यदेकेन सग्ग्स्थापयति – कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय संहिता पाठः | Yadekena Saggsthaapayati – Krishna Yajurveda Taittiriya Samhita Patha

Yadekena Saggsthaapayati - Krishna Yajurveda Taittiriya Samhita Patha

कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीय संहिताया-म्पञ्चमकाण्डे पञ्चमः प्रश्नः – वायव्यपश्वाद्यान-न्निरूपणं

ओ-न्नमः परमात्मने, श्री महागणपतये नमः,
श्री गुरुभ्यो नमः । ह॒रिः॒ ओम् ॥

यदेके॑न सग्ग्​ स्था॒पय॑ति य॒ज्ञस्य॒ सन्त॑त्या॒ अवि॑च्छेदायै॒न्द्राः प॒शवो॒ ये मु॑ष्क॒रा यदै॒न्द्रा-स्सन्तो॒-ऽग्निभ्य॑ आल॒भ्यन्ते॑ दे॒वता᳚भ्य-स्स॒मद॑-न्दधात्याग्ने॒यी-स्त्रि॒ष्टुभो॑ याज्यानुवा॒क्याः᳚ कुर्या॒-द्यदा᳚ग्ने॒यीस्तेना᳚ ऽऽग्ने॒या य-त्त्रि॒ष्टुभ॒-स्तेनै॒न्द्रा-स्समृ॑द्ध्यै॒ न दे॒वता᳚भ्य-स्स॒मद॑-न्दधाति वा॒यवे॑ नि॒युत्व॑ते तूप॒रमा ल॑भते॒ तेजो॒-ऽग्नेर्वा॒युस्तेज॑स ए॒ष आ ल॑भ्यते॒ तस्मा᳚-द्य॒द्रिय॑ङ् वा॒यु- [वा॒युः, वाति॑] 1

-र्वाति॑ त॒द्रिय॑ङ्ङ॒-ग्नि-र्द॑हति॒ स्वमे॒व त-त्तेजो-ऽन्वे॑ति॒ यन्न नि॒युत्व॑ते॒ स्यादुन्मा᳚द्ये॒-द्यज॑मानो नि॒युत्व॑ते भवति॒ यज॑मान॒स्या-ऽनु॑न्मादाय वायु॒मती᳚ श्वे॒तव॑ती याज्यानुवा॒क्ये॑ भवत-स्सतेज॒स्त्वाय॑ हिरण्यग॒र्भ-स्सम॑वर्त॒ताग्र॒ इत्या॑घा॒रमा घा॑रयति प्र॒जाप॑ति॒र्वै हि॑रण्यग॒र्भः प्र॒जाप॑ते-रनुरूप॒त्वाय॒ सर्वा॑णि॒ वा ए॒ष रू॒पाणि॑ पशू॒ना-म्प्रत्या ल॑भ्यते॒ यच्छ्म॑श्रु॒णस्त- [यच्छ्म॑श्रु॒णस्तत्, पुरु॑षाणाग्ं] 2

-त्पुरु॑षाणाग्ं रू॒पं-यँ-त्तू॑प॒रस्त-दश्वा॑नां॒-यँद॒न्यतो॑द॒-न्त-द्गवां॒-यँदव्या॑ इव श॒फास्तदवी॑नां॒-यँद॒जस्तद॒जानां᳚-वाँ॒युर्वै प॑शू॒ना-म्प्रि॒य-न्धाम॒ य-द्वा॑य॒व्यो॑ भव॑त्ये॒त-मे॒वैन॑म॒भि स॑जान्ना॒नाः प॒शव॒ उप॑ तिष्ठन्ते वाय॒व्यः॑ का॒र्या(3)ः प्रा॑जाप॒त्या(3) इत्या॑हु॒-र्य-द्वा॑य॒व्य॑-ङ्कु॒र्या-त्प्र॒जाप॑ते-रिया॒द्य-त्प्रा॑जाप॒त्य-ङ्कु॒र्या-द्वा॒यो- [-द्वा॒योः, इ॒या॒द्य-] 3

-रि॑या॒द्य-द्वा॑य॒व्यः॑ प॒शुर्भव॑ति॒ तेन॑ वा॒योर्नैति॒ य-त्प्रा॑जाप॒त्यः पु॑रो॒डाशो॒ भव॑ति॒ तेन॑ प्रा॒जाप॑ते॒र्नैति॒ य-द्द्वाद॑शकपाल॒स्तेन॑ वैश्वान॒रान्नैत्या᳚ग्ना वैष्ण॒वमेका॑दश-कपाल॒-न्निर्व॑पति दीक्षि॒ष्यमा॑णो-॒-ऽग्नि-स्सर्वा॑ दे॒वता॒ विष्णु॑र्य॒ज्ञो दे॒वता᳚श्चै॒व य॒ज्ञ-ञ्चा-ऽऽ र॑भते॒-ऽग्निर॑व॒मो दे॒वता॑नां॒-विँष्णुः॑ पर॒मो यदा᳚ग्ना-वैष्ण॒व-मेका॑दशकपाल-न्नि॒र्वपति दे॒वता॑ [दे॒वताः᳚, ए॒वोभ॒यतः॑] 4

ए॒वोभ॒यतः॑ परि॒गृह्य॒ यज॑मा॒नो-ऽव॑ रुन्धे पुरो॒डाशे॑न॒ वै दे॒वा अ॒मुष्मि॑-​ल्लोँ॒क आ᳚र्ध्नुवन् च॒रुणा॒-ऽस्मिन्. यः का॒मये॑ता॒-ऽमुष्मि॑-​ल्लोँ॒क ऋ॑द्ध्नुया॒मिति॒ स पु॑रो॒डाश॑-ङ्कुर्वीता॒-ऽमुष्मि॑न्ने॒व लो॒क ऋ॑द्ध्नोति॒ यद॒ष्टाक॑पाल॒-स्तेना᳚-ऽऽग्ने॒यो य-त्त्रि॑कपा॒लस्तेन॑ वैष्ण॒व-स्समृ॑द्ध्यै॒ यः का॒मये॑ता॒स्मि-​ल्लोँ॒क ऋ॑द्ध्नुया॒मिति॒ स च॒रु-ङ्कु॑र्वीता॒ग्नेर्घृ॒तं-विँष्णो᳚-स्तण्डु॒ला-स्तस्मा᳚ [-स्तस्मा᳚त्, च॒रुः का॒र्यो᳚-ऽस्मिन्ने॒व] 5

-च्च॒रुः का॒र्यो᳚-ऽस्मिन्ने॒व लो॒क ऋ॑द्ध्नोत्यादि॒त्यो भ॑वती॒ यं-वाँ अदि॑तिर॒स्यामे॒व प्रति॑ तिष्ठ॒त्यथो॑ अ॒स्यामे॒वाधि॑ य॒ज्ञ-न्त॑नुते॒ यो वै सं॑​वँथ्स॒रमुख्य॒-मभृ॑त्वा॒-ऽग्नि-ञ्चि॑नु॒ते यथा॑ सा॒मि गर्भो॑-ऽव॒पद्य॑ते ता॒दृगे॒व तदार्ति॒मार्च्छे᳚-द्वैश्वान॒र-न्द्वाद॑शकपाल-म्पु॒रस्ता॒न्निर्व॑पे-थ्सं​वँथ्स॒रो वा अ॒ग्नि-र्वै᳚श्वान॒रो यथा॑ सं​वँथ्स॒रमा॒प्त्वा [ ] 6

का॒ल आग॑ते वि॒जाय॑त ए॒वमे॒व सं॑​वँथ्स॒रमा॒प्त्वा का॒ल आग॑ते॒-ऽग्नि-ञ्चि॑नुते॒ ना-ऽऽर्ति॒मार्च्छ॑त्ये॒षा वा अ॒ग्नेः प्रि॒या त॒नूर्य-द्वै᳚श्वान॒रः प्रि॒यामे॒वास्य॑ त॒नुव॒मव॑ रुन्धे॒ त्रीण्ये॒तानि॑ ह॒वीग्ंषि॑ भवन्ति॒ त्रय॑ इ॒मे लो॒का ए॒षां-लोँ॒काना॒ग्ं॒ रोहा॑य ॥ 7 ॥
(य॒द्रियं॑-वाँ॒यु – र्यच्छ्म॑श्रु॒णस्त-द्- वा॒यो – र्नि॒र्वप॑ति दे॒वता॒ – स्तस्मा॑ – दा॒प्त्वा – ष्टात्रिग्ं॑शच्च ) (अ. 1)

प्र॒जाप॑तिः प्र॒जा-स्सृ॒ष्ट्वा प्रे॒णा-ऽनु॒ प्रावि॑श॒-त्ताभ्यः॒ पुन॒-स्सम्भ॑वितु॒-न्नाश॑क्नो॒-थ्सो᳚-ऽब्रवीदृ॒द्ध्नव॒दि-थ्स यो मे॒तः पुन॑-स्सञ्चि॒नव॒दिति॒ त-न्दे॒वा-स्सम॑चिन्व॒-न्ततो॒ वै त आ᳚र्ध्नुव॒न्॒ य-थ्स॒मचि॑न्व॒-न्तच्चित्य॑स्य चित्य॒त्वं-यँ ए॒वं-विँ॒द्वान॒ग्नि-ञ्चि॑नु॒त ऋ॒द्ध्नोत्ये॒व कस्मै॒ कम॒ग्निश्ची॑यत॒ इत्या॑हुरग्नि॒वा- [इत्या॑हुरग्नि॒वान्, अ॒सा॒नीति॒ वा] 8

-न॑सा॒नीति॒ वा अ॒ग्निश्ची॑यते ऽग्नि॒वाने॒व भ॑वति॒ कस्मै॒ कम॒ग्निश्ची॑यत॒ इत्या॑हुर्दे॒वा मा॑ वेद॒न्निति॒ वा अ॒ग्निश्ची॑यते वि॒दुरे॑न-न्दे॒वाः कस्मै॒ कम॒ग्निश्ची॑यत॒ इत्या॑हुर्गृ॒ह्य॑सा॒नीति॒ वा अ॒ग्निश्ची॑यते गृ॒ह्ये॑व भ॑वति॒ कस्मै॒ कम॒ग्निश्ची॑यत॒ इत्या॑हुः पशु॒मान॑सा॒नीति॒ वा अ॒ग्नि- [वा अ॒ग्निः, ची॒य॒ते॒ प॒शु॒माने॒व] 9

-श्ची॑यते पशु॒माने॒व भ॑वति॒ कस्मै॒ कम॒ग्निश्ची॑यत॒ इत्या॑हु-स्स॒प्त मा॒ पुरु॑षा॒ उप॑ जीवा॒निति॒ वा अ॒ग्निश्ची॑यते॒ त्रयः॒ प्राञ्च॒स्त्रयः॑ प्र॒त्यञ्च॑ आ॒त्मा स॑प्त॒म ए॒ताव॑न्त ए॒वैन॑म॒मुष्मि॑-​ल्लोँ॒क उप॑ जीवन्ति प्र॒जाप॑तिर॒ग्निम॑चिकीषत॒ त-म्पृ॑थि॒व्य॑ब्रवी॒न्न मय्य॒ग्नि-ञ्चे᳚ष्य॒से-ऽति॑ मा धक्ष्यति॒ सा त्वा॑-ऽतिद॒ह्यमा॑ना॒ वि ध॑विष्ये॒ [वि ध॑विष्ये, स पापी॑या-] 10

स पापी॑या-न्भविष्य॒सीति॒ सो᳚-ऽब्रवी॒-त्तथा॒ वा अ॒ह-ङ्क॑रिष्यामि॒ यथा᳚ त्वा॒ नाति॑ध॒क्ष्यतीति॒ स इ॒माम॒भ्य॑मृश-त्प्र॒जाप॑तिस्त्वा सादयतु॒ तया॑ दे॒वत॑या-ऽङ्गिर॒स्व-द्ध्रु॒वा सी॒देती॒मामे॒वेष्ट॑का-ङ्कृ॒त्वोपा॑-ध॒त्ता-न॑तिदाहाय॒ य-त्प्रत्य॒ग्नि-ञ्चि॑न्वी॒त तद॒भि मृ॑शे-त्प्र॒जाप॑तिस्त्वा सादयतु॒ तया॑ दे॒वत॑या-ऽङ्गिर॒स्व-द्ध्रु॒वा सी॒दे- [-द्ध्रु॒वा सी॑द, इती॒मामे॒वेष्ट॑का] 11

-ती॒मामे॒वेष्ट॑का-ङ्कृ॒त्वोप॑ ध॒त्ते-ऽन॑तिदाहाय प्र॒जाप॑तिरकामयत॒ प्रजा॑ये॒येति॒ स ए॒तमुख्य॑मपश्य॒-त्तग्ं सं॑​वँथ्स॒रम॑बिभ॒स्ततो॒ वै स प्राजा॑यत॒ तस्मा᳚-थ्सं​वँथ्स॒र-म्भा॒र्यः॑ प्रैव जा॑यते॒ तं-वँस॑वो-ऽब्रुव॒-न्प्र त्वम॑जनिष्ठा व॒य-म्प्रजा॑यामहा॒ इति॒ तं-वँसु॑भ्यः॒ प्राय॑च्छ॒-त्त-न्त्रीण्यहा᳚न्यबिभरु॒-स्तेन॒ [-स्तेन॑, त्रीणि॑] 12

त्रीणि॑ च श॒तान्यसृ॑जन्त॒ त्रय॑स्त्रिग्ंशत-ञ्च॒ तस्मा᳚-त्त्र्य॒ह-म्भा॒र्यः॑ प्रैव जा॑यते॒ ता-न्रु॒द्रा अ॑ब्रुव॒-न्प्र यू॒यम॑जनिढ्वं-वँ॒य-म्प्रजा॑यामहा॒ इति॒ तग्ं रु॒द्रेभ्यः॒ प्राय॑च्छ॒-न्तग्ं षडहा᳚न्यबिभरु॒स्तेन॒ त्रीणि॑ च श॒तान्यसृ॑जन्त॒ त्रय॑स्त्रिग्ंशत-ञ्च॒ तस्मा᳚-थ्षड॒ह-म्भा॒र्यः॑ प्रैव जा॑यते॒ ताना॑दि॒त्या अ॑ब्रुव॒-न्प्र यू॒यम॑जनिढ्वं-वँ॒य- [-​वँ॒यम्, प्र जा॑यामहा॒] 13

-म्प्र जा॑यामहा॒ इति॒ तमा॑दि॒त्येभ्यः॒ प्राय॑च्छ॒-न्त-न्द्वाद॒शाहा᳚न्यबिभरु॒स्तेन॒ त्रीणि॑ च श॒तान्यसृ॑जन्त॒ त्रय॑स्त्रिग्ंशत-ञ्च॒ तस्मा᳚-द्द्वादशा॒ह-म्भा॒र्यः॑ प्रैव जा॑यते॒ तेन॒ वै ते स॒हस्र॑मसृजन्तो॒खाग्ं स॑हस्रत॒मीं-यँ ए॒वमुख्यग्ं॑ साह॒स्रं-वेँद॒ प्र स॒हस्र॑-म्प॒शूना᳚प्नोति ॥ 14 ॥
(अ॒ग्नि॒वान् – प॑शु॒मान॑सा॒नीति॒ वा अ॒ग्नि – र्ध॑विष्ये – मृशे-त्प्र॒जाप॑तिस्त्वा सादयतु॒ तया॑ दे॒वत॑या-ऽङ्गिर॒स्व ध्रु॒वा सी॑द॒ – तेन॒ – ताना॑दि॒त्या अ॑ब्रुव॒-न्प्र यू॒यम॑जनिढ्वं-वँ॒यं – च॑त्वारि॒ग्ं॒शच्च॑) (अ. 2)

यजु॑षा॒ वा ए॒षा क्रि॑यते॒ यजु॑षा पच्यते॒ यजु॑षा॒ वि मु॑च्यते॒ यदु॒खा सा वा ए॒षैतर्​हि॑ या॒तया᳚म्नी॒ सा न पुनः॑ प्र॒युज्येत्या॑हु॒रग्ने॑ यु॒क्ष्वा हि ये तव॑ यु॒क्ष्वा हि दे॑व॒हूत॑मा॒ग्ं॒ इत्यु॒खाया᳚-ञ्जुहोति॒ तेनै॒वैना॒-म्पुनः॒ प्रयु॑ङ्क्ते॒ तेनाया॑तयाम्नी॒ यो वा अ॒ग्निं-योँग॒ आग॑ते यु॒नक्ति॑ यु॒ङ्क्ते यु॑ञ्जा॒नेष्वग्ने॑ [यु॑ञ्जा॒नेष्वग्ने᳚, यु॒क्ष्वा हि] 15

यु॒क्ष्वा हि ये तव॑ यु॒क्ष्वा हि दे॑व॒हूत॑मा॒ग्ं॒ इत्या॑है॒ष वा अ॒ग्नेर्योग॒स्तेनै॒वैनं॑-युँनक्ति यु॒ङ्क्ते यु॑ञ्जा॒नेषु॑ ब्रह्मवा॒दिनो॑ वदन्ति॒ न्य॑ङ्ङ॒ग्निश्चे॑त॒व्या(3) उ॑त्ता॒ना(3) इति॒ वय॑सां॒-वाँ ए॒ष प्र॑ति॒मया॑ चीयते॒ यद॒ग्निर्यन्न्य॑ञ्च-ञ्चिनु॒या-त्पृ॑ष्टि॒त ए॑न॒माहु॑तय ऋच्छेयु॒र्यदु॑त्ता॒न-न्न पति॑तुग्ं शक्नुया॒दसु॑वर्ग्यो-ऽस्य स्या-त्प्रा॒चीन॑-मुत्ता॒न- [-मुत्ता॒नम्, पु॒रु॒ष॒शी॒र्॒षमुप॑ दधाति] 16

-म्पु॑रुषशी॒र्॒षमुप॑ दधाति मुख॒त ए॒वैन॒माहु॑तय ऋच्छन्ति॒ नोत्ता॒न-ञ्चि॑नुते सुव॒र्ग्यो᳚-ऽस्य भवति सौ॒र्या जु॑होति॒ चक्षु॑रे॒वास्मि॒-न्प्रति॑ दधाति॒ द्विर्जु॑होति॒ द्वे हि चक्षु॑षी समा॒न्या जु॑होति समा॒नग्ं हि चक्षु॒-स्समृ॑द्ध्यै देवासु॒रा-स्सं​यँ॑त्ता आस॒-न्ते वा॒मं-वँसु॒ स-न्न्य॑दधत॒ तद्दे॒वा वा॑म॒भृता॑-ऽवृञ्जत॒ तद्वा॑म॒भृतो॑ वामभृ॒त्त्वं-यँद्वा॑म॒भृत॑ मुप॒दधा॑ति वा॒ममे॒व तया॒ वसु॒ यज॑मानो॒ भ्रातृ॑व्यस्य वृङ्क्ते॒ हिर॑ण्यमूर्ध्नी भवति॒ ज्योति॒र्वै हिर॑ण्य॒-ञ्ज्योति॑र्वा॒म-ञ्ज्योति॑षै॒वास्य॒ ज्योति॑र्वा॒मं-वृँ॑ङ्क्ते द्विय॒जुर्भ॑वति॒ प्रति॑ष्ठित्यै ॥ 17 ॥
(यु॒ञ्जा॒नेष्वग्ने᳚-प्रा॒चीन॑मुत्ता॒नं – ​वाँ॑म॒भृतं॒ – चतु॑र्विग्ंशतिश्च) (अ. 3)

आपो॒ वरु॑णस्य॒ पत्न॑य आस॒-न्ता अ॒ग्निर॒भ्य॑द्ध्याय॒-त्ता-स्सम॑भव॒-त्तस्य॒ रेतः॒ परा॑-ऽपत॒-त्तदि॒यम॑भव॒द्य-द्द्वि॒तीय॑-म्प॒रा-ऽप॑त॒-त्तद॒साव॑भवदि॒यं-वैँ वि॒राड॒सौ स्व॒राड् य-द्वि॒राजा॑वुप॒दधा॑ती॒मे ए॒वोप॑ धत्ते॒ यद्वा अ॒सौ रेत॑-स्सि॒ञ्चति॒ तद॒स्या-म्प्रति॑ तिष्ठति॒ त-त्प्र जा॑यते॒ ता ओष॑धयो [ओष॑धयः, वी॒रुधो॑] 18

वी॒रुधो॑ भवन्ति॒ ता अ॒ग्निर॑त्ति॒ य ए॒वं-वेँद॒ प्रैव जा॑यते-ऽन्ना॒दो भ॑वति॒ यो रे॑त॒स्वी स्या-त्प्र॑थ॒माया॒-न्तस्य॒ चित्या॑मु॒भे उप॑ दद्ध्यादि॒मे ए॒वास्मै॑ स॒मीची॒ रेत॑-स्सिञ्चतो॒ य-स्सि॒क्तरे॑ता॒-स्स्या-त्प्र॑थ॒माया॒-न्तस्य॒ चित्या॑म॒न्यामुप॑ दद्ध्यादुत्त॒माया॑म॒न्याग्ं रेत॑ ए॒वास्य॑ सि॒क्तमा॒भ्यामु॑भ॒यतः॒ परि॑ गृह्णाति सं​वँथ्स॒र-न्न क- [सं​वँथ्स॒र-न्न कम्, च॒न प्र॒त्यव॑रोहे॒न्न] 19

-ञ्च॒न प्र॒त्यव॑रोहे॒न्न हीमे कञ्च॒न प्र॑त्यव॒रोह॑त॒स्तदे॑नयोर्व्र॒तं-योँ वा अप॑ शीर्​षाणम॒ग्नि-ञ्चि॑नु॒ते-ऽप॑शीर्​षा॒-ऽमुष्मि॑-​ल्लोँ॒के भ॑वति॒ य-स्सशी॑र्​षाण-ञ्चिनु॒ते सशी॑र्​षा॒ ऽमुष्मि॑-​ल्लोँ॒के भ॑वति॒ चित्ति॑-ञ्जुहोमि॒ मन॑सा घृ॒तेन॒ यथा॑ दे॒वा इ॒हा-ऽऽगम॑न् वी॒तिहो᳚त्रा ऋता॒वृध॑-स्समु॒द्रस्य॑ व॒युन॑स्य॒ पत्म॑न् जु॒होमि॑ वि॒श्वक॑र्मणे॒ विश्वा-ऽहा-ऽम॑र्त्यग्ं ह॒विरिति॑ स्वयमातृ॒ण्णामु॑प॒धाय॑ जुहो- [जुहोति, ए॒तद्वा] 20

-त्ये॒तद्वा अ॒ग्ने-श्शिर॒-स्सशी॑र्​षाणमे॒वाग्नि-ञ्चि॑नुते॒ सशी॑र्​षा॒-ऽमुष्मि॑-​ल्लोँ॒के भ॑वति॒ य ए॒वं-वेँद॑ सुव॒र्गाय॒ वा ए॒ष लो॒काय॑ चीयते॒ यद॒ग्निस्तस्य॒ यदय॑थापूर्व-ङ्क्रि॒यते ऽसु॑वर्ग्यमस्य॒ त-थ्सु॑व॒र्ग्यो᳚ ऽग्निश्चिति॑मुप॒धाया॒भि मृ॑शे॒च्चित्ति॒मचि॑त्ति-ञ्चिनव॒द्वि वि॒द्वा-न्पृ॒ष्ठेव॑ वी॒ता वृ॑जि॒ना च॒ मर्ता᳚-न्रा॒ये च॑ न-स्स्वप॒त्याय॑ देव॒ दिति॑-ञ्च॒ रास्वा-दि॑तिमुरु॒ष्येति॑ यथापू॒र्वमे॒वैना॒मुप॑ धत्ते॒ प्राञ्च॑मेन-ञ्चिनुते सुव॒र्ग्यो᳚-ऽस्य भवति ॥ 21 ॥
(ओष॑धयः॒ – कं – जु॑होति – स्वप॒त्याया॒ – ष्टाद॑श च) (अ. 4)

वि॒श्वक॑र्मा दि॒शा-म्पति॒-स्स नः॑ प॒शू-न्पा॑तु॒ सो᳚-ऽस्मा-न्पा॑तु॒ तस्मै॒ नमः॑ प्र॒जाप॑ती रु॒द्रो वरु॑णो॒ ऽग्निर्दि॒शा-म्पति॒-स्स नः॑ प॒शू-न्पा॑तु॒ सो᳚-ऽस्मा-न्पा॑तु॒ तस्मै॒ नम॑ ए॒ता वै दे॒वता॑ ए॒तेषा᳚-म्पशू॒ना-मधि॑पतय॒-स्ताभ्यो॒ वा ए॒ष आ वृ॑श्च्यते॒ यः प॑शुशी॒र्॒षाण्यु॑प॒ दधा॑ति हिरण्येष्ट॒का उप॑ दधात्ये॒ताभ्य॑ ए॒व दे॒वता᳚भ्यो॒ नम॑स्करोति ब्रह्मवा॒दिनो॑ [ब्रह्मवा॒दिनः॑, व॒द॒न्त्य॒ग्नौ ग्रा॒म्या-] 22

वदन्त्य॒ग्नौ ग्रा॒म्या-न्प॒शू-न्प्र द॑धाति शु॒चा-ऽऽर॒ण्यान॑र्पयति॒ कि-न्तत॒ उच्छिग्ं॑ष॒तीति॒ यद्धि॑रण्येष्ट॒का उ॑प॒दधा᳚त्य॒मृतं॒-वैँ हिर॑ण्यम॒मृते॑नै॒व ग्रा॒म्येभ्यः॑ प॒शुभ्यो॑ भेष॒ज-ङ्क॑रोति॒ नैनान्॑ हिनस्ति प्रा॒णो वै प्र॑थ॒मा स्व॑यमातृ॒ण्णा व्या॒नो द्वि॒तीया॑-ऽपा॒नस्तृ॒तीया-ऽनु॒ प्रा-ऽण्या᳚-त्प्रथ॒माग्​ स्व॑यमातृ॒ण्णामु॑प॒धाय॑ प्रा॒णेनै॒व प्रा॒णग्ं सम॑र्धयति॒ व्य॑न्या- [सम॑र्धयति॒ व्य॑न्यात्, द्वि॒तीया॑मुप॒धाय॑] 23

-द्द्वि॒तीया॑मुप॒धाय॑ व्या॒नेनै॒व व्या॒नग्ं सम॑र्धय॒त्यपा᳚न् यात्तृ॒तीया॑मुप॒धाया॑-पा॒नेनै॒वापा॒नग्ं सम॑र्धय॒त्यथो᳚ प्रा॒णैरे॒वैन॒ग्ं॒ समि॑न्धे॒ भूर्भुव॒-स्सुव॒रिति॑ स्वयमातृ॒ण्णा उप॑ दधाती॒मे वै लो॒का-स्स्व॑यमातृ॒ण्णा ए॒ताभिः॒ खलु॒वै व्याहृ॑तीभिः प्र॒जाप॑तिः॒ प्रा-ऽजा॑यत॒ यदे॒ताभि॒र्व्याहृ॑तीभि-स्स्वयमातृ॒ण्णा उ॑प॒दधा॑ती॒माने॒व लो॒कानु॑प॒धायै॒षु [ ] 24

लो॒केष्वधि॒ प्रजा॑यते प्रा॒णाय॑ व्या॒नाया॑पा॒नाय॑ वा॒चे त्वा॒ चक्षु॑षे त्वा॒ तया॑ दे॒वत॑या-ऽङ्गिर॒स्व-द्ध्रु॒वा सी॑दा॒ग्निना॒ वै दे॒वा-स्सु॑व॒र्गं-लोँ॒कम॑जिगाग्ंस॒-न्तेन॒ पति॑तु॒-न्नाश॑क्नुव॒-न्त ए॒ताश्चत॑स्र-स्स्वयमातृ॒ण्णा अ॑पश्य॒-न्ता दि॒क्षूपा॑दधत॒ तेन॑ स॒र्वत॑श्चक्षुषा सुव॒र्गं-लोँ॒कमा॑य॒न्॒ यच्चत॑स्र-स्स्वयमातृ॒ण्णा दि॒क्षू॑प॒दधा॑ति स॒र्वत॑श्चक्षुषै॒व तद॒ग्निना॒ यज॑मान-स्सुव॒र्गं-लोँ॒कमे॑ति ॥ 25 ॥
(ब्र॒ह्म॒वा॒दिनो॒ – व्य॑न्या – दे॒षु – यज॑मान॒ – स्त्रीणि॑ च) (अ. 5)

अग्न॒ आ या॑हि वी॒तय॒ इत्या॒हा-ह्व॑तै॒वैन॑-म॒ग्नि-न्दू॒तं-वृँ॑णीमह॒ इत्या॑ह हू॒त्वैवैनं॑-वृँणीते॒ ऽग्निना॒-ऽग्नि-स्समि॑द्ध्यत॒ इत्या॑ह॒ समि॑न्ध ए॒वैन॑म॒ग्निर्वृ॒त्राणि॑ जङ्घन॒दित्या॑ह॒ समि॑द्ध ए॒वास्मि॑न्निन्द्रि॒य-न्द॑धात्य॒ग्ने-स्स्तोम॑-म्मनामह॒ इत्या॑ह मनु॒त ए॒वैन॑मे॒तानि॒ वा अह्नाग्ं॑ रू॒पा- [रू॒पाणि॑, अ॒न्व॒हमे॒वैन॑-] 26

-ण्य॑न्व॒हमे॒वैन॑-ञ्चिनु॒ते ऽवाह्नाग्ं॑ रू॒पाणि॑ रुन्धे ब्रह्मवा॒दिनो॑ वदन्ति॒ कस्मा᳚-थ्स॒त्याद्या॒तया᳚म्नीर॒न्या इष्ट॑का॒ अया॑तयाम्नी लोक-म्पृ॒णेत्यै᳚न्द्रा॒ग्नी हि बा॑र्​हस्प॒त्येति॑ ब्रूयादिन्द्रा॒ग्नी च॒ हि दे॒वाना॒-म्बृह॒स्पति॒श्चा-या॑तयामानो ऽनुच॒रव॑ती भव॒त्यजा॑मित्वाया -नु॒ष्टुभा-ऽनु॑ चरत्या॒त्मा वै लो॑क-म्पृ॒णा प्रा॒णो॑ ऽनु॒ष्टु-प्तस्मा᳚-त्प्रा॒ण-स्सर्वा॒ण्यङ्गा॒न्यनु॑ चरति॒ ता अ॑स्य॒ सूद॑दोहस॒ [सूद॑दोहसः, इत्या॑ह॒] 27

इत्या॑ह॒ तस्मा॒-त्परु॑षिपरुषि॒ रस॒-स्सोमग्ग्॑ श्रीणन्ति॒ पृश्ञ॑य॒ इत्या॒हान्नं॒-वैँ पृश्ञ्यन्न॑मे॒वाव॑ रुन्धे॒-ऽर्को वा अ॒ग्निर॒र्को-ऽन्न॒मन्न॑मे॒वाव॑ रुन्धे॒ जन्म॑-न्दे॒वानां॒-विँश॑स्त्रि॒ष्वा रो॑च॒ने दि॒व इत्या॑हे॒माने॒वास्मै॑ लो॒कान् ज्योति॑ष्मतः करोति॒ यो वा इष्ट॑काना-म्प्रति॒ष्ठां-वेँद॒ प्रत्ये॒व ति॑ष्ठति॒ तया॑ दे॒वत॑या-ऽङ्गिर॒स्व-द्ध्रु॒वा सी॒देत्या॑है॒षा वा इष्ट॑काना-म्प्रति॒ष्ठा य ए॒वं-वेँद॒ प्रत्ये॒वति॑ष्ठति ॥ 28 ॥
(रू॒पाणि॒ – सूद॑दोहस॒ – स्तया॒ – षोड॑श च) (अ. 6)

सु॒व॒र्गाय॒ वा ए॒ष लो॒काय॑ चीयते॒ यद॒ग्निर्वज्र॑ एकाद॒शिनी॒ यद॒ग्नावे॑काद॒शिनी᳚-म्मिनु॒या-द्वज्रे॑णैनग्ं सुव॒र्गाल्लो॒काद॒न्तर्द॑द्ध्या॒द्यन्न मि॑नु॒या-थ्स्वरु॑भिः प॒शून् व्य॑र्धयेदेकयू॒प-म्मि॑नोति॒ नैनं॒-वँज्रे॑ण सुव॒र्गाल्लो॒काद॑न्त॒र्दधा॑ति॒ न स्वरु॑भिः प॒शून् व्य॑र्धयति॒ वि वा ए॒ष इ॑न्द्रि॒येण॑ वी॒र्ये॑णर्ध्यते॒ यो᳚-ऽग्नि-ञ्चि॒न्व-न्न॑धि॒क्राम॑त्यैन्द्रि॒य- [-न्न॑धि॒क्राम॑त्यैन्द्रि॒या, ऋ॒चा ऽऽक्रम॑ण॒-] 29

-र्चा ऽऽक्रम॑ण॒-म्प्रतीष्ट॑का॒मुप॑ दद्ध्या॒न्नेन्द्रि॒येण॑ वी॒र्ये॑ण॒ व्यृ॑द्ध्यते रु॒द्रो वा ए॒ष यद॒ग्निस्तस्य॑ ति॒स्र-श्श॑र॒व्याः᳚ प्र॒तीची॑ ति॒रश्च्य॒नूची॒ ताभ्यो॒ वा ए॒ष आ वृ॑श्च्यते॒ यो᳚-ऽग्नि-ञ्चि॑नु॒ते᳚ ऽग्नि-ञ्चि॒त्वा ति॑सृध॒न्वमया॑चित-म्ब्राह्म॒णाय॑ दद्या॒-त्ताभ्य॑ ए॒व नम॑स्करो॒त्यथो॒ ताभ्य॑ ए॒वा-ऽऽत्मान॒-न्निष्क्री॑णीते॒ यत्ते॑ रुद्र पु॒रो [रुद्र पु॒रः, धनु॒स्त-द्वातो॒] 30

धनु॒स्त-द्वातो॒ अनु॑ वातु ते॒ तस्मै॑ ते रुद्र सं​वँथ्स॒रेण॒ नम॑स्करोमि॒ यत्ते॑ रुद्र दक्षि॒णा धनु॒स्त-द्वातो॒ अनु॑ वातु ते॒ तस्मै॑ ते रुद्र परिवथ्स॒रेण॒ नम॑स्करोमि॒ यत्ते॑ रुद्र प॒श्चाद्धनु॒स्त-द्वातो॒ अनु॑ वातु ते॒ तस्मै॑ ते रुद्रेदावथ्स॒रेण॒ नम॑स्करोमि॒ यत्ते॑ रुद्रोत्त॒रा-द्धनु॒स्त- [द्धनु॒स्तत्, वातो॒] 31

-द्वातो॒ अनु॑ वातु ते॒ तस्मै॑ ते रुद्रेदुवथ्स॒रेण॒ नम॑स्करोमि॒ यत्ते॑ रुद्रो॒परि॒ धनु॒स्त-द्वातो॒ अनु॑ वातु ते॒ तस्मै॑ ते रुद्र वथ्स॒रेण॒ नम॑स्करोमि रु॒द्रो वा ए॒ष यद॒ग्नि-स्स यथा᳚ व्या॒घ्रः क्रु॒द्ध-स्तिष्ठ॑त्ये॒वं-वाँ ए॒ष ए॒तर्​हि॒ सञ्चि॑तमे॒तैरुप॑ तिष्ठते नमस्का॒रै-रे॒वैनग्ं॑ शमयति॒ ये᳚-ऽग्नयः॑ – [ये᳚-ऽग्नयः॑, पु॒री॒ष्याः᳚] 32

पुरी॒ष्याः᳚ प्रवि॑ष्टाः पृथि॒वीमनु॑ । तेषा॒-न्त्वम॑स्युत्त॒मः प्रणो॑ जी॒वात॑वे सुव ॥ आप॑-न्त्वा-ऽग्ने॒ मन॒सा ऽऽप॑-न्त्वा-ऽग्ने॒ तप॒सा ऽऽप॑-न्त्वा-ऽग्ने दी॒क्षया ऽऽप॑-न्त्वा-ऽग्न उप॒सद्भि॒राप॑-न्त्वा-ऽग्ने सु॒त्यया-ऽऽप॑-न्त्वा-ऽग्ने॒ दक्षि॑णाभि॒राप॑-न्त्वा-ऽग्ने ऽवभृ॒थेनाप॑-न्त्वा-ऽग्ने व॒शया ऽऽप॑-न्त्वा-ऽग्ने स्वगाका॒रेणेत्या॑है॒ षा वा अ॒ग्नेराप्ति॒स्तयै॒वैन॑माप्नोति ॥ 33 ॥
(ऐ॒न्द्रि॒या – पु॒र – उ॑त्त॒राद्धनु॒स्त- द॒ग्नय॑ – आहा॒ – ष्टौ च॑) (अ. 7)

गा॒य॒त्रेण॑ पु॒रस्ता॒दुप॑ तिष्ठते प्रा॒णमे॒वास्मि॑-न्दधाति बृह-द्रथन्त॒राभ्या᳚-म्प॒क्षावोज॑ ए॒वास्मि॑-न्दधात्यृतु॒स्थाय॑ज्ञा-य॒ज्ञिये॑न॒ पुच्छ॑मृ॒तुष्वे॒व प्रति॑ तिष्ठति पृ॒ष्ठैरुप॑ तिष्ठते॒ तेजो॒ वै पृ॒ष्ठानि॒ तेज॑ ए॒वास्मि॑-न्दधाति प्र॒जाप॑तिर॒ग्निम॑सृजत॒ सो᳚-ऽस्मा-थ्सृ॒ष्टः परां॑ऐ॒-त्तं-वाँ॑रव॒न्तीये॑ना-वारयत॒ त-द्वा॑रव॒न्तीय॑स्य वारवन्तीय॒त्वग्ग्​ श्यै॒तेन॑ श्ये॒ती अ॑कुरुत॒ तच्छ्यै॒तस्य॑ श्यैत॒त्वं- [श्यैत॒त्वम्, य-द्वा॑रव॒न्तीये॑नोप॒तिष्ठ॑ते] 34

-​यँ-द्वा॑रव॒न्तीये॑नोप॒तिष्ठ॑ते वा॒रय॑त ए॒वैनग्ग्॑ श्यै॒तेन॑ श्ये॒ती कु॑रुते प्र॒जाप॑ते॒र्​हृद॑येना-पिप॒क्ष-म्प्रत्युप॑ तिष्ठते प्रे॒माण॑मे॒वास्य॑ गच्छति॒ प्राच्या᳚ त्वा दि॒शा सा॑दयामि गाय॒त्रेण॒ छन्द॑सा॒-ऽग्निना॑ दे॒वत॑या॒-ऽग्ने-श्शी॒र्​ष्णाग्ने-श्शिर॒ उप॑ दधामि॒ दक्षि॑णया त्वा दि॒शा सा॑दयामि॒ त्रैष्टु॑भेन॒ छन्द॒सेन्द्रे॑ण दे॒वत॑या॒-ऽग्नेः प॒क्षेणा॒ग्नेः प॒क्षमुप॑ दधामि प्र॒तीच्या᳚ त्वा दि॒शा सा॑दयामि॒ [दि॒शा सा॑दयामि, जाग॑तेन॒] 35

जाग॑तेन॒ छन्द॑सा सवि॒त्रा दे॒वत॑या॒-ऽग्नेः पुच्छे॑ना॒ग्नेः पुच्छ॒मुप॑ दधा॒म्युदी᳚च्या त्वा दि॒शा सा॑दया॒म्यानु॑ष्टुभेन॒ छन्द॑सा मि॒त्रावरु॑णाभ्यां ए॒वत॑या॒-ऽग्नेः प॒क्षेणा॒ग्नेः प॒क्षमुप॑ दधाम्यू॒र्ध्वया᳚ त्वा दि॒शा सा॑दयामि॒ पाङ्क्ते॑न॒ छन्द॑सा॒ बृह॒स्पति॑ना दे॒वत॑या॒-ऽग्नेः पृ॒ष्ठेना॒ग्नेः पृ॒ष्ठमुप॑ दधामि॒ यो वा अपा᳚त्मानम॒ग्नि-ञ्चि॑नु॒ते-ऽपा᳚त्मा॒-ऽमुष्मि॑-​ल्लोँ॒के भ॑वति॒ य-स्सात्मा॑न-ञ्चिनु॒ते सात्मा॒-ऽमुष्मि॑-​ल्लोँ॒के भ॑वत्यात्मेष्ट॒का उप॑ दधात्ये॒ष वा अ॒ग्नेरा॒त्मा सात्मा॑नमे॒वाग्नि-ञ्चि॑नुते॒ सात्मा॒-ऽमुष्मि॑-​ल्लोँ॒के भ॑वति॒ य ए॒वं-वेँद॑ ॥ 36 ॥
(श्यै॒त॒त्वं – प्र॒तीच्या᳚ त्वा दि॒शा सा॑दयामि॒ – य-स्सात्मा॑न-ञ्चिनु॒ते – द्वाविग्ं॑शतिश्च) (अ. 8)

अग्न॑ उदधे॒ या त॒ इषु॑र्यु॒वा नाम॒ तया॑ नो मृड॒ तस्या᳚स्ते॒ नम॒स्तस्या᳚स्त॒ उप॒ जीव॑न्तो भूया॒स्माग्ने॑ दुद्ध्र गह्य किग्ंशिल वन्य॒ या त॒ इषु॑र्यु॒वा नाम॒ तया॑ नो मृड॒ तस्या᳚स्ते॒ नम॒स्तस्या᳚स्त॒ उप॒ जीव॑न्तो भूयास्म॒ पञ्च॒ वा ए॒ते᳚-ऽग्नयो॒ यच्चित॑य उद॒धिरे॒व नाम॑ प्रथ॒मो दु॒द्ध्रो [दु॒द्ध्रः, द्वि॒तीयो॒] 37

द्वि॒तीयो॒ गह्य॑स्तृ॒तीयः॑ किग्ंशि॒लश्च॑तु॒र्थो वन्यः॑ पञ्च॒मस्तेभ्यो॒ यदाहु॑ती॒र्न जु॑हु॒याद॑द्ध्व॒र्यु-ञ्च॒ यज॑मान-ञ्च॒ प्र द॑हेयु॒र्यदे॒ता आहु॑तीर्जु॒होति॑ भाग॒धेये॑नै॒वैना᳚ञ्छमयति॒ ना-ऽऽर्ति॒मार्च्छ॑त्यद्ध्व॒र्युर्न यज॑मानो॒ वाम्म॑ आ॒स-न्न॒सोः प्रा॒णो᳚-ऽक्ष्योश्चक्षुः॒ कर्ण॑यो॒-श्श्रोत्र॑-म्बाहु॒वोर्बल॑-मूरु॒वोरोजो-ऽरि॑ष्टा॒ विश्वा॒न्यङ्गा॑नि त॒नू- [त॒नूः, त॒नुवा॑ मे] 38

-स्त॒नुवा॑ मे स॒ह नम॑स्ते अस्तु॒ मा मा॑ हिग्ंसी॒रप॒ वा ए॒तस्मा᳚-त्प्रा॒णाः क्रा॑मन्ति॒ यो᳚-ऽग्नि-ञ्चि॒न्वन्न॑धि॒ क्राम॑ति॒ वाम्म॑ आ॒स-न्न॒सोः प्रा॒ण इत्या॑ह प्रा॒णाने॒वा-ऽऽत्म-न्ध॑त्ते॒ यो रु॒द्रो अ॒ग्नौ यो अ॒फ्सु य ओष॑धीषु॒ यो रु॒द्रो विश्वा॒ भुव॑ना-ऽऽवि॒वेश॒ तस्मै॑ रु॒द्राय॒ नमो॑ अ॒स्त्वाहु॑तिभागा॒ वा अ॒न्ये रु॒द्रा ह॒विर्भा॑गा [रु॒द्रा ह॒विर्भा॑गाः, अ॒न्ये श॑तरु॒द्रीयग्ं॑] 39

अ॒न्ये श॑तरु॒द्रीयग्ं॑ हु॒त्वा गा॑वीधु॒क-ञ्च॒रुमे॒तेन॒ यजु॑षा चर॒माया॒मिष्ट॑काया॒-न्नि द॑द्ध्या-द्भाग॒धेये॑नै॒वैनग्ं॑ शमयति॒ तस्य॒ त्वै श॑तरु॒द्रीयग्ं॑ हु॒तमित्या॑हु॒र्यस्यै॒तद॒ग्नौ क्रि॒यत॒ इति॒ वस॑वस्त्वा रु॒द्रैः पु॒रस्ता᳚-त्पान्तु पि॒तर॑स्त्वा य॒मरा॑जानः पि॒तृभि॑र्दक्षिण॒तः पा᳚न्त्वादि॒त्यास्त्वा॒ विश्वै᳚र्दे॒वैः प॒श्चा-त्पा᳚न्तु द्युता॒नस्त्वा॑ मारु॒तो म॒रुद्भि॑रुत्तर॒तः पा॑तु [ ] 40

दे॒वास्त्वेन्द्र॑ज्येष्ठा॒ वरु॑णराजानो॒ ऽधस्ता᳚च्चो॒-परि॑ष्ठाच्च पान्तु॒ न वा ए॒तेन॑ पू॒तो न मेद्ध्यो॒ न प्रोक्षि॑तो॒ यदे॑न॒मतः॑ प्रा॒चीन॑-म्प्रो॒क्षति॒ य-थ्सञ्चि॑त॒माज्ये॑न प्रो॒क्षति॒ तेन॑ पू॒तस्तेन॒ मेद्ध्य॒स्तेन॒ प्रोक्षि॑तः ॥ 41 ॥
(दु॒ध्र – स्त॒नू – र्​ह॒विर्भा॑गाः – पातु॒ – द्वात्रिग्ं॑शच्च) (अ. 9)

स॒मीची॒ नामा॑सि॒ प्राची॒ दिक्तस्या᳚स्ते॒ ऽग्निरधि॑पति रसि॒तो र॑क्षि॒ता यश्चाधि॑पति॒ र्यश्च॑ गो॒प्ता ताभ्या॒-न्नम॒स्तौनो॑ मृडयता॒-न्ते य-न्द्वि॒ष्मो यश्च॑ नो॒ द्वेष्टि॒ तं-वाँ॒-ञ्जम्भे॑ दधाम्योज॒स्विनी॒ नामा॑सि दक्षि॒णा दि-क्तस्या᳚स्त॒ इन्द्रो-ऽधि॑पतिः॒ पृदा॑कुः॒ प्राची॒ नामा॑सि प्र॒तीची॒ दि-क्तस्या᳚स्ते॒ [दि-क्तस्या᳚स्ते, सोमो-ऽधि॑पति-] 42

सोमो-ऽधि॑पति-स्स्व॒जो॑ ऽव॒स्थावा॒ नामा॒-स्युदी॑ची॒ दि-क्तस्या᳚स्ते॒ वरु॒णो-ऽधि॑पति-स्ति॒रश्च॑ राजि॒-रधि॑पत्नी॒ नामा॑सि बृह॒ती दि-क्तस्या᳚स्ते॒ बृह॒स्पति॒-रधि॑पति-श्श्वि॒त्रो व॒शिनी॒ नामा॑सी॒य-न्दि-क्तस्या᳚स्ते य॒मो-ऽधि॑पतिः क॒ल्माष॑ ग्रीवो रक्षि॒ता यश्चाधि॑पति॒ र्यश्च॑ गो॒प्ता ताभ्या॒-न्नम॒स्तौ नो॑ मृडयता॒-न्ते य-न्द्वि॒ष्मो यश्च॑ [ ] 43

नो॒ द्वेष्टि॒ तं-वाँ॒-ञ्जम्भे॑ दधाम्ये॒ता वै दे॒वता॑ अ॒ग्नि-ञ्चि॒तग्ं र॑क्षन्ति॒ ताभ्यो॒ यदाहु॑ती॒र्न जु॑हु॒या-द॑द्ध्व॒र्यु-ञ्च॒ यज॑मान-ञ्च ध्यायेयु॒र्यदे॒ता आहु॑तीर्जु॒होति॑ भाग॒धेये॑नै॒वैना᳚-ञ्छमयति॒ ना-ऽऽर्ति॒-मार्च्छ॑त्यद्ध्व॒र्युर्न यज॑मानो हे॒तयो॒ नाम॑ स्थ॒ तेषां᳚-वः ँपु॒रो गृ॒हा अ॒ग्निर्व॒ इष॑व-स्सलि॒लो नि॑लि॒पा-न्नाम॑ [ ] 44

स्थ॒ तेषां᳚-वोँ दक्षि॒णा गृ॒हाः पि॒तरो॑ व॒ इष॑व॒-स्सग॑रो व॒ज्रिणो॒ नाम॑ स्थ॒ तेषां᳚-वः ँप॒श्चा-द्गृ॒हा-स्स्वप्नो॑ व॒ इष॑वो॒ गह्व॑रो ऽव॒स्थावा॑नो॒ नाम॑ स्थ॒ तेषां᳚-वँ उत्त॒रा-द्गृ॒हा आपो॑ व॒ इष॑व-स्समु॒द्रो-ऽधि॑पतयो॒ नाम॑ स्थ॒ तेषां᳚-वँ उ॒परि॑ गृ॒हा व॒र्॒षं-वँ॒ इष॒वो-ऽव॑स्वान् क्र॒व्या नाम॑ स्थ॒ पार्थि॑वा॒-स्तेषां᳚-वँ इ॒ह गृ॒हा [गृ॒हाः, अन्नं॑-वँ॒] 45

अन्नं॑-वँ॒ इष॑वो ऽनिमि॒षो वा॑तना॒म-न्तेभ्यो॑ वो॒ नम॒स्ते नो॑ मृडयत॒ ते य-न्द्वि॒ष्मो यश्च॑ नो॒ द्वेष्टि॒ तं-वोँ॒ जम्भे॑ दधामि हु॒तादो॒ वा अ॒न्ये दे॒वा अ॑हु॒तादो॒-ऽन्ये तान॑ग्नि॒चिदे॒वोभया᳚-न्प्रीणाति द॒द्ध्ना म॑धुमि॒श्रेणै॒ता आहु॑तीर्जुहोति भाग॒धेये॑नै॒वैना᳚-न्प्रीणा॒त्यथो॒ खल्वा॑हु॒रिष्ट॑का॒ वै दे॒वा अ॑हु॒ताद॒ इ- [अ॑हु॒ताद॒ इति॑, अ॒नु॒प॒रि॒क्राम॑-] 46

-त्य॑नुपरि॒क्राम॑-ञ्जुहो॒त्यप॑रिवर्गमे॒वैना᳚-न्प्रीणाती॒मग्ग्​ स्तन॒मूर्ज॑स्वन्त-न्धया॒पा-म्प्रप्या॑तमग्ने सरि॒रस्य॒ मद्ध्ये᳚ । उथ्स॑-ञ्जुषस्व॒ मधु॑मन्तमूर्व समु॒द्रिय॒ग्ं॒ सद॑न॒मा वि॑शस्व ॥ यो वा अ॒ग्नि-म्प्र॒युज्य॒ न वि॑मु॒ञ्चति॒ यथा-ऽश्वो॑ यु॒क्तो-ऽवि॑मुच्यमानः॒, क्षुद्ध्य॑-न्परा॒भव॑त्ये॒वम॑स्या॒ग्निः परा॑ भवति॒ त-म्प॑रा॒भव॑न्तं॒-यँज॑मा॒नो-ऽनु॒ परा॑ भवति॒ सो᳚-ऽग्नि-ञ्चि॒त्वा लू॒क्षो [लू॒क्षः, भ॒व॒ती॒मग्ग्​ स्तन॒] 47

भ॑वती॒मग्ग्​ स्तन॒-मूर्ज॑स्वन्त-न्धया॒पामित्याज्य॑स्य पू॒र्णाग्​ स्रुच॑-ञ्जुहोत्ये॒ष वा अ॒ग्नेर्वि॑मो॒को वि॒मुच्यै॒वास्मा॒ अन्न॒मपि॑ दधाति॒ तस्मा॑दाहु॒र्यश्चै॒वं-वेँद॒ यश्च॒ न सु॒धायग्ं॑ ह॒ वै वा॒जी सुहि॑तो दधा॒तीत्य॒ग्निर्वाव वा॒जी तमे॒व त-त्प्री॑णाति॒ स ए॑न-म्प्री॒तः प्री॑णाति॒ वसी॑या-न्भवति ॥ 48 ॥
(प्र॒तीची॒ दिक्तस्या᳚स्ते-द्वि॒ष्मो यश्च॑-निलि॒म्पा ना-मे॒ ह गृ॒हा-इति॑-लू॒क्षो-वसी॑या-न्भवति) (अ. 10)

इन्द्रा॑य॒ राज्ञे॑ सूक॒रो वरु॑णाय॒ राज्ञे॒ कृष्णो॑ य॒माय॒ राज्ञ॒ ऋश्य॑ ऋष॒भाय॒ राज्ञे॑ गव॒य-श्शा᳚र्दू॒लाय॒ राज्ञे॑ गौ॒रः पु॑रुषरा॒जाय॑ म॒र्कटः॑, क्षिप्रश्ये॒नस्य॒ वर्ति॑का॒ नील॑ङ्गोः॒ क्रिमि॒-स्सोम॑स्य॒ राज्ञः॑ कुलु॒ङ्ग-स्सिन्धो᳚-श्शिग्ंशु॒मारो॑ हि॒मव॑तो ह॒स्ती ॥ 49
(इन्द्रा॑य॒ राज्ञे॒-ऽष्टाविग्ं॑शतिः) (अ. 11)

म॒युः प्रा॑जाप॒त्य ऊ॒लो हली᳚क्ष्णो वृषद॒ग्ं॒शस्ते धा॒तु-स्सर॑स्वत्यै॒ शारि॑-श्श्ये॒ता पु॑रुष॒वा-ख्सर॑स्वते॒ शुक॑-श्श्ये॒तः पु॑रुष॒वागा॑र॒ण्यो॑-ऽजो न॑कु॒ल-श्शका॒ ते पौ॒ष्णा वा॒चे क्रौ॒ञ्चः ॥ 50 ॥
(म॒यु – स्त्रयो॑विग्ंशतिः) (अ. 12)

अ॒पा-न्नप्त्रे॑ ज॒षो ना॒क्रो मक॑रः कुली॒कय॒स्ते-ऽकू॑पारस्य वा॒चे पै᳚ङ्गरा॒जो भगा॑य कु॒षीत॑क आ॒ती वा॑ह॒सो दर्वि॑दा॒ ते वा॑य॒व्या॑ दि॒ग्भ्यश्च॑क्रवा॒कः ॥ 51 ॥
(अ॒पा – मेका॒न्नविग्ं॑श॒तिः) (अ. 13)

बला॑याजग॒र आ॒खु-स्सृ॑ज॒या श॒यण्ड॑क॒स्ते मै॒त्रा मृ॒त्यवे॑-ऽसि॒तो म॒न्यवे᳚ स्व॒जः कुं॑भी॒नसः॑ पुष्करसा॒दो लो॑हिता॒हिस्ते त्वा॒ष्ट्राः प्र॑ति॒श्रुत्का॑यै वाह॒सः ॥ 52 ॥
(बला॑या॒ – ष्टाद॑श) (अ. 14)

पु॒रु॒ष॒मृ॒गश्च॒न्द्रम॑से गो॒धा काल॑का दार्वाघा॒टस्ते वन॒स्पती॑नामे॒ण्यह्ने॒ कृष्णो॒ रात्रि॑यै पि॒कः, क्ष्विङ्का॒ नील॑शीर्​ष्णी॒ ते᳚-ऽर्य॒म्णे धा॒तुः क॑त्क॒टः ॥ 53 ॥
(पु॒रु॒ष॒मृ॒गो᳚-ऽष्टाद॑श) (अ. 15)

सौ॒री ब॒लाकर्​श्यो॑ म॒यूर॑-श्श्ये॒नस्ते ग॑न्ध॒र्वाणां॒-वँसू॑ना-ङ्क॒पिञ्ज॑लो रु॒द्राणा᳚-न्तित्ति॒री रो॒हि-त्कु॑ण्डृ॒णाची॑ गो॒लत्ति॑का॒ ता अ॑फ्स॒रसा॒-मर॑ण्याय सृम॒रः ॥ 54 ॥
(सौ॒-र्य॑ष्टाद॑श) (अ. 16)

पृ॒ष॒तो वै᳚श्वदे॒वः पि॒त्वो न्यङ्कुः॒ कश॒स्ते-ऽनु॑मत्या अन्यवा॒पो᳚-ऽर्धमा॒साना᳚-म्मा॒सा-ङ्क॒श्यपः॒ क्वयिः॑ कु॒टरु॑र्दात्यौ॒हस्ते सि॑नीवा॒ल्यै बृह॒स्पत॑ये शित्पु॒टः ॥ 55 ॥
(पृ॒षता᳚- ऽष्टाद॑श) (अ. 17)

शका॑ भौ॒मी पा॒न्त्रः कशो॑ मान्थी॒लव॒स्ते पि॑तृ॒णा-मृ॑तू॒ना-ञ्जह॑का सं​वँथ्स॒राय॒ लोपा॑ क॒पोत॒ उलू॑क-श्श॒शस्ते नैर्॑​ऋ॒ताः कृ॑क॒वाकु॑-स्सावि॒त्रः ॥ 56 ॥
(शका॒ – ऽष्टाद॑श ) (अ. 18)

रुरू॑ रौ॒द्रः कृ॑कला॒स-श्श॒कुनिः॒ पिप्प॑का॒ ते श॑र॒व्या॑यै हरि॒णो मा॑रु॒तो ब्रह्म॑णे शा॒र्गस्त॒रक्षुः॑ कृ॒ष्ण-श्श्वा च॑तुर॒क्षो ग॑र्द॒भस्त इ॑तरज॒नाना॑म॒ग्नये॒ धूङ्क्ष्णा᳚ ॥ 57 ॥
(रुरु॑ – र्विग्ंश॒तिः) (अ. 19)अ॒ल॒ज आ᳚न्तरि॒क्ष उ॒द्रो म॒द्गुः प्ल॒वस्ते॑-ऽपामदि॑त्यै हग्ंस॒साचि॑रिन्द्रा॒ण्यै कीर्​शा॒ गृद्ध्र॑-श्शितिक॒क्षी वा᳚र्ध्राण॒सस्ते दि॒व्या द्या॑वापृथि॒व्या᳚ श्वा॒वित् ॥ 58 ॥
(अ॒ल॒जो᳚ – ऽष्टाद॑श ) (अ. 20)

सु॒प॒र्णः पा᳚र्ज॒न्यो ह॒ग्ं॒सो वृको॑ वृषद॒ग्ं॒शस्त ऐ॒न्द्रा अ॒पामु॒द्रो᳚ ऽर्य॒म्णे लो॑पा॒श-स्सि॒ग्ं॒हो न॑कु॒लो व्या॒घ्रस्ते म॑हे॒न्द्राय॒ कामा॑य॒ पर॑स्वान् ॥ 59 ॥
(सु॒प॒णो᳚ – ऽष्टाद॑श) (अ. 21)

आ॒ग्ने॒यः कृ॒ष्णग्री॑व-स्सारस्व॒ती मे॒षी ब॒भ्रु-स्सौ॒म्यः पौ॒ष्ण-श्श्या॒म-श्शि॑तिपृ॒ष्ठो बा॑र्​हस्प॒त्य-श्शि॒ल्पो वै᳚श्वदे॒व ऐ॒न्द्रो॑-ऽरु॒णो मा॑रु॒तः क॒ल्माष॑ ऐन्द्रा॒ग्न-स्सग्ं॑हि॒तो॑ ऽधोरा॑म-स्सावि॒त्रो वा॑रु॒णः पेत्वः॑ ॥ 60 ॥
(आ॒ग्ने॒यो – द्वाविग्ं॑शतिः) (अ. 22)

अश्व॑स्तूप॒रो गो॑मृ॒गस्ते प्रा॑जाप॒त्या आ᳚ग्ने॒यौ कृ॒ष्णग्री॑वौ त्वा॒ष्ट्रौ लो॑मशस॒क्थौ शि॑तिपृ॒ष्ठौ बा॑र्​हस्प॒त्यौ धा॒त्रे पृ॑षोद॒र-स्सौ॒र्यो ब॒लक्षः॒ पेत्वः॑ ॥ 61 ॥
(अश्वः॒ – षोड॑श) (अ. 23)

अ॒ग्नये-ऽनी॑कवते॒ रोहि॑ताञ्जि-रन॒ड्वा-न॒धोरा॑मौ सावि॒त्रौ पौ॒ष्णौ र॑ज॒तना॑भी वैश्वदे॒वौ पि॒शङ्गौ॑ तूप॒रौ मा॑रु॒तः क॒ल्माष॑ आग्ने॒यः कृ॒ष्णो॑-ऽज-स्सा॑रस्व॒ती मे॒षी वा॑रु॒णः कृ॒ष्ण एक॑शितिपा॒-त्पेत्वः॑ ॥ 62 ॥
(अ॒ग्नये॒ – द्वाविग्ं॑शतिः) (अ. 24)

(यदेके॑न – प्र॒जाप॑तिः प्रे॒णा-ऽनु॒ – यजु॒षा – ऽऽपो॑ – वि॒श्वक॒र्मा – ऽग्न॒ आ या॑हि – सुव॒र्गाय॒ वज्रो॑ – गाय॒त्रेणा – ग्न॑ उदधे – स॒मीची – न्द्रा॑य – म॒यु – र॒पां – बला॑य – पुरुषमृ॒गः – सौ॒री – पृ॑ष॒तः – शका॒ – रुरु॑ – रल॒जः – सु॑प॒र्ण – आ᳚ग्ने॒यो – ऽश्वो॒ – ऽग्नये-ऽनी॑कवते॒ – चतु॑र्विग्ंशतिः)

(यदेके॑न॒ – स पापी॑या – ने॒तद्वा अ॒ग्ने – र्धनु॒स्त-द्- दे॒वास्त्वेन्द्र॑ज्येष्ठा – अ॒पा-न्नप्त्रे – ऽश्व॑स्तूप॒रो – द्विष॑ष्टिः)

(यदेके॒, नैक॑शितिपा॒-त्पेत्वः॑)

॥ हरिः॑ ओम् ॥

॥ कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीय संहिताया-म्पञ्चमकाण्डे पञ्चमः प्रश्न-स्समाप्तः ॥

Leave a Comment