए॒व निव॑र्पे॒द्य-म्मे॒धा नोप॒नमे॒च्छन्दाग्ं॑सि॒ वै देवि॑का॒श्छन्दाग्ं॑सि॒ खलु॒ वा ए॒त-न्नोप॑ नमन्ति॒ य-म्मे॒धा नोप॒नम॑ति प्रथ॒म-न्धा॒तार॑-ङ्करोति मुख॒त ए॒वास्मै॒ छन्दाग्ं॑सि दधा॒त्युपै॑न-म्मे॒धा न॑मत्ये॒ता ए॒व निव॑र्पे॒- [निव॑र्पेत्, रुक्का॑म॒श्छन्दाग्ं॑सि॒ वै] 33

-द्रुक्का॑म॒श्छन्दाग्ं॑सि॒ वै देवि॑का॒श्छन्दाग्ं॑सीव॒ खलु॒ वै रुक् छन्दो॑भिरे॒वास्मि॒-न्रुच॑-न्दधातिक्षी॒रे भ॑वन्ति॒ रुच॑मे॒वास्मि॑-न्दधति मद्ध्य॒तो धा॒तार॑-ङ्करोति मद्ध्य॒त ए॒वैनग्ं॑ रु॒चो द॑धातिगाय॒त्री वा अनु॑मतिस्त्रि॒ष्टुग्रा॒का जग॑ती सिनीवा॒ल्य॑नु॒ष्टुप् कु॒हूर्धा॒ता व॑षट्का॒रः पू᳚र्वप॒क्षो रा॒का-ऽप॑रप॒क्षः कु॒हूर॑मावा॒स्या॑ सिनीवा॒ली पौ᳚र्णमा॒स्यनु॑मतिश्च॒न्द्रमा॑ धा॒ता-ऽष्टौ [ ] 34

वस॑वो॒-ऽष्टाक्ष॑रा गाय॒त्र्येका॑दश रु॒द्रा एका॑दशाक्षरा त्रि॒ष्टुब् द्वाद॑शा-ऽऽदि॒त्या द्वाद॑शाक्षरा॒ जग॑ती प्र॒जाप॑तिरनु॒ष्टुब् धा॒ता व॑षट्का॒र ए॒तद्वै देवि॑का॒-स्सर्वा॑णि च॒ छन्दाग्ं॑सि॒ सर्वा᳚श्च दे॒वता॑ वषट्का॒रस्ता य-थ्स॒ह सर्वा॑ नि॒र्वपे॑दीश्व॒रा ए॑न-म्प्र॒दहो॒ द्वे प्र॑थ॒मे नि॒रुप्य॑ धा॒तुस्तृ॒तीय॒-न्निव॑र्पे॒-त्तथो॑ ए॒वोत्त॑रे॒ निव॑र्पे॒-त्तथै॑न॒-न्न प्रद॑ह॒न्त्य थो॒ यस्मै॒ कामा॑य निरु॒प्यन्ते॒ तमे॒वा-ऽऽभि॒रुपा᳚-ऽऽप्नोति ॥ 35 ॥
(प॒शुका॑म॒श्छन्दाग्ं॑सि॒ वै देवि॑का॒श्छन्दाग्ं॑सि॒-ग्रामं॑-कल्पयत्ये॒ता ए॒व नि-रु॑त्त॒मन्धा॒तार॑-ङ्करोति – मे॒धा न॑मत्ये॒ता ए॒व निर्व॑पे – द॒ष्टौ – द॑हन्ति॒ – नव॑ च) (अ. 9)
(देवि॑काः प्र॒जाका॑मो मिथु॒नी प॒शुका॑मः॒ प्रैव ग्राम॑कामो॒ ज्योगा॑मयावी॒ यं-यँ॒ज्ञो य ई॑जा॒नो य-म्मे॒धा रुक्का॑मो॒-ऽष्टौ । देवि॑का भवन्ति दधति रा॒ष्ट्रका॑माय भवति दधाति ।)

वास्तो᳚ष्पते॒ प्रति॑ जानी ह्य॒स्मान्-थ्स्वा॑वे॒शो अ॑नमी॒वो भ॑वानः । य-त्त्वेम॑हे॒ प्रति॒तन्नो॑ जुषस्व॒ शन्न॑ एधि द्वि॒पदे॒ शञ्चतु॑ष्पदे ॥ वास्तो᳚ष्पते श॒ग्मया॑ स॒ग्ं॒ सदा॑ते सक्षी॒महि॑ र॒ण्वया॑ गातु॒मत्या᳚ । आवः॒, क्षेम॑ उ॒त योगे॒ वर॑न्नो यू॒य-म्पा॑त स्व॒स्तिभि॒-स्सदा॑नः ॥ य-थ्सा॒य-म्प्रा॑तरग्निहो॒त्र-ञ्जु॒होत्या॑हुतीष्ट॒का ए॒व ता उप॑ धत्ते॒ [ता उप॑ धत्ते, यज॑मानो-ऽहोरा॒त्राणि॒] 36

यज॑मानो-ऽहोरा॒त्राणि॒ वा ए॒तस्येष्ट॑का॒ य आहि॑ताग्नि॒र्य-थ्सा॒य-म्प्रा॑तर्जु॒होत्य॑होरा॒त्राण्ये॒वा ऽऽप्त्वेष्ट॑काः कृ॒त्वोप॑ धत्ते॒ दश॑ समा॒नत्र॑ जुहोति॒ दशा᳚क्षरा वि॒रा-ड्वि॒राज॑मे॒वा-ऽऽप्त्वेष्ट॑का-ङ्कृ॒त्वोप॑ ध॒त्ते-ऽथो॑ वि॒राज्ये॒व य॒ज्ञमा᳚प्नोति॒ चित्य॑श्चित्यो-ऽस्य भवति॒ तस्मा॒द्यत्र॒ दशो॑षि॒त्वा प्र॒याति॒ त-द्य॑ज्ञवा॒स्त्ववा᳚स्त्वे॒व तद्य-त्ततो᳚-ऽर्वा॒चीनग्ं॑ [तद्य-त्ततो᳚-ऽर्वा॒चीन᳚म्, रु॒द्रः खलु॒ वै] 37

रु॒द्रः खलु॒ वै वा᳚स्तोष्प॒तिर्यदहु॑त्वा वास्तोष्प॒तीय॑-म्प्रया॒या-द्रु॒द्र ए॑न-म्भू॒त्वा-ऽग्निर॑नू॒त्थाय॑ हन्याद्वास्तोष्प॒तीय॑-ञ्जुहोति भाग॒धेये॑नै॒वैनग्ं॑ शमयति॒ ना-ऽऽर्ति॒मार्च्छ॑ति॒ यज॑मानो॒ यद्यु॒क्ते जु॑हु॒याद्यथा॒ प्रया॑ते॒ वास्ता॒वाहु॑ति-ञ्जु॒होति॑ ता॒दृगे॒व तद्यदयु॑क्ते जुहु॒याद्यथा॒ क्षेम॒ आहु॑ति-ञ्जु॒होति॑ ता॒दृगे॒व तदहु॑तमस्य वास्तोष्प॒तीयग्ग्॑ स्या॒- [स्यात्, दक्षि॑णो] 38

-द्दक्षि॑णो यु॒क्तो भव॑ति स॒व्यो-ऽयु॒क्तो-ऽथ॑ वास्तोष्प॒तीय॑-ञ्जुहोत्यु॒भय॑मे॒वा-ऽ क॒रप॑रिवर्गमे॒वैनग्ं॑ शमयति॒ यदेक॑या जुहु॒याद्द॑र्विहो॒म-ङ्कु॑र्या-त्पुरो-ऽनुवा॒क्या॑ म॒नूच्य॑ या॒ज्य॑या जुहोति सदेव॒त्वाय॒ यद्धु॒त आ॑द॒द्ध्या-द्रु॒द्र-ङ्गृ॒हान॒न्वारो॑हये॒-द्यद॑व॒क्षाणा॒न्यस॑-म्प्रक्षाप्य प्रया॒याद्यथा॑ यज्ञवेश॒सं-वाँ॒-ऽऽदह॑नं-वाँ ता॒दृगे॒व तद॒यन्ते॒ योनि॑र्-ऋ॒त्विय॒ इत्य॒रण्यो᳚-स्स॒मारो॑हय- [इत्य॒रण्यो᳚-स्स॒मारो॑हयति, ए॒ष वा] 39

-त्ये॒ष वा अ॒ग्नेर्योनि॒-स्स्व ए॒वैनं॒-योँनौ॑ स॒मारो॑हय॒त्यथो॒ खल्वा॑हु॒र्यद॒रण्यो᳚-स्स॒मारू॑ढो॒ नश्ये॒दुद॑स्या॒ग्नि-स्सी॑दे-त्पुनरा॒धेय॑-स्स्या॒दिति॒ या ते॑ अग्ने य॒ज्ञिया॑ त॒नूस्तयेह्या रो॒हेत्या॒त्मन्-थ्स॒मारो॑हयते॒ यज॑मानो॒ वा अ॒ग्नेर्योनि॒-स्स्वाया॑मे॒वैनं॒-योँन्याग्ं॑ स॒मारो॑हयते ॥ 40 ॥
(ध॒त्ते॒-ऽर्वा॒चीनग्ग्॑ -स्या-थ्स॒मारो॑हयति॒ -पञ्च॑चत्वारिग्ंशच्च) (अ. 10)

त्वम॑ग्ने बृ॒हद्वयो॒ दधा॑सि देव दा॒शुषे᳚ । क॒विर्गृ॒हप॑ति॒र्युवा᳚ ॥ ह॒व्य॒वाड॒ग्निर॒जरः॑ पि॒ता नो॑ वि॒भुर्वि॒भावा॑ सु॒दृशी॑को अ॒स्मे । सु॒गा॒र्॒ह॒प॒त्या-स्समिषो॑ दिदीह्यस्म॒द्रिय॒ख्स-म्मि॑मीहि॒ श्रवाग्ं॑सि ॥ त्व-ञ्च॑ सोम नो॒ वशो॑ जी॒वातु॒-न्न म॑रामहे । प्रि॒यस्तो᳚त्रो॒ वन॒स्पतिः॑ ॥ ब्र॒ह्मा दे॒वाना᳚-म्पद॒वीः क॑वी॒नामृषि॒र्विप्रा॑णा-म्महि॒षो मृ॒गाणा᳚म् । श्ये॒नो गृद्ध्रा॑णा॒ग्॒ स्वधि॑ति॒ र्वना॑ना॒ग्ं॒ सोमः॑ [सोमः॑, प॒वित्र॒मत्ये॑ति॒] 41

प॒वित्र॒मत्ये॑ति॒ रेभन्न्॑ ॥ आ वि॒श्वदे॑व॒ग्ं॒ सत्प॑तिग्ं सू॒क्तैर॒द्या वृ॑णीमहे । स॒त्यस॑वग्ं सवि॒तार᳚म् ॥ आस॒त्येन॒ रज॑सा॒ वर्त॑मानो निवे॒शय॑न्न॒मृत॒-म्मर्त्य॑ञ्च । हि॒र॒ण्यये॑न सवि॒ता रथे॒ना-ऽऽ दे॒वोया॑ति॒ भुव॑ना वि॒पश्यन्न्॑ ॥ यथा॑ नो॒ अदि॑तिः॒ कर॒-त्पश्वे॒ नृभ्यो॒ यथा॒ गवे᳚ । यथा॑ तो॒काय॑ रु॒द्रिय᳚म् ॥ मा न॑स्तो॒के तन॑ये॒ मा न॒ आयु॑षि॒ मा नो॒ गोषु॒ मा [ ] 42

नो॒ अश्वे॑षु रीरिषः । वी॒रा-न्मानो॑ रुद्र भामि॒तो व॑धीर्​ह॒विष्म॑न्तो॒ नम॑सा विधेम ते ॥ उ॒द॒प्रुतो॒ न वयो॒ रक्ष॑माणा॒ वाव॑दतो अ॒भ्रिय॑स्येव॒ घोषाः᳚ । गि॒रि॒भ्रजो॒ नोर्मयो॒ मद॑न्तो॒ बृह॒स्पति॑म॒भ्य॑र्का अ॑नावन्न् ॥ ह॒ग्ं॒सैरि॑व॒ सखि॑भि॒र्वाव॑दद्भिरश्म॒न्- मया॑नि॒ नह॑ना॒ व्यस्यन्न्॑ । बृह॒स्पति॑रभि॒कनि॑क्रद॒द्गा उ॒त प्रास्तौ॒दुच्च॑ वि॒द्वाग्ं अ॑गायत् ॥ एन्द्र॑ सान॒सिग्ं र॒यिग्ं [र॒यिम्, स॒जित्वा॑नग्ं सदा॒सह᳚म् ।] 43

स॒जित्वा॑नग्ं सदा॒सह᳚म् । वर्​षि॑ष्ठमू॒तये॑ भर ॥ प्र स॑साहिषे पुरुहूत॒ शत्रू॒न् ज्येष्ठ॑स्ते॒ शुष्म॑ इ॒ह रा॒तिर॑स्तु । इन्द्रा-ऽऽ भ॑र॒ दक्षि॑णेना॒ वसू॑नि॒ पति॒-स्सिन्धू॑नामसि रे॒वती॑नाम् ॥ त्वग्ं सु॒तस्य॑ पी॒तये॑ स॒द्यो वृ॒द्धो अ॑जायथाः । इन्द्र॒ ज्यैष्ठ्या॑य सुक्रतो ॥ भुव॒स्त्वमि॑न्द्र॒ ब्रह्म॑णा म॒हा-न्भुवो॒ विश्वे॑षु॒ सव॑नेषु य॒ज्ञियः॑ । भुवो॒ नॄग्​श्च्यौ॒त्नो विश्व॑स्मि॒-न्भरे॒ ज्येष्ठ॑श्च॒ मन्त्रो॑ [मन्त्रः॑, वि॒श्व॒च॒र्​ष॒णे॒ ।] 44

विश्वचर्​षणे ॥ मि॒त्रस्य॑ चर्​षणी॒धृत॒-श्श्रवो॑ दे॒वस्य॑ सान॒सिम् ।
स॒त्य-ञ्चि॒त्र श्र॑वस्तमम् ॥ मि॒त्रो जनान्॑ यातयति प्रजा॒न-न्मि॒त्रो दा॑धार पृथि॒वीमु॒त द्याम् । मि॒त्रः कृ॒ष्टीरनि॑मिषा॒-ऽभि च॑ष्टे स॒त्याय॑ ह॒व्य-ङ्घृ॒तव॑-द्विधेम ॥ प्रसमि॑त्र॒ मर्तो॑ अस्तु॒ प्रय॑स्वा॒न्॒. यस्त॑ आदित्य॒ शिक्ष॑ति व्र॒तेन॑ । न ह॑न्यते॒ न जी॑यते॒ त्वोतो॒ नैन॒मग्ंहो॑ अश्ञो॒त्यन्ति॑तो॒ न दू॒रात् ॥ य- [यत्, चि॒द्धि ते॒ विशो॑] 45

-च्चि॒द्धि ते॒ विशो॑ यथा॒ प्रदे॑व वरुण व्र॒तम् । मि॒नी॒मसि॒ द्यवि॑द्यवि ॥ य-त्किञ्चे॒दं-वँ॑रुण॒ दैव्ये॒ जने॑-ऽभिद्रो॒ह-म्म॑नु॒ष्या᳚श्चरा॑मसि । अचि॑त्ती॒य-त्तव॒ धर्मा॑ युयोपि॒ममा न॒स्तस्मा॒ देन॑सो देव रीरिषः ॥ कि॒त॒वासो॒ यद्रि॑ रि॒पुर्न दी॒वि यद्वा॑ घा स॒त्य मु॒तयन्न वि॒द्म । सर्वा॒ ता विष्य॑ शिथि॒रे व॑ दे॒वाथा॑ ते स्याम वरुण प्रि॒यासः॑ ॥ 46 ॥
(सोमो॒-गोषु॒ मा- र॒यिं – मन्त्रो॒ -य-च्छि॑थि॒रा-स॒प्त च॑ ) (अ. 11)

(वि वा ए॒तस्या – ऽऽवा॑यो – इ॒मे वै – चि॒त्तञ्चा॒ – ऽग्निर्भू॒तानां᳚ – दे॒वा वा अ॑भ्याता॒ना – नृ॑ता॒षाड् – रा॒ष्ट्रका॑माय॒ – देवि॑का॒ – वास्तो᳚ष्पते॒ – त्वम॑ग्ने बृ॒ह – देका॑दश )

(वि वा ए॒तस्ये – त्या॑ह – मृ॒त्युर्ग॑न्ध॒र्वो – ऽव॑ रुन्धे मद्ध्य॒त – स्त्वम॑ग्ने बृ॒हथ् – षट्च॑त्वारिग्ंशत्)

(वि वा ए॒तस्य॑, प्रि॒यासः॑ )

॥ हरिः॑ ओम् ॥

॥ कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीय संहिताया-न्तृतीयकाण्डे चतुर्थः प्रश्न-स्समाप्तः ॥

Leave a Comment